Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji o

Transkrypt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji o
Lubaski U; ("It Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopol::;kim
ul.
-----~--
Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
(15)
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
IB-I.747.10.2014.RTar
z dnia 14 maja 2014 r.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 700 ze zm.) Wojewoda Lubuski zawiadamia,
że
w dniu 13 maja 2014
roku, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. ul. Mszczonowska
4, 02-337 Warszawa,
towarzyszącej
została
wydana decyzja nr 3114 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700
MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Lwówek wraz z
obsługi na
infrastrukturą niezbędną
do jego
terenie województwa lubuskiego w powiecie gorzowskim oraz międzyrzeckim
- etap II inwestycji" oraz w zakresie skutków, o których mowa wart. 24 ww. ustawy.
Wniosek obejmuje nieruchomości oznaczone jako
działki o
numerach ewidencyjnych gruntu:
woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Deszczno,
obręb
Osiedle
Poznańskie
dz. nr 72/18,466,79,80/3,80/2,8113,10217,103,117/1,112/92,
woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Deszczno,
obręb
Deszczno dz, nr 23/1, 22,
21/3,20/1, 19/2, 1911, 17, 16, 15, 14, 13,
woj.
lubuskie,
pow.
międzyrzecki,
gm.
Skwierzyna,
obręb
Trzebiszewo
obręb
Skwierzyna-2
dz, nr 233,235,237,23811,238/3,240/2,241/2,526,
woj. lubuskie, pow.
międzyrzecki,
gm. Skwierzyna-miasto,
dz. nr 139/3,345/3,345/4,2176, 162/27, 162/35, 162/36, 17214, 173,2008/1,343/3,
174, 177/1, 449/3, 177/3,2177/3,
woj. lubuskie, pow.
międzyrzecki, gm.
Przytoczna,
obręb
Goraj dz, nr 171.
Pouczenie
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
dowodowym oraz
treścią
decyzji w Lubuskim
Urzędzie
Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.,
Wydział
Infrastruktury, ul.
Jagiellończyka
Urzędu
(art. 10 Kodeksu
postępowania
8, pok.1120 (tel. 957115354), w godzinach pracy
administracyjnego - t.j, Dz.U. z 2013 r., poz. 267
ze zmianami, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu).
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu w Świnoujściu stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w terminie 7 dni od dnia
14 dni od dnia obwieszczenia lub
doręczenia
doręczenia
decyzji stronie albo w terminie
zawiadomienia o wydaniu decyzji.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 ww. ustawy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu
wiąże właściwe
organy przy
sporządzaniu
studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu jest
dla
właściwych
wiążąca
organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na
realizację
inwestycji
drogowej.
W
myśl
art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu stanowi
wieczystej i w katastrze
terminalu
nieruchomości.
wiąże zarządcę
drogi
podstawę
do dokonywania wpisów w
księdze
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie
wydającego
zezwolenie na
umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia terenu,
zajęcie
wchodzącego
w
pasa drogowego w celu
skład
inwestycji.