IX edycja konkursu L`Oreal Polska dla Kobiet i Nauki

Transkrypt

IX edycja konkursu L`Oreal Polska dla Kobiet i Nauki
IX edycja konkursu
L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki
Stypendia L’Oreal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznawane są wybitnym Polkom – naukowcom, które stanowią zdecydowaną mniejszość szczególnie w badaniach naukowych. Akcję tą zainspirowała międzynarodowa umowa zawarta w Paryżu między Grupą L'Oréal i UNESCO ‐ "For Women In Science". W jej ramach, od roku 2001, w paryskiej siedzibie UNESCO przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki z pięciu kontynentów otrzymują stypendia oraz nagrody pieniężne. Lokalny, polski program stał się wzorem dla innych krajów, obecnie prowadzi go już 50 filii Grupy L'Oréal. Stypendia obejmują finansowanie badań w zakresie medycyny i nauk
biologicznych, których celem jest promocja utalentowanych Polek oraz wspieranie ich w pracy naukowej. Efektem badań jest stworzenie pomostów między nauką i przemysłem, co stanowi jeden z warunków rozwoju i konkurencyjności Polski na rynkach europejskich. Corocznie przyznawanych jest 5 stypendiów o charakterze aplikacyjnym czyli takich, których wyniki badań mogą zostać
wykorzystane w przemyśle. Trzy z nich to stypendia doktoranckie, pozostałe dwa to stypendia habilitacyjne. Lista stypendystek liczy już 40 badaczek z całej Polski, w tym jedna reprezentantka regionu zachodnio‐pomorskiego Pani Joanna Matyjasik z Zakładu Genetyki i Patomorfologii PAM. Aplikacje ocenia niezależne jury, w skład którego wchodzi jedenaście wybitnych przedstawicieli nauki polskiej z licznych ośrodków badawczych. Kandydatki powinny spełniać następujące warunki: • przygotować dokumentację i przesłać ją na adres przewodniczącej jury. Dokumentacja ma zawierać życiorys [CV], uwierzytelnione kopie dyplomów, dokumentujących wyższe wykształcenie, krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej [1 strona], krótki opis planów naukowych na najbliższy rok [1 strona], opinię opiekuna naukowego, spis publikacji naukowych oraz kopie najważniejszych publikacji. Zgłoszenie powinno być zaakceptowane przez rektora/dyrektora jednostki kształcącej lub zatrudniającej kandydatkę. • wiek kandydatek ubiegających się o stypendia nie powinien przekraczać 35 lat w przypadku doktorantek, a 45 lat ‐ w przypadku kandydatek kończących pracę habilitacyjną. • o stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań. • wysokość rocznych stypendiów wyznaczona została na 20.000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku doktorantek i 25.000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku badaczek, będących na etapie pracy habilitacyjnej. • stypendia przyznawane będą na okres 1 roku trzem doktorantkom oraz dwóm badaczkom kończącym pracę habilitacyjną. Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2009 roku. Więcej informacji dotyczących akcji, w tym regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl . Zapraszamy !