Specjalność: komunikacja i poradnictwo społeczne

Transkrypt

Specjalność: komunikacja i poradnictwo społeczne
UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA
w Poznaniu
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY
w Kaliszu
PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
ważny od 1.X.2016 r.
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: komunikacja i poradnictwo społeczne
Studia 2. stopnia
Rozkład zajęć
Liczba godzin
Zajęcia ter.
M O DUŁ K I ER UN KO W Y
M IĘDZY S P EC J AL NO Ś CIO W Y
4
Seminaria
A
3
Ćwiczenia
2
Wykłady
1
Ogółem
Przedmiot
Forma zalicz.
Lp
I rok
2016/2017
5
6
7
8
403
177 106 120
16
16
1 Antropologia kulturowa 13 – ANK - 11
E/1
2 Logika 13 – LOG - 12
Zo/2
8
3 Metodologia badań społecznych 13 – MBS - 11
E/1
Zo/1
24
8
Zo/4
16
16
Zo/3
16
16
Zo/1
16
16
8
8
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
13 – WKF - 24
Współczesne problemy socjologii
5
13 – WPS - 23
Współczesne problemy psychologii
6
13 – WPP - 11
7 Andragogika 13 – AND - 24
4
E/4
sem. 1
9
II rok
2017/2018
sem. 2
sem. 3
w.
ko
n
/ćw
w.
ko
n
/ćw
w.
ko
n
/ćw
w.
ko
n
/ćw
10
11
12
13
14
15
16
17
16
18
4
8
16
Punkty
ECTS
sem. 4
8
8
2
16
6
16
3
16
3
16
3
2
8
8 Współczesne kierunki pedagogiczne
13 – WKP - 12
9 Pedagogika porównawcza 13 – PEP - 12
E/2
Zo/2
32
16
16
16
16
7
Zo/2
16
8
8
8
8
3
10 Pedeutologia 13 – PED - 23
E/3
Zo/3
24
8
16
8
16
3
Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole
5
5
Nie przyznaje się
punktów ECTS
5
11 13 – W ZP – 23 ( r ea l i z o wa ne e - l e arn i n g) Zo/1
12
Ra to wn i c t wo p r zed me d yc z ne 1 3 - RP M -2 3
13 Wykłady monograficzne 13– W YM - 23 ,- 2 4
14
15
Seminarium mgr 13-SEM-11, -12, -23, -24
Język obcy 13-JOB-11-12
OGÓLNA
B
Zo/3
10
Zo/,3,4 60
Zo/1,2, 120
3,4
Zo/1,2 32
E/2
LICZBA
Nie przyznaje się
punktów ECTS
3
3
10
60
16
16
4
3
2
2
177 106 120
19
80
56
24
7
8
403
120
32
2
2
16
16
2
2
6
14
17
15
22
9
7
6
MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE*
B-1 Moduł poradnictwa społecznego
1 Możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży
E/1
Zo/1
Zo/1
16
8
niemówiącej 13-MED-11
2 Poradoznawstwo i poradnictwo 13-PIP-11
8
8
3 Poradnictwo rodzinne 13-RDZ-12
Zo/2
8
8
4 Poradnictwo zawodowe
Zo/2
8
8
13- CTW-24
Zo/4
8
8
6 Poradnictwo w zaburzeniach komunikacji
Zo/1
8
8
interpersonalnej 13-PZK-11
7 Elementy socjoterapii i terapii zaburzeń 13-ESZ-23
Zo/3
8
8
8 Projektowanie programów profilaktycznych 13-PPP-
Zo/2
8
8
Zo/3,4
8
8
13-PZA-12
5 Poradnictwo dla dorosłych
12
9 Warsztaty zajęciowe (2 do wyboru):
- agresja i jej przeciwdziałanie 13- WAP-23,24
- wolontariat w polityce społecznej 13-WWP-23,24
- współpraca z rodzinami niewydolnymi
wychowawczo 13- WWR-23,24
-mediacje w rozwiązywaniu sporów 13-MRS-23,24
- komunikacja alternatywna 13-WKA-23,24
- wprowadzenie do logopedii 13-WDL-23,24
B-2 Moduł komunikacji (do wyboru: B-2 lub B-3)
140
56
16
10 Filozofia i etyka komunikacji społecznej 13-FKS-11
Zo/1
16
11 Komunikacja alternatywna 13-KA-23
Zo/3
8
12 Komunikacja audiowizualna (nowe media i
Zo/4
8
multimedia) 13-KAW-24
2
8
2
8
8
8
3
3
3
8
8
3
8
24
4
8
3
8
8
4
60
16
8
8
8
4
3
3
8
2
4
8
2
8
2
13 Komunikacja poprzez sztukę 13-KPS-23
Zo/3
16
16
14 Komunikacja w grupie 13-KWG-11
Zo/2
16
8
8
15 Komunikacja w organizacji 13-KWO-24
Zo/3
16
8
8
Zo
60
16 Praktyka wg odrębnego regulaminu
B-3 Moduł nauczycielski (do wyboru: B-3 lub B-2)
1 Metodyka nauczania WOS 13-MWOS-12,23
2 Prawa człowieka i obywatela 13-PCO-11
183 Myśl polityczna 13-MP-11
14 Polityka społeczna 13-PS-23
5 Komunikacja w szkole 13-KWS-11
16
48
E/3
Zo/3
Zo/4
48
16
32
8
8
Zo/1
8
8
Zo/3
16
8
8
E/1
24
16
8
623/
587
8
2
8
8
2
60
104 56
Ogółem godz.(wybór modułu B-2/modułu B3)
8
2
8
2
16 8
Praktyka wg regulaminu*
2
30
30
30
30
4
4
8
2
4
4
16
2
8
8
289/ 154/
289 178
1
8
16
120
8
8
60
.
Zo
2
2
4
3
30/ 30/ 30/ 30/
30 30 30 30
4pkt. ECTS
Ad D2 Studenci odbywają praktykę specjalizacyjną w szkole: LO/ Gimnazjum w ilości
150 godzin
*Studenci specjalności komunikacja i poradnictwo społeczne mają do wyboru jeden z dwóch zestawów modułowych:
I. Zestaw „komunikacyjny”, obejmujący: 1. Moduł kierunkowy międzyspecjalnościowy, 2. Moduł poradnictwa społecznego,
3. Moduł komunikacji
II. Zestaw „nauczycielski”, obejmujący: 1. Moduł kierunkowy międzyspecjalnościowy, 2. Moduł poradnictwa społecznego,
3. Moduł nauczycielski.
Warunkiem podjęcia studiów zgodnie z zestawem „nauczycielskim” jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego na studiach I stopnia.
Wybór tego zestawu daje uprawnienia nauczycielskie ( do nauczania WOS w gimnazjum/liceum ogólnokształcącym).