Wniosek o przyjęcie do klubu

Transkrypt

Wniosek o przyjęcie do klubu
Koszalin, dnia ………………………
…………………………………………..
(imię, nazwisko, imię ojca)
…………………………………………..
(data i miejsce urodzenia)
…………………………………………..
(nr PESEL)
…………………………………………..
(kod pocztowy, miasto)
…………………………………………..
(adres zamieszkania)
…………………………………………..
(nr telefonu kontaktowego, e – mail)
Do
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
Oddziału Ratownictwa Wodnego
Klubu Płetwonurków „Mares” w Koszalinie
WNIOSEK
o przyjęcie do Klubu w poczet członków czynnych
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków czynnych Ochotniczej Straży Pożarnej
Oddziału Ratownictwa Wodnego Klubu Płetwonurków „Mares” w Koszalinie.
Oświadczam, że posiadam stopień płetwonurka .....................................................
Zobowiązuję się przestrzegać postanowień Statutu Klubu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OSP ORW KP „Mares”
w Koszalinie moich danych osobowych we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu.
Potwierdzam otrzymanie wiadomości, że administratorem danych jest OSP ORW KP
„Mares” ul. Batalionów Chłopskich 6/1, 75-305 w Koszalinie oraz, że przysługuje mi prawo wglądu
do moich danych oraz ich poprawianie na warunkach określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych.
Załączam dowód wpłaty wpisowego 50,00 zł oraz składek za trzy miesiące (90 zł).
…………………………………
(podpis)
Prośbę popieramy:
1. ……………………………………………………………… podpis……………………………….
(nazwisko i imię oraz funkcja w OSP)
2. ……………………………………………………………… podpis ……………………………….
(nazwisko i imię oraz funkcja w OSP)
Ślubowanie:
W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie
uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w
ratowaniu życia ludzkiego i mienia.
Koszalin, dnia ……………….. 20……. r.
………………………………………...
(podpis ślubującego)
UCHWAŁA ZARZĄDU
Dnia ………………………… 20 ……. roku uchwałą Zarządu został kolega
……………………………………………….. przyjęty na członka czynnego Ochotniczej
Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego Klubu Płetwonurków „Mares” w Koszalinie,
poczynając od dnia.........................................
……………………………………….
Sekretarz OSP