INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Transkrypt

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
Wójt Gminy Świdnica informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego
naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana Pani Magdalena Widańska
zamieszkała w Nowym Kisielinie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Oceniając kwalifikacje kandydatów Komisja Rekrutacyjna kierowała się przede
wszystkim posiadaną wiedzą fachową związaną ze specyfiką stanowiska oraz
doświadczeniem zawodowym i predyspozycjami kandydata gwarantującymi
rzetelne
wykonywanie
powierzonych
obowiązków
na
stanowisku
pracy
kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy.
W ocenie Komisji Pani Magdalena Widańska posiada kwalifikacje zawodowe,
które w pełni są zgodne z wymaganiami stanowiska. Odbyła studia na kierunku
inżynierii środowiska w zakresie zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków
i odpadów i uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera.
Ważnym atutem
kandydatki jest doświadczenie zawodowe na stanowisku majstra budowy
i nadzorowanie prac w zakresie budowy sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociągowej oraz przygotowywanie dokumentacji związanej
z odbiorem robót.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej odpowiedziała w sposób wyczerpujący
i rzeczowy na wszystkie zadawane pytania z zakresu ustaw: o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach. Dodatkowo Pani Magdalena Widańska wykazała się bardzo
dobrą znajomością instalacji wodno-kanalizacyjnych funkcjonujących na terenie
gminy Świdnica. Zaprezentowała się jako osoba kreatywna i komunikatywna, co
powinno dodatkowo wpłynąć korzystnie na jakość wykonywanych czynności
służbowych.
Według komisji rekrutacyjnej cechy osobowościowe Kandydatki dają rękojmię
prawidłowego wykonywania zadań na ww. stanowisku.
Świdnica, 16 stycznia 2014 r.
(miejscowość, data)
Wójt Gminy Świdnica
/-/ Adam Jaskulski

Podobne dokumenty