Mediacje – alternatywne metody rozwiązywania sporów

Transkrypt

Mediacje – alternatywne metody rozwiązywania sporów
Mediacje – alternatywne metody rozwiązywania
sporów
Charakterystyka studiów:
Studia te mają za zadanie przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sprawach
karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy), w sprawach
nieletnich oraz do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych
umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Program studiów:
Problematyka prawna w postępowaniu mediacyjnym.
Negocjacje (treningi, symulacje).
Mediacje w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych (symulacje).
Psychologia społeczna – mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
zarządzanie konfliktem, komunikacja interpersonalna, treningi.
Sylwetka absolwenta:
Studia skierowane są do:
absolwentów wyższych uczelni prawniczych, psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, i
innych zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji
obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym,
psychologów, doradców rodzinnych, pracowników placówek resocjalizacyjnych,
opiekuńczo-wychowawczych,
osób zatrudnionych na stanowiskach zajmujących się obsługą klienta, radców prawnych, adwokatów,
pracowników firm windykacyjnych, pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach, firmach
consultingowych, czy dużych przedsiębiorstwach,
specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i wszystkich innych, dla których zawód mediatora
stanowić będzie atrakcyjną ścieżkę rozwoju.
Słuchacze uzyskają praktyczną wiedzę związaną z wykonywaniem nowego zawodu. Niezbędna wiedza
teoretyczna z zakresu psychologii, prawa, mediacji, negocjacji wzmocniona zostanie treningami
praktycznymi, warsztatami, symulacjami mediacji oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu
mediatora.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię
Górniczo-Hutniczą,zaświadczenie Polskiego Centrum Mediacji zgodne z wymaganymi standardami oraz
możliwość wpisu na listę mediatorów stałych PCM (po uprzednim wpisaniu się na listę członków PCM).
Czas trwania:
2 semestry (od X 2016 r. do IX 2017 r.)
Termin zgłoszeń:
od 15 VI do 30 IX 2016 r.
Wymagane dokumenty:
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
kwestionariusz,
podanie o przyjęcie,
zobowiązanie dotyczące pokrycia kosztów studiów.
Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń
Liczba miejsc:
28
Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102
Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr Małgorzata Rogozik (tel. 12 617 27 95, [email protected])
Opłaty:
5 600 zł (opłata może być wniesiona w dwóch ratach regulowanych przed rozpoczęciem każdego semestru)
Informacje dodatkowe:
Rok akademicki podzielony jest na 11 zjazdów. Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 godz.
dydaktycznych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym: piątek (16.00-21.00), sobota
(8.00-12.00, 13.00-17.00), niedziela (8.00-12.00).
Organizator studiów podyplomowych:
Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
Adres organizatora:
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 102
tel.: 12 617 27 95
fax: 12 636 70 05
e-mail: [email protected]
www.mediacje.zarz.agh.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg
Osoba do kontaktu:
mgr Małgorzata Rogozik

Podobne dokumenty