Fizjologia - Sylabus - Ćw. Studia stacjonarne - e

Transkrypt

Fizjologia - Sylabus - Ćw. Studia stacjonarne - e
Dr Krzysztof Lipecki
Katedra Turystyki UEK
Syllabus
Fizjologia człowieka – ćwiczenia (15 godzin)
1. Ćwiczenia organizacyjne – przedstawienie problematyki ćwiczeń oraz warunków zaliczenia.
2. Układ nerwowy - Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, budowa komórki nerwowej,
przekaźnictwo nerwowe - synapsy, podział receptorów, podział odruchów, łuk odruchowy,
ocena sprawności narządu równowagi – próba Romberga, badanie odruchu kolanowego.
3. Układ mięśniowy – rodzaje mięśni, budowa mięśni szkieletowych – sarkomer, „teoria
ślizgowa skurczu mięśnia”, źródła energii do skurczu mięśnia, typy włókien mięśniowych i ich
szczegółowa charakterystyka, rodzaje skurczów mięśniowych, podział mięśni ze względu na
funkcję. Test „skok w dal z miejsca” – pośrednia próba oceny ilości włókien mięśniowych
danego typu.
4. KOLOKWIUM I. Układ oddechowy – budowa układu oddechowego, regulacja rytmu
oddechowego, parametry płuc, obliczanie pojemności życiowej płuc (VC), wentylacji
spoczynkowej (VE). Badanie rytmu oddechowego oraz parametrów spirometrii statycznej.
5. Budowa układu krążenia - mały i duży obieg krwi, budowa serca, cykl pracy serca,
automatyzm pracy serca, parametry określające czynności układu krążenia (objętość
wyrzutowa, pojemność minutowa serca, ciśnienie krwi, tętno). Pomiar tętna w spoczynku –
palpacyjnie i za pomocą pulsometru. Test Ruffiera – ocena stanu układu krążenia – skład i
funkcje krwi, grupy krwi, resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
6. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego – fizjologiczna klasyfikacja wysiłków, zasady
treningu, obciążenia treningowe, metody treningowe, zjawisko superkompensacji, dług i
deficyt tlenowy, tolerancja wysiłkowa.
7. KOLOKWIUM II. Wydolność fizyczna - Fizjologiczna ocena wydolności fizycznej i reakcji
powysiłkowych układu krążenia – Próba Astranda.
8. Podsumowanie zajęć – POPRAWA KOLOKWIUM.
Literatura podstawowa:
1. Jaskólski A. (red.). Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka.
Wyd. AWF we Wrocławiu, 2002.
2. Eberhard A. (red.). Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej.
ALMAMATER, Warszawa, 2011.
3. Górniak K., Szczepanowska E. Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii człowieka dla studentów
turystyki i rekreacji. Szczecin 2011.
Literatura uzupełniająca:
1. Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa, PZWL, 2005.
Warunki zaliczenia przedmiotu:
1. Frekwencja na ćwiczeniach – dopuszczalna 1 nieobecność losowa, każdą kolejną trzeba
odrobić. 4 nieobecności na ćwiczeniach (frekwencja mniej niż 50%) skutkują brakiem
zaliczenia!!!!
2. Uzyskanie co najmniej 11 pkt z dwóch prac kolokwialnych (za każde kolokwium możliwość
zdobycia 10 pkt – czyli łącznie 20 pkt).
3. Aktywność na ćwiczeniach nagradzana jest plusem (dodatkowy 1 pkt) lub minusem (ujemny 1
pkt)!!!
4. Ocena z ćwiczeń: 11-12 pkt – 3.0; 13-14 pkt – 3,5; 15-16 pkt – 4,0; 17-18 pkt – 4,5; 19-20 pkt
– 5,0.

Podobne dokumenty