Regulamin IV Konkursu Gminnego na „Najpiękniejszy ogród 2008

Transkrypt

Regulamin IV Konkursu Gminnego na „Najpiękniejszy ogród 2008
Regulamin IV Konkursu Gminnego na „Najpiękniejszy ogród 2008 roku”
§ 1.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz
pokazanie im, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i
turystyczną całej Gminy Węgierska Górka.
§ 2.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Węgierska Górka.
2. Konkurs może być organizowany przy wsparciu finansowym sponsorów.
§ 3.
CZAS TRWANIA
1.
2.
Czas trwania konkursu: 15 maja – 15 lipca 2008r.
Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Sołectwach na terenie całej
Gminy, a także na stronie internetowej Gminy Węgierska Górka (www.wegierska-gorka.pl).
§ 4.
ORGANIZACJA KONKURSU
1. W konkursie biorą udział wszystkie ogrody z terenu Gminy Węgierska Górka.
§ 5.
KATEGORIE KONKURSOWE
1. Nagrody w konkursie przyznane zostaną trzem najpiękniejszym ogrodom wyłonionym przez Komisje Konkursowe w poszczególnych
Sołectwach, w szczególności:
a) 3 najpiękniejszym ogrodom przydomowym w Sołectwie Węgierska Górka,
b) 3 najpiękniejszym ogrodom przydomowym w Sołectwie Żabnica,
c) 3 najpiękniejszym ogrodom przydomowym w Sołectwie Cięcina,
d) 3 najpiękniejszym ogrodom przydomowym w Sołectwie Cisiec.
§ 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie biorą udział najpiękniejsze ogrody z terenu poszczególnych Sołectw Gminy Węgierska Górka wytypowane lub zgłoszone
przez organizacje i instytucje społeczne, właścicieli posesji lub osoby trzecie.
2. Zgłoszenia do konkursu należy składać na piśmie w Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy Węgierska Górka, pok. 31 (adres: Urząd Gminy,
34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43).
3. Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny w siedzibie Urzędu Gminy, u Sołtysów oraz na stronie
internetowej: www.wegierska-gorka.pl).
4. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 czerwca 2008r.
§ 7.
KOMISJE KONKURSOWE
1. Konkurs przeprowadzają Komisje, powoływane przez Wójta Gminy Węgierska Górka oddzielnie dla każdego Sołectwa.
2. Komisje składają się z 4 – 6 osób, przedstawicieli organizatora konkursu.
3. Komisje dokonują przeglądu zgłoszonych ogrodów w okresie od 16 czerwca 2008r. do 30 czerwca 2008r.
§ 8.
PRZEDMIOT OCENY KONKURSU
1. Przedmiotem oceny konkursu jest ogólna estetyka obiektu oraz bieżąca konserwacja ze szczególnym uwzględnieniem następujących
kryteriów:
a) czystość, ład i porządek na terenie całej posesji: 0 – 20 pkt.,
b) ogród kwiatowy w tym różnorodność kwiatów: 0 – 20 pkt.,
c) różnorodność krzewów, zadrzewienie: 0 – 20 pkt.,
d) dodatkowe elementy architektury ogrodowej: 0 – 20 pkt.,
e) ogólne wrażenie estetyczne: 0 – 20 pkt.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów Komisje wyłonią najpiękniejsze ogrody przydomowe, oddzielnie dla każdego Sołectwa
(Węgierska Górka, Żabnica, Cisiec, Cięcina).
2. Komisje mogą również przyznać wyróżnienia.
3. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 9 sierpnia 2008r. na rokrocznie odbywających się „Dniach Gminy
Węgierska Górka”.
4. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody ustalone przez Wójta Gminy oraz wyróżnienia.
WÓJT GMINY
Piotr Tyrlik