Grupowe Ubezpieczenie na Życie BEZPIECZNA GRUPA Grupa

Transkrypt

Grupowe Ubezpieczenie na Życie BEZPIECZNA GRUPA Grupa
Biuro Ubezpieczeń
Jaroni & Michałowicz
ul. Mostowa 22
87-300 Brodnica
tel. 56 49 405 40 mail: [email protected]
Grupowe Ubezpieczenie na Życie BEZPIECZNA GRUPA
Grupa otwarta - Jerzy Jaroni
Lp.
Zakres ochrony
Symbol
Kwota
wypłaty 2)
(PLN)
1)
SU
(PLN)
1.
a) Śmierć Osoby Ubezpieczonej
Cena
opcji
(PLN)
30 000
GRU
30 000
a) nieszczęśliwego wypadku
GNW
30 000
60 000
b) udaru mózgu lub zawału serca
GNZ
30 000
60 000
b) Choroba śmiertelna
3)
15 000
2.
Śmierć w
następstwie
3.
Śmierć w następstwie wypadku
komunikacyjnego
GWK
30 000
90 000
4.
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
GTU
36 000
360
5.
Poważne zachorowanie wariant plus
GPZ2
4 000
4 000
6.
Pobyt w
szpitalu w
następstwie
choroby
nieszczęśliwego wypadku
nieszczęśliwego wypadku - OIOM
4)
dziecka
7.
Urodzenie
8.
Śmierć
9.
Śmierć małżonka
martwego noworodka
rodzica
teścia
10. Śmierć małżonka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
11.
Poważne zachorowanie małżonka wariant standardowy
12. Śmierć dziecka
13.
Śmierć dziecka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
14. Poważne zachorowanie dziecka
Miesięczna składka za osobę (PLN)
GPO +
GPN
50 za dzień
50 + 50
100 za dzień
200 za dzień
1 200
GUD
1 200
GZR
1 600
GZW
8 500
8 500
GWN
8 500
17 000
GPZM1
3 000
3 000
GZD
5 000
5 000
GDN
5 000
10 000
GPZD
2 500
2 500
2 400
1 600
1 600
48,00
Legenda
1) SU - Suma ubezpieczenia
2) Kwota wypłaty - zawiera zsumowane wartości świadczeń za poszczególne zdarzenia ubezpieczeniowe wchodzące w skład ochrony
3) Świadczenie jest przedpłatą na poczet świadczenia należnego z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej
4) Świaczenie wypłacane za nie więcej niż 7 dni pobytu na OIOM w każdym kolejnym roku okresu ubezpieczenia
Data sporządzenia : 12-12-2011
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 527 20 52 806, Kapitał zakładowy: 195.207.800,00 zł - opłacony w całości
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 60 00, 800 120 000

Podobne dokumenty