Inicjatywa Komisji Europejskiej

Transkrypt

Inicjatywa Komisji Europejskiej
Inicjatywa Komisji Europejskiej „Nowe
umiejętności w nowych miejscach pracy” w
publicznych służbach zatrudnienia Unii
Europejskiej
Inicjatywa Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy" stawia
przed publicznymi służbami zatrudnienia szereg wyzwań. Globalizacja zwiększa tempo
zmian gospodarczych oraz przyczynia się do zwiększenia dynamiki likwidowania i
tworzenia miejsc pracy; stare branże ustępują miejsca nowym, umożliwiając tworzenie
nowych miejsc pracy. Starzenie się społeczeństwa wymusza działania zapewniające
zastępowalność pracowników, a zmiany klimatyczne będą z pewnością wywierać
wpływ na zapotrzebowanie na określone kwalifikacje.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Szefowie Publicznych Służb Zatrudnienia Unii
Europejskiej przyjęli na spotkaniu w Sztokholmie w grudniu 2009 r. Opinię Sieci
Publicznych Służb Zatrudnienia w jaki sposób publiczne służby zatrudnienia mogą
przyczynić się do sukcesu polityki „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy" .
W Opinii tej Szefowie Publicznych Służb Zatrudnienia stwierdzają, że:
• dokładne przewidywanie przyszłego kształtowania się popytu na pracę może być
trudne, dlatego też istotne będzie odpowiednie przygotowanie pracowników
(zwłaszcza osób młodych), które pozwoli im w przyszłości na swobodne
przechodzenie pomiędzy różnymi miejscami pracy, zawodami oraz sektorami;
• Sieć Publicznych Służb Zatrudnienia Unii Europejskiej jest ważnym podmiotem
świadczącym usługi rynku pracy: zapewnia dopasowanie popytu i podaży na
określone umiejętności, oferuje pracodawcom, pracownikom i osobom
poszukującym pracy usługi i programy służące eliminowaniu rozbieżności na
rynku pracy.
Komisja Europejska zleciła Instytutowi Technologicznemu z Danii przeprowadzenie
ekspertyzy w zakresie zaangażowania publicznych służb zatrudnienia Unii Europejskiej
w implementację idei „Nowych umiejętności w nowych miejscach pracy" .
Celem ekspertyzy było wskazanie, jak służby zatrudnienia mogą przyczynić się do
wczesnego rozpoznawania popytu i podaży pracy, wskazać działania w tym zakresie w
poszczególnych państwach oraz zidentyfikować dobre praktyki.
W ramach badania dokonano analizy działań publicznych służb zatrudnienia z 30
krajów UE/EOG.
Analizie poddano:
• rolę publicznych służb zatrudnienia w zakresie generowania, analizy i
użytkowania informacji o rynku pracy, współpracy z pracodawcami, usług
skierowanych do poszukujących pracy oraz współpracy z instytucjami rynku
pracy,
• wykorzystanie danych ilościowych prognozujących popyt i podaż pracy oraz
•
•
•
•
istniejące bariery,
wykorzystanie badań potrzeb pracodawców,
wykorzystanie badan potrzeb studentów i absolwentów,
narzędzia i zasoby publicznych służb zatrudnienia do przetwarzania i
wykorzystywania informacji o rynku pracy,
dobre praktyki i innowacyjne przedsięwzięcia.
Załączniki
Opinia_PES_NS4NJ_0910_pl.pdf

Podobne dokumenty