SYSTEM STYPENDIALNY ERASMUS

Transkrypt

SYSTEM STYPENDIALNY ERASMUS
SYSTEM STYPENDIALNY
ERASMUS
RADA WYDZIAŁ
WYDZIAŁU
Wydział
Wydziału Lekarskiego I
9. Grudzień
Grudzień 2009
•Z programu ERASMUS korzystać
korzystać mogą
mogą studenci i
pracownicy naukowi wyŜ
wyŜszych uczelni.
uczelni.
Głównym celem Erasmusa jest cią
ciągłe podnoszenie
jakoś
jakości nauczania w krajach uczestniczą
uczestniczących w tym
projekcie.
•Odbywa się
się to poprzez nieustanne rozwijanie
mię
międzynarodowej wspó
współpracy mię
między uczelniami oraz
wspieranie wymiany studentó
studentów i pracownikó
pracowników szkó
szkół
wyŜ
wyŜszych.
Status studenta Erasmusa uzyskują
uzyskują ci studenci,
któ
którzy speł
spełniają
niają kryteria udział
udziału w wymianie
Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez
macierzystą
macierzystą uczelnię
uczelnię na wyjazd do partnerskiej
uczelni w Europie w celu zrealizowania tam częś
ci
części
studió
studiów. Zaró
Zarówno uczelnia macierzysta studenta,
jak i uczelnia przyjmują
przyjmująca muszą
muszą posiadać
posiadać Kartę
Kartę
Uczelni Erasmusa nadaną
nadaną przez Komisję
Komisję
Europejską
Europejską.
Erasmus (ang. ERASMUS programme) - program
.uruchomiony przez Komisję
Komisję Europejską
Europejską 15 czerwca
1987 r. obejmują
obejmujący szkolnictwo wyŜ
wyŜsze, a mają
mający na
celu:
• finansowanie wyjazdó
wyjazdów studentó
studentów na studia w
innym kraju europejskim przez okres do jednego roku
•wspieranie europejskiej wspó
współpracy uczelni wyŜ
wyŜszych
ze wszystkich krajó
krajów czł
członkowskich UE,
UE, EFTA oraz
stowarzyszonych przez wspó
wspólne opracowanie
programó
programów nauczania a takŜ
takŜe wymiany kadry
akademickiej.
•WaŜ
WaŜnym elementem programu był
była akceptacja
Europejskiego Systemu Transferu Punktó
Punktów (ECTS)
przez wszystkie uczelnie uczestniczą
uczestniczące w tym
programie.
• System ten umoŜ
umoŜliwia wzajemną
wzajemną akceptację
akceptację zaliczeń
zaliczeń i
egzaminó
egzaminów przez uczestniczą
uczestniczące w programie uczelnie.
W projekcie uczestniczy 27 krajó
krajów czł
członkowskich
UE, 3 kraje EFTA - Islandia,
Islandia, Liechtenstein,
Liechtenstein, Norwegia
oraz kraj kandydują
kandydujący Turcja.
Turcja.
Liczba polskich studentó
studentów, któ
którzy wyjechali na
stypendium Erasmusa w latach 1998 - 2008:
66 384
Nasza Uczelnia uczestniczy
w projekcie ERASMUS od 2000 roku:
•20002000-2005: 87 studentó
studentów
(Niemcy, Francja, Holandia, Finlandia, Szwecja, Norwegia)
•20062006- 2008/09: 124 studentó
studentów
( nowe kraje: Portugalia, Wł
Włochy, Czechy)
Suma wyjazdów zrealizowanych na
wydziale Lekarskim I to 211 na 283
wyjazdów wszystkich wydziałów łącznie.
„MOBILNOŚĆ” w programie Erasmus obejmuje następujące
kategorie działań, cd.
•Wymiana pracowników uczelni:
•wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć
zajęć dydaktycznych
w uczelniach partnerskich za granicą
granicą (STA - Staff Teaching Assignments);
•wyjazdy pracownikó
pracowników uczelni (zaró
(zarówno nauczycieli akademickich,
jak i innych pracownikó
pracowników) do partnerskich szkó
szkół wyŜ
wyŜszych
oraz do innych wspó
współpracują
pracujących instytucji, w celach szkoleniowych
(doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie,
udział
udział w szkoleniach, "work
"work shadowing" itp.)
itp.) (STT - Staff Training).
„ NAUCZYCIELE”
NAUCZYCIELE”
Na 12 wszystkich wyjazdów nauczycieli, które odbyły się
od roku 2000 tylko 1 nauczyciel z WL I skorzystał z
oferty Erasmusa.
Niestety jak do tej pory, co roku zwracaliśmy
niewykorzystane stypendia (ok. 2-3 rocznie).
„MOBILNOŚĆ” w programie Erasmus obejmuje następujące
kategorie działań:
•wymiana studentów:
•wyjazdy studentów na część studiów (SMS - Student Mobility Studies)
od 3 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego;
•wyjazdy studentów na praktyki do współpracujących instytucji,
firm, organizacji w krajach europejskich (SMP - Student Mobility
- Placements)
od 3 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego;
„ NAUCZYCIELE”
NAUCZYCIELE”
•Warunki wyjazdu:
wyjazdu: poprowadzenie min. 5 godzin zajęć
zajęć ze studentami
(zaję
(zajęcia dowolne, obowią
obowiązkowe lub nadobowią
nadobowiązkowe) w uczelni
zagranicznej, z któ
którą nasza uczelnia ma podpisaną
podpisaną umowę
umowę
bilateralną
bilateralną Erasmusa.
Erasmusa.
•Wyjazd od 1 do 6 tygodni jednak ze wzglę
względu na środki finansowe
otrzymywane z Agencji Narodowej wystarczają
wystarczają na 55- 7 dniowy pobyt.
Stypendium na koszty zakwaterowania, wyŜ
wyŜywienia i
przejazdó
przejazdów wewnę
wewnętrznych to ok. 800EUR. Uczelnia pokrywa koszty
podró
podróŜy i ubezpieczenia.
Wykaz umów przewidujących wymianę nauczycieli.
Umea Universitet (Szwecja) medycyna
Linköpings Universitet (Szwecja) medycyna
University of Turku (Finlandia) medycyna
University of Rennes 1 (Francja) medycyna
University of Copenhagen (Dania) medycyna
University of Kuopio (Finlandia) medycyna
Fontys Lerarenopleiding Tilburg (Holandia) - nauki medyczne –
zdrowie publiczne
Fachhochsschule Esslingen (Niemcy) - nauki medyczne –
zdrowie publiczne
University of Bologna (Włochy) - nauki medyczne- medycyna,
pielęgniarstwo
W dniu 4 listopada 2009r. odbył
odbyła się
się
Debata na temat Mobilnoś
Mobilności.
ci.
Imprezę
Imprezę zorganizował
zorganizowała Nasza Uczelnia i Agencja
Narodowa Programu LLP ERASMUS.
Temat przewodni debaty został
został wywoł
wywołany przez Komisję
Komisję
Europejską
Europejską, któ
która postawił
postawiła sobie zadanie wysł
wysłanie 3
milionó
milionów studentó
studentów do roku 2013, na część
część studió
studiów i
praktyk za granicę
granicę.
Głównymi stronami pozytywnymi mobilności uznano:
•Dla uczelni:
•umiędzynarodowienie studiów,
•uporządkowanie systemu transferu i akumulacji punktów ECTS,
•większe otwarcie na obcokrajowców;
•wdrożenie różnorodnych metod kształcenia;
•Dla uczestnikó
uczestników mobilnoś
mobilności:
•poznanie innych metod nauczania
•poznanie nowych kultur
•nabycie doś
doświadczenia bycia samodzielnym
•przygotowanie do mobilnoś
mobilności w Ŝyciu zawodowym
•podniesienie umieję
umiejętnoś
tności posł
posługiwania się
się językami
obcymi.
W wyniku dyskusji wył
wyłoniono najistotniejsze
problemy zwią
związane z mobilnoś
mobilnością
cią:
• róŜnice programowe
•brak elastycznoś
elastyczności przy ustalaniu programu studió
studiów i zaliczaniu
•niechęć
niechęć ze strony nauczycieli
•zbyt niska kwota stypendium
•brak informacji i zbyt sł
słaba promocja programu.
GŁÓWNE PROBLEMY PEŁNOMOCNIKA DS. ERASMUSA
NA WYDZIALE LEKARSKIM I:
1.KWALIFIKACJA NA WYJAZDY:
•Brak jednolitego systemu ocen dla języków mniej popularnych
(propozycja wprowadzenia od bieŜącego roku egzaminu centralnego
dla tych języków)
•Wprowadzenie wyŜszej średniej kwalifikującej na wyjazd (3,5)
2.OCENA STUDENTA:
•Ujednolicenie systemu ocen- wprowadzono angielską wersję
karty egzaminacyjnej
•
Porównanie punktacji ECTS oraz ilości godzin poszczególnych
przedmiotów wybieranych przez studentów przed wyjazdem
•
Ustalenie przed wyjazdem harmonogramu odrabiania zajęć po
powrocie