1. Formularz zgłoszeniowy pracownika

Transkrypt

1. Formularz zgłoszeniowy pracownika
Dokument dotyczy realizacji projektu „Konsultant Lubelskiego przedsiębiorcy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
DO PROJEKTU „KONSULTANT LUBELSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY”
DANE PRACOWNIKA*
IMIĘ I NAZWISKO
STATUS PRACOWNIKA
PRACOWNIK
WŁAŚCICIEL, PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE
WSPÓLNIK, W TYM PARTNER PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W
PRZEDSIĘBIORSTWIE I CZERPIE Z NIEGO KORZYŚCI FINANSOWE
STANOWISKO
PESEL
DATA I MIEJSCE URODZENIA
WYKSZTAŁCENIE
ADRES ZAMIESZKANIA**
(ulica, nr domu/ lokalu,
kod pocztowy, miejscowość,
powiat)
OBSZAR
TELEFON KONTAKTOWY
EMAIL
WIEK
BRAK
PODSTAWOWE
GIMNAZJALNE
PONADGIMNAZJALNE
POMATURALNE
WYŻSZE
WIEJSKI
MIEJSKI
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA
NAZWA
ADRES
………………………………………
Miejscowość i data
……………..…………………………………
Podpis uczestnika projektu
* Pod pojęciem pracownika rozumie się: a) pracownika w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –
kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94, z późn. zm.), b) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze, c)
wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego
korzyści finansowe. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
** Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu (art. 25 Kodeks cywilny)