Ac`łoEMIA EunoPA NIosrRA dr T omas z Stu dzieniecki

Transkrypt

Ac`łoEMIA EunoPA NIosrRA dr T omas z Stu dzieniecki
--!1-V--V:V--
<a)!>
>\/rr<(r>
=9-
>.\
t<c>
B. PRMYDENT IŁrczyPoSPoLITrJ Porsrrn]
L.ĄunnAr PoroJowEI N.q,cRooyNonrA
Ac'łoEMIA EunoPA NIosrRA
dr T omasz Studzieniecki
iniĘawulę
Z uznaniempopieram
NosrRA
Ace,oEMIIEunop,q.
naukowej
w BytowiekonferenĘi
zoryanizowania
FORUM EUROPANOSTRA,
Patronat nad Ęm przedsięwzięCiem,
obejmĘqcjednocześnie
Mam nadzieję,iż konferencjata wniesienow4 Cenneideebudowy
i rozwojuspoteczestwaobywatelskiego.
nowegotadu europejskiego
pozdrawiam
Życzęowocnychobradi serdecznie
encji
u)szystkich uczestnikÓwkonfer
Z wyrazami
uznaniai szacunku
It7
Gdarisk2007/2008
<,.>
=a;
<,.>
='..'>;

Podobne dokumenty