61 ri2 `l.\ii int. Zef on [,ew e k

Transkrypt

61 ri2 `l.\ii int. Zef on [,ew e k
U C H S A L A Nr XXV'/E23.,'9tr
Rady Xiejskiej w 0s t r zes zoYli r>
z dDia 27 czerwca 1995r-.
w sFra\.'ie:
zbycia nleruchornogci niezabudowaneJ, Fo] ozone-i
we wsi Szklarka Przvoodzicka - om. Osfrzesz6w.
Na podstawie: arL.18 usl.2 pkt 9 lil. a usfawy z dnra
199Or. .-- samorzadzie +-.er)rLorialnym (jednol 1r-.y +-.ekst z 1996r.
13, p.--2. 741 , arl. 4 ust-.. I usfawy z dnia ag k\.rjefnia
1985r. r: gospodarce gruntami i r4n*l aszczani u nieruchomo*ci
{ jedncli+-y Lekst. Dz. U. Nr 30, tr62.!e7 z 1gg1 r., z tr62niejszyni
zmianami ), Rada MleJska u c h w a f a. co nasLqpuje:
OB marca
Dz- U. Nr
61
trrz+znrnr:
<i o drr cnF?a.t:4./.
u, .1r.,.'l:rF nrzct ir/rr'.
ni antr.h^n1.14.
hi a7AF,rr.{^w>nr
nnl -*n,r:
wc !'Ei q?Ll rnlar trr zvan.lzi -L>
rrt
.t?r :l lz> +wi ,tan.-vin,
rrr tto,'l
n nnu,i +Fz-hhi
^
a)-17 O() h>- .'^ni
L qi prtz'wi rsz.:zrr.:f ai n'- :}7:l4A
<t 5n.\\,ri:-wlasnotC Mi asta i Gmrnw Osf-nzesz6r^.r. z 'c'rzez.:,aczenienr na ceie
>rhrr'lnwrr
mr o<:zt -arrr nr.r+ i
ri2
W'.rL
nrr>ni o rrr^hw:l
a 7ar'?>.lrrui
M1
i<i:
r (inti r\'./ r.r r)sf-r3E57q'-
wie"
ilchw: l:
r.rrhrr'lz r w 4v'ci e z dni etn o{},-1szenl a-
PRZiwODi\llCz.4CY
RADY ii,41:J:i.1il
'l.\ii
int.
Zef
on
[,ew e k

Podobne dokumenty