rozliczenie pit-37

Transkrypt

rozliczenie pit-37
 Magdalena
Fontańska
 PKN ADVISOR
 Dochody
uzyskiwane z umowy
o pracę
Wyliczanie miesięcznych zaliczek na
PDOF
 Płaca zasadnicza a wynagrodzenie
netto

 Dochód
uzyskany z pracy zlecenia
 Ulga na Internet
 Składając
PIT-37 w tym roku rozliczamy
dochody uzyskane w 2012 roku

Minimalne wynagrodzenie 2012 roku – 1.500 PLN
(w 2013 roku jest to kwota 1.600 PLN)
Koszty uzyskania przychodu – 111,25 PLN
podstawowe koszty uzyskania przychodu bądź
139,06 PLN – dla pracownika pracującego poza
miejscem zamieszkania
 Składki społeczne płacone przez podatnika:
* emerytalne – 9,76%
* rentowe
- 1,5%
* chorobowe – 2,45%
 Pracodawca został upoważniony do pomniejszania
zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty
zmniejszającej podatek (46,33 PLN miesięcznie)

 Składka
na ubezpieczenie zdrowotne możliwa do
odliczenia od podatku - 7,75%
 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania
z wynagrodzenia - 9%
 Składki płacone przez pracodawcę:
* emerytalne – 9,76%
* rentowe
- 6,5%
 składka na FP 2,45%
 składka na FGŚP 0,10%
 stopa procentowa składki wypadkowej jest
wyliczana indywidualnie dla każdego pracodawcy
1)
2)
Płaca zasadnicza = 1.500 PLN
Składki na ubezpieczenie społeczne =
205,65 PLN
* zdrowotne 9,76% = 146,40 PLN
* rentowe 1,5% = 22,50 PLN
* chorobowe 2,45% = 36,75 PLN
3)
4)
5)
Koszt uzyskania przychodu = 111,25 PLN
Podstawa składki zdrowotnej = 1500205,65= 1294,35 PLN
Podstawa opodatkowania*** = 1500-205,65111,25 = 1183 PLN
*** oznacza zaokrąglenie do pełnych złotych
6)
7)
8)
9)
10)
Ustalenie zaliczki PDOF danego miesiąca =
1183*18% - 46,33 = 166,61 PLN
Składka zdrowotna do zapłaty 1294,35*9%=
116,49 PLN
Składka zdrowotna do odliczenia 1294,35 *
7,75% = 100,31 PLN
Zaliczka PDOF do zapłaty*** = 166,61100,31= 66 PLN
Wynagrodzenie netto = 1500-205,65-116,4966 = 1111,86 PLN
2,45%
(5)
(6)
(7)
(8)
=1-3
=1-2-3
= 5 * 18% 46,33
= 4 * 9%
=4*
7,75%
9%
7,75%
DO WYPŁATY
(4)
SKŁADKA
ZDROWOTNA
ZALICZKA NA PDOF***
WYLICZONA ZALICZKA NA PODATEK
DOCHODOWY
chorobowe
rentowe
1,5%
PODSTAWA OPODATKOWANIA ***
9,76%
PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI
ZDROWOTNEJ
(2)
∑
emerytalne
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU
PŁACA ZASADNICZA
(1)
SKŁADKI
SPOŁECZNE
(9)
(10)
(3)
=6-8 =1-3-7-9
1 500,00
111,25
146,40
22,50
36,75
205,65
1 294,35
1 183
166,61
116,49
100,31
66
1 111,86
1 600,00
111,25
156,16
24,00
39,20
219,36
1 380,64
1 269
182,09
124,26
107,00
75
1 181,38
2 600,00
139,06
253,76
39,00
63,70
356,46
2 243,54
2 104
332,39
201,92
173,87
159
1 882,62
 Opodatkowaniu
z umowy o pracę
podlegają:
* wypłaty pieniężne (płaca zasadnicza),
* wartość pieniężna świadczeń w naturze
(deputaty)
* ekwiwalenty (np. ekwiwalenty za
niewykorzystany urlop 20 lub 26 dni)
 Pomniejszenie
wyliczonej zaliczki na PDOF
o 7,75% składki zdrowotnej jest
DOBROWOLNE
Kwota wolna od opodatkowania -3.091 PLN
 PIT-37 obligatoryjnie składają wszyscy podatnicy,
którzy otrzymali dochód w roku rozliczeniowym
 Skala podatkowa PDOF – wyliczając miesięczne
zaliczki kontrolujemy czy nie przekroczyliśmy
progu podatkowego

 Dostarczona
pracownikowi do końca lutego
następnego roku
 Karol
Nowak
zatrudniony na
umowę o pracę
przez Karolinę
Kowalską
- przykład

Część D. pozycja 34:
* pozycja dotycząca umowy o pracę
o podstawowych kosztach uzyskania
przychodu

Część E. pozycja 35: 1.500*12=18.000 PLN
pozycja 36: 111,25*12=1.335 PLN
pozycja 37: oblicza się automatycznie jako
różnica pomiędzy 18.000–1.335=16,665 PLN
pozycja 39: 66*12=792 PLN
 Część
E. pozycja 75: 205,65*12=2.467,80 PLN
pozycja 77 dotyczy tej część składki
zdrowotnej, która podlegała odliczeniu od
zaliczki na PDOF (7,75%) =
100,31*12=1.203,72 PLN
Umowa o pracę – obowiązkowe składki społeczne
i składka zdrowotna
 Należy pamiętać, że zeznania podatkowe
składane w Urzędach Skarbowych muszą
zawierać obligatoryjnie podpis pracodawcy

 Może
być zastosowana wyłącznie
w jednym źródle uzyskiwania
przychodu
 Posiadając
dwie umowy o pracę
miesięczne zmniejszenie, czyli
46,33 PLN możemy odliczyć tylko
u jednego pracodawcy
 Stosowane
dla wszystkich źródeł
uzyskiwania przychodów
 Limity
kosztów uzyskania przychodu
 PIT-11
umowa o pracę
 http://www.kalkulatory.gofin.pl/index.php?a
ction=kalkulatory&opcja=kal6_new.php
 Koszty
uzyskania przychodu ustalone na
poziomie 20% (50%) przychodu
 Zaliczki
 Przy
są wyliczane od uzyskanego dochodu
umowach zlecenia nie pomniejsza się
miesięcznych zaliczek o 1/12 kwoty
zmniejszającej podatek, w związku z tym
w zeznaniu rocznym zazwyczaj występuje
nadpłata podatku do zwrotu.
 Umowy
zlecenia / umowy o dzieło zawarte
ze studentami (do 26 roku życia) nie
podlegają ubezpieczeniu społecznemu
i zdrowotnemu, choćby student chciał
przystąpić do tych ubezpieczeń.
 Ustawodawca
przywiduje zryczałtowany 18%
podatek od przychodu gdy miesięczny
przychód z umowy zlecenia nie przekracza
200 PLN
 Karol
Nowak
miesięczna
umowa
zlecenia
w firmie
KOMPLEX S.A.
- przykład
 Część
D.
umowa zlecenia / o dzieło (nie dotyczy
nas ta część deklaracji)
 Część E. pozycja 55: 300 PLN
pozycja 56: 300*20% = 60 PLN
pozycja 57: wyliczana poprzez różnicę
300-60=240,00 PLN
pozycja 58***: 240*18%= 43,00 PLN
*** oznacza zaokrąglenie do pełnych złotych
 PIT-11
umowa
zlecenia
 http://www.kalkulatory.gofin.pl/index.php?a
ction=kalkulatory&opcja=kal17.php
 http://www.kalkulatory.gofin.pl/12,Kalkulat
or-plac-umowa-zlecenia-i-o-dzieloopodatkowana-ryczaltem.html

Odliczenie od dochodu

Wymaga złożenia dodatkowo załącznika PIT/O –
ulga na Internet wykazana w części B PIT/O,
pozycja 19.

Maksymalna ulga = 760 PLN, jednak nie więcej niż
zawiera pozycja 95. PIT-37

Ulga na Internet wykazana w pozycji 97. PIT-37

Dodatkowo w pozycji 128. PIT-37 pojawia się
informacja o złożeniu załącznika PIT/O
Od 2011 r. z ulgi internetowej można
skorzystać jeżeli dokumenty spełniają
wszystkie poniższe kryteria:
 stwierdzają faktyczne poniesienie
wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub
korzystanie z niej;
 zawierają w szczególności:
dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi
lub towaru),
• dane identyfikujące sprzedającego (towar lub
usługę),
• rodzaj zakupionej usługi,
• kwotę zapłaty.
•

Ustawodawca postanowił, że w zeznaniu za
2013 r. z ulgi skorzystać będą mogły osoby,
które po raz pierwszy skorzystają z niej
w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r.

Ponadto prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy
dotychczas nigdy z niej nie korzystali. Osoby te
będą mogły dokonać odliczenia wyłącznie w dwóch
kolejno po sobie następujących latach podatkowych,
jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik
nie stosował ulgi na Internet (ust. 6h do art. 26
ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych).

Oznacza to, że zeznania za 2012 rok dotyczące ulgi
internetowej wypełniamy jeszcze - po raz ostatni na starych zasadach!
 Można
ją odliczyć
zarówno
z dochodów
uzyskiwanych
z umowy
o pracę czy umowy
zlecenia.
 http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/76
6655/1481810/PIT-37%2818%29_v10E_2012.pdf
 Złożenie zeznania rocznego PIT-37 za
dochody uzyskane w 2012 roku do końca
30.04.2013 (w urzędzie skarbowym bądź też
elektronicznie)
 Warto
również rozważyć
przekazanie 1% naszego
podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego
 Zawsze
należy uzasadnić przyczynę
złożenia korekty

Podobne dokumenty