Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach

Transkrypt

Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach
Zasady umieszczania w domu pomocy społecznej określone zostały w ustawie z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz.U z 2015r. poz. 163 wraz z
późn. zmianami oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 23 sierpnia 2012 r. poz. 964.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w
domu pomocy społecznej.
O umieszczenie w Naszym Domu może ubiegać się osoba dorosła (kobieta/mężczyzna), bądź
jej opiekun prawny -w tym przypadku wymagana jest zgoda Sądu Rodzinnego właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania opiekuna prawnego na umieszczenie osoby w domu
pomocy społecznej.
Aby ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej należy w pierwszej kolejności
zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej znajdującego się na terenie swojej gminy.
Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w
miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej. Na podstawie przeprowadzonego
wywiadu środowiskowego i zgromadzonej dokumentacji, ośrodek pomocy społecznej wydaje
decyduje o skierowaniu danej osoby do domu pomocy społecznej, o odpowiednim profilu.
Skierowanie do domu pomocy społecznej wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.
Osoba ubiegająca się, jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub
przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Osoba
zainteresowana może wskazać dom pomocy społecznej do którego chce być skierowana.
W przypadku otrzymania decyzji odmownej z ośrodka pomocy społecznej, w sprawie
skierowania osoby ubiegającej się do domu pomocy społecznej i wymagającej całodobowej
opieki, istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, który wydał decyzję
odmowną, w terminie 14 dni.
Wszystkie zebrane dokumenty w postępowaniu o umieszczenie w domu pomocy społecznej
wraz z wywiadem środowiskowym i decyzją kierującą ośrodek pomocy społecznej(
GOPS/MOPS) składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie przy al.
Słowackiego 20. Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję o umieszczeniu w domu
pomocy społecznej o danym profilu, podejmuje Starosta Powiatu / osoba z up. Starosty na
terenie, którego znajduje się dom pomocy społecznej.
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej, z powodu braku wolnych
miejsc, PCPR powiadamia osobę zainteresowaną o wpisaniu jej na listę oczekujących oraz
przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie. Miejsca w naszym domu zwalniają
się w sposób naturalny.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania, według następujących zasad :
Obowiązani do wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej są :
1) mieszkaniec domu , nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2
ustawy o pomocy społecznej,
a) w przypadku gdy wnoszącą opłatę miała by być osoba samotnie gospodarująca, jej dochód
musi być wyższy niż 300% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej,
które obecnie wynosi 634,00 zł., jednak kwota dochodu po wniesieniu opłaty nie może być
niższa niż 300% w/w kryterium,
b) w przypadku, gdy osoba wnosząca opłatę gospodaruje z innymi członkami rodziny, będzie
zobowiązana do wnoszenia opłaty jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy
niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które obecnie wynosi 514,00 zł. , z
tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300%
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w
wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu a opłatami wnoszonymi
przez osoby o których mowa w pkt.1/2.
4) Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić też inne osoby.
Przed przyjęciem osoby do domu, pracownik socjalny tego domu, ustala aktualną sytuację w
miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po
przyjęciu tej osoby do domu.
Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela
ustawowego o terminie przyjęcia do domu.
Osobę, która przybyła do domu, przyjmuje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
Dyrektor lub osoba przez niego wskazana przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz
z jej przedstawicielem ustawowym, podczas której ustala się aktualną sytuację, odnotowuje
zaistniałe w jej sytuacji zmiany od momentu złożenia wniosku oraz ustala wstępne warunki
pobytu, a także informuje o zakresie świadczonych usług.
Osoby nowoprzyjęte są meldowane na pobyt stały lub określony z możliwością
każdorazowego przedłużenia.
W przypadku pytań i wątpliwości chętnie udzielimy bliższych informacji w siedzibie
Domu lub pod numerami telefonu:12-2851-603 lub 12-2852-010 wew. 3, od poniedziałku
do piątku, w godz. od 700 do 1500. Serdecznie zapraszamy.