2006-06 - Przegląd Budowlany

Transkrypt

2006-06 - Przegląd Budowlany
SPIS TREŚCI
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. M. Abramowicz
mgr inż. arch. W. Korzeniewski
prof. dr hab. inż. K. Jaworski
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
mgr inż. J. Tworek
Rada Programowa:
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Mieczysław Król
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Sekretarz
dr inż. Anna Halicka
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Roman Gąćkowski
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko
dr inż. Andrzej B. Nowakowski
dr inż. Henryk Raszka
prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko
prof. dr hab. inż. Adam Zybura
Okładka: PPHU „ERBET” Sp. z o.o.
Ogłoszenia krajowe i zagraniczne
– zamówienia i przesyłki kierować
na adres redakcji.
Cena 1 egz. 15,00 zł
Prenumerata i sprzedaż:
tel./faks (22) 826-67-00, tel. (22) 828-27-20
Przygotowanie DTP:
Fabryka Promocji tel. (22) 448-57-56
Druk i oprawa:
AB DRUK
ul. Główna 90, Kolonia Zawada
Tomaszów Mazowiecki
tel. (44) 734-00-22
RYNEK BUDOWLANY
2 Od Przewodniczącego PZITB Wiktora Piwkowskiego
RELACJA
3 Platynowe Wiertło 2005
6 Prezentacja firmy ERBET
8 Prezentacja firmy DOMBUD
9 Prezentacja firmy STRABAG
AKTUALNOŚCI
10 Xella buduje dom razem z fundacją Habitat • Atlas kupił Izohan • Ceramika
Paradyż idzie na Wschód • Bezpieczny sufit nad głową • Polifarb CieszynWrocław SA wyróżniony za wkład w ochronę zabytków • Stanisław M. Wierzbicki
ponownie prezesem UEAtc
ARTYKUŁY PROBLEMOWE
EKSPLOATACJA - MODERNIZACJA
12 Metodologia postępowania przy naprawach, wzmacnianiu i rozbiórkach konstrukcji budowlanych – Leonard Runkiewicz
MATERIAŁY I TECHNOLOGIE
18 Co zmienić w dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych?
18 Zestawy solarne Gaspol
20 Cienkowarstwowe, mineralne zaprawy uszczelniające jako zabezpieczenie
powierzchni betonu – Artykuł sponsorowany
KONSTRUKCJE - ELEMENTY - MATERIAŁY
22 Ogrzewanie podłogowe – wybrane zagadnienia projektowe – Tomasz Jerominko,
Robert Cichowicz, Anna Sobkiewicz, Anna Jerominko
27 Podatność betonów z dodatkiem popiołu lotnego na wnikanie jonów chlorkowych
– Marta Kosior-Kazberuk, Małgorzata Lelusz
32 Wpływ zbrojenia rozproszonego na parametry mechaniczne betonu
– Tomasz Domański, Artem Czkwianianc
38 Obróbka attyki (ogniomuru) przy kładzeniu papy termozgrzewalnej
– Artykuł sponsorowany
38 Nowe Czarne Mamby – Artykuł sponsorowany
39 Wpływ opadów atmosferycznych oraz parametrów przenoszenia wilgoci materiału konstrukcji osłonowych na ich wilgotność – Abdul Rahman Ali, Vadim Nikitin,
Valeri Kofanov
ZARZĄDZANIE - ORGANIZACJA
43 Analiza metodyczna modelowania procesów budowlanych
– Kazimierz M. Jaworski
PRZEGLĄD BUDOWLANY 6/2006
Redakcja:
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-67-00, tel.: (22) 828-27-20
Internet: http:/www.przegladbudowlany.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelna:
Agnieszka Stachecka-Rodziewicz
Marketing i reklama:
Grażyna Furmańczyk
Sekretariat: Hanna Zapaśnik
Korekta: Jacek Grzybowski
Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-86-34
FORUM
NASZE SPRAWY
50 Cudzoziemcy na rynku budowlanym – Arnold Pabian
53 Oferta edukacyjna na rok akademicki 2006/2007 Wojskowej Akademii
Technicznej
54 XIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
PRZEGLĄD MŁODYCH
56 Studia na kredyt • Przed egzaminami • Dieta last minute • Bądź mistrzem za unijne
pieniądze • Efektywne systemy ochrony i naprawy budowli
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów,
zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów.
Nie ponosi też odpowiedzialności za treść
reklam zamieszczonych na łamach czasopisma.
Nakład do 15 000 egz.
PRZEG L Ą D B U D O W L A N Y 6/2006
www.przegladbudowlany.pl
nasza nowa, lepsza strona >>
1