kwestionariusz osobowy

Transkrypt

kwestionariusz osobowy
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
01. Imię (imiona) i nazwisko
• Nazwisko rodowe
• Imiona rodziców
• Nazwisko rodowe matki
02. Data i miejsce urodzenia
03.Obywatelstwo
04. Dowód osobisty nr
05. Numer ewidencyjny (PESEL)
06. NIP
07. Adres zamieszkania
08. Miejsce pobytu
09. Adres do korespondencji
10. Wykształcenie
11. Wykształcenie uzupełniające
12. Zainteresowania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji dla potrzeb procesu związanego z naborem do szkoły / placówki oświatowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz 883).
miejscowość i data
www.broadwaybeauty.pl
podpis [email protected]

Podobne dokumenty