Procedura recenzowania - Acta Agrophysica Monographiae

Transkrypt

Procedura recenzowania - Acta Agrophysica Monographiae
Procedura recenzowania
1. Nadesłane artykuły Redakcja poddaje wstępnej ocenie formalnej,
2. Redakcja wybiera Recenzentów, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego oraz
nie są zatrudnieni w jednostce macierzystej Autora,
3. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo,
4. Autor otrzymuje dwie recenzje do wglądu, poprawia pracę, odsyła do Redakcji i jest z nią w
stałym kontakcie do czasu wydania pracy drukiem.
Lista recenzentów jest publikowana w ostatnim zeszycie czasopisma, na zakończenie roku
kalendarzowego.
Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego, które zawarto w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”
Warszawa 2011.
Formularz recenzji PDF

Podobne dokumenty