UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA

Transkrypt

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
SENAT
S – 0161 – 41/08
Uchwała Nr 41/2008
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy
między UKSW i Uniwersytetem d’Auvergne Clermont Ferrand 1
Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 16 Statutu UKSW w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Senat wyraŜa zgodę na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy między Uniwersytetem
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetem d’Auvergne Clermont Ferrand 1.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW

Podobne dokumenty