UCZEŃ ZDOLNY W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA

Transkrypt

UCZEŃ ZDOLNY W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA
UCZEŃ ZDOLNY
W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z
późn. zm.) w wymienionych niżej artykułach ma brzmienie:
Art. 1 ust. 6 „System oświaty zapewnia w szczególności opiekę nad uczniami szczególnie
uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz
ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie”.
Art. 22 ust. 2 pkt 4 minister określi w drodze rozporządzenia. warunki i sposób oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, z
uwzględnieniem: w literze c) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, w literze f) możliwości zwalniania z części lub całości
sprawdzianu i egzaminu laureatów i finalistów odpowiednio konkursów i olimpiad
przedmiotowych,(...)
Art. 22 ust. 2 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze
rozporządzenia:
pkt 8 „organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu
uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej
wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach
wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu;
pkt 11 zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i
placówkach, które powinny tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się;
Art.66.1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz
wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
Art. 66.2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. l, oraz organizację
indywidualnego programu lub toku nauki, uwzględniając umożliwienie uczniom szczególnie
uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) określa zasady
przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa
Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
1. Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych (Dz. U. z 2013 poz. 199)
1
§ 8. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz
rodzicom polega w szczególności na:
3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i
młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
§ 9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w § 2 pkt 3, polega w szczególności na:
1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, o których
mowa w § 5 ust. 2, pomocy w:
c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
2.Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2013r poz. 532)
§ 3. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce
polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w
szczególności:
4) ze szczególnych uzdolnień;
§ 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz w formie:
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2. W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
§ 9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 8.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. Nr 3 z 2002 r., poz. 28)
określa warunki rozwijania uzdolnień i zainteresowań ucznia przez dostosowanie zakresu
treści i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości. Indywidualny tok nauki zakłada
ukończenie nauki w skróconym czasie, dzięki możliwości klasyfikowania i promowania ucznia
w ciągu całego roku szkolnego
4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 83, poz. 562)
§ 17 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1)
realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
§ 20 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz
po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy
2
I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i
gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach
ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych otrzymują z danych
zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną Uczeń, który tytułem
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.
§ 39. 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach,
organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem
gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio
laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu
egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1.
2. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w
ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego najwyższego wyniku.
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125)
§ 1. 1. Dla uczniów klas IV—VI szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów
organizowane są konkursy.
2. Konkursy dla uczniów szkół podstawowych mogą być organizowane ze wszystkich zajęć
edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania szkoły podstawowej dla klas IV—VI.
3. Konkursy dla uczniów gimnazjów mogą być organizowane ze wszystkich zajęć
edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania gimnazjum.
§ 2. Konkursy mogą być organizowane jako:
1) konkursy interdyscyplinarne — obejmujące elementy treści podstaw programowych
różnych
przedmiotów lub bloków przedmiotowych,
2) konkursy przedmiotowe — obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej
jednego przedmiotu,
3) konkursy tematyczne — związane z wybranym przedmiotem lub blokiem
przedmiotowym.
§ 3. 1. Konkursy mogą mieć zasięg wojewódzki lub ponadwojewódzki.
3

Podobne dokumenty