UPOWAŻNIENIE do dokonywania odpraw celnych

Transkrypt

UPOWAŻNIENIE do dokonywania odpraw celnych
UPOWAŻNIENIE do dokonywania odpraw celnych
Korporacja Ago M. Warzecha
91-341 Łódź, ul. Św. Teresy 102
Tel. 42 640 72 47 fax 42 659 68 88
[email protected]
Oddział Pabianice
95-200 Pabianice, ul. Rzgowska 276 a
Tel. 42 212 10 90 fax 42 215 74 03
[email protected]
REGON 473268779
NIP 726-170-02-43
……………………………
………………………………
PIECZĄTKA FIRMY
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA W FORMIE PRZEDSTAWICIELSTWA:
1.BEZPOŚREDNIEGO,
2.POŚREDNIEGO*
*niepotrzebne skreślić
Upoważniam Agencję Celną:
KORPORACJA AGO M.WARZECHA
91-341 ŁÓDŹ UL. ŚW. TERESY 102
Do reprezentowania firmy:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba firmy/ osoby udzielającej upoważnienia)
przed organami celnymi, zgodnie ze Wspólnotowym Kodeksem Celnym, w tym do:
badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonywaniem zgłoszenia celnego,
przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego,
uiszczania należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat,
podejmowania towarów po ich zwolnieniu,
składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,
wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne, w tym w sprawach
podatkowych,
7. inne:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych
pracujących w KORPORACJI AGO M.WARZECHA, bez względu na rotacje kadrowe.
Oświadczamy, że jesteśmy podatnikami podatku VAT zarejestrowanym pod numerem ........................ i jesteśmy
upoważnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie upoważniamy Korporację AGO do
wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu.
Jednocześnie wyrażamy zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art.77 Prawa Celnego
/DZ.U.nr68/2004,poz.622/.
Niniejsze upoważnienie ma charakter*:
-stały
-terminowy do dnia………………,
-jednorazowy.
*niepotrzebne skreślić
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia
Pieczątka i podpis upoważniającego
Kontakt/Nazwisko, Tel.,fax,e-mail:
………………………………………………………………………………………………….
1.Jeżeli istnieje konieczność wystąpienia w imieniu mocodawcy w sprawach dotyczących podatku towarów i usług
lub podatku akcyzowego , mocodawca udzieli wskazanemu przez KORORACJĘ AGO agentowi celnemu odrębnego
pełnomocnictwa do działania w imieniu mocodawcy , zgodnie z przepisem art.137 par 1a ustawy ordynacja
podatkowa w zw. Z art.79 prawo celne.
2.W przypadku ograniczenia upoważnienia wyłącznie do wybranych czynności wynikających bądź to z zakresu
działania KORPORACJI AGO albo też wg. woli upoważnionego, należy określić czynności , których nie obejmuje
niniejsze upoważnienie.
3.O cofnięciu niniejszego upoważnienia mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pełnomocnika oraz
właściwe organy administracji celnej. W przeciwnym wypadku KORPORACJA AGO będzie nadal skutecznie działać
w imieniu mocodawcy.
4.Złożenie niniejszego upoważnienia oraz jego odpisu , wypisu lub kopii w organach celnych skutkuje obowiązkiem
zapłaty opłaty skarbowej w kwocie wynikającej z obowiązujących przepisów.
5.Mocodawca niniejszego upoważnienia oświadcza ponadto, że bierze na siebie odpowiedzialność:
a)za rzetelność tłumaczenia faktury na język polski
b)za faktyczna zgodność towaru z dokumentami co do ilości, wagi, rodzaju i wartości
c)za dotrzymanie terminów ustanowionych w toku postępowania
6.W przypadku udzielenia zabezpieczenia należności celno-podatkowych, zabezpieczone płatności powinny być
dokonywane na konto KORPORACJI AGO na podstawie faktury doręczonej w dniu jej wystawienia. W przypadku
niedotrzymania terminu płatności faktury mocodawca zostanie obciążony ustawowymi odsetkami za zwłokę.
7.W przypadku upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego, a w szczególności przy
stosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z normami Wspólnotowego Kodeksu Celnego: celem zabezpieczenia
roszczeń KORPORACJI AGO o zapłatę mogących powstać z przyczyn nieleżących po stronie Korporacji Ago
należności celno-podatkowych oświadczamy, że zobowiązujemy się należności te zapłacić na pierwsze wezwanie
Korporacji AGO a po otrzymaniu takiego wezwania złożymy oświadczenie, że zrzekamy się korzystania z zarzutu
przedawnienia roszczeń Korporacji AGO , wynikających w umowy spedycji/ przewozu.
8.Zleceniodawca upoważnia Korporację AGO do lokowania przesyłek w magazynie celnym i do wystawiania faktur
VAT bez podpisu.
9.Do oryginału upoważnienia należy dołączyć poświadczone urzędowo kopie dokumentów założycielskich firmy:
a./ Odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
b./REGON
c./NIP
d./nr rachunku bankowego
10.Dokumenty wymienione w pkt.9 powinny zawierać aktualne dane (KRS nie starszy jak sprzed trzech miesięcy), a
w przypadku zaistnienia zmian winny być zaktualizowane. Po wypełnieniu i podpisaniu prosimy przesłać je na nasz
adres tj. Korporacja AGO, ul. Rzgowska 276 a, 95-200 Pabianice.