Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Transkrypt

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań
PZ CORMAY S.A.
PZ CORMAY S.A.
05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22
tel.: 22 751 7910 ; fax: 22 751 7911
www.cormay.pl; [email protected]
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
……………………………….
………………………………..
Pieczęć Wykonawcy
Miejscowość i data
Oświadczenie
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe
lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………….
(podpis zgodnie z reprezentacją uwidocznioną w
odpowiednich rejestrach i pieczęć Wykonawcy)
Wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000270105
REGON: 140777556 NIP: 1181872269 Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 63 723 954,00 zł Wysokość kapitału wpłaconego Spółki: 63 723 954,00 zł