Blitzlichter aus der gemeinsamen Arbeit B£YSKI ZE WSPÓLNEJ

Transkrypt

Blitzlichter aus der gemeinsamen Arbeit B£YSKI ZE WSPÓLNEJ
Blitzlichter aus der gemeinsamen Arbeit
B£YSKI ZE WSPÓLNEJ PRACY
Fairer Handel – Alternative
zum „ungerechten“
Kaffeehandel
W£A¦CIWA SPRZEDA¯ALTERNATYWA ODPOWIEDNI
EJ SPRZEDA¯Y KAWY
Fußbälle werden in Pakistan unter im Billigstlohn hergestellt - kein fairer
Handel partnerschaftlicher internationaler Zusammenarbeit !
PI£KI NO¯NE PRODUKOWANE W PAKISTANIE Z WYZYSKU TANIEJ SILY ROBOCZEJ
BRAK W£A¦CIWEJ SPRZEDA¯Y POMIMO MIÊDZYNARODOWEJ WSPÓ£PRACY PARTNERS
KIEJ
SWR bei uns auf Sendung !
TELEWIZJA SWR U NAS W PROGRAMIE !
Fußball: ein Tor für internationale Partnerschaft – interaktive
Aktion jetzt auch an polnischen Schulen möglich!
PILKA NOZNA: BRAMA DO MIEDZYNARODOWEGO PARTNERSTWAINTERAKTYWNA AKCJA MOZLIWA RÓWNIEZ W POLSKICH SZKOLACH
Geländemorphologie Zeigerpflanzen –
Bodenprofil
MORFOLOGIA OBSZARU ROŚLINY WSKAŻNIKOWE
- PROFIL GLEBOWY
Waldökostation Remstecken
LE¦NE STACJE EKOLOGICZNE W REMSTECKEN
Werbelaute eines Keilers locken über
Playbackversuche Bachen an!
NAGRANE ODG£OSY ODYÑCÓW ZWABIAJ¡CE LO
CHY
Im Juli 9080 v. Chr. brach der Laacher-See-Vulkan
aus – eine Caldera entstand und füllte sich mit
Regenwasser. Dreimal wurde der Wasserspiegel
gesenkt – insgesamt 11,80 m – auf dem fruchtbaren
Boden wird heute ökologische(r) Ackerbau, Vieh- und
Fischzucht erfolgreich privat betrieben.
W LIPCU 9080 p.CHR. MIA£A MIEIJSCE ERUPCJA WU
LKANU "LAACHER SEE". W WYNIKU CZEGO POWSTA£O JEZIORO CALD
ERA, KTÓRE ZOSTA£O UZUPE£NIONE WOD¡ DESZCZ
OW¡. POZIOM WODY ZOSTA£ TRZY RAZY OBNI¯ONY
W SUMIE O 11,80 m. NA URODZAJNEJ GLEBIE ZOSTA
£O ZA£O¯ONE PRYWATNE GOSPODARSTWO EKOLO
GICZNE ORAZ HODOWLA BYD£A I RYBO£ÓSTWO.
Pause muss auch mal sein!
PRZERWA TEŻ SIĘ NAM NALEŻY!

Podobne dokumenty