OFERTA

Transkrypt

OFERTA
OFERTA
Imię
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania
składającego ofertę
Nr NIP
Nr REGON
Tel. .................... .
Akceptując
warunki
udziału
postępowaniu
oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym
nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i przystępuję do przetargu na zakup koparkoładowarki MTZ
oferując cenę w wysokości ...................... zł (brutto) za oferowany pojazd.
w
sprzętu
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego
określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż majątku ruchomego i wyrażam zgodę na
powyższe warunki.
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
Wyrażam zgodę,
aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
oferowanej ceny - kwota wadium została zaliczona na poczet ceny, a pozostała do
zapłaty kwota nabycia zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty wyboru mojej oferty na
konto PZD w Krośnie.
względem
(podpis oferenta)

Podobne dokumenty