Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Transkrypt

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Kod procedury: PPRO162.GN.7
ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości w drodze postępowania
administracyjnego
1. Wymagane dokumenty:
Złożenie wniosku o przekształcenie (formularz GN-1) w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - przez
osoby fizyczne, które były w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi
nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami
albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Wniosek mogą
także złożyć osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których wyżej mowa. Wniosek
składa się wraz z opłatą skarbową.
2. Opłaty:
Opłata skarbowa w łącznej kwocie 20,00 zł, w tym za złożenie wniosku i za wydanie decyzji.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne. Opłata jest ustalana na postawie
wartości rynkowej gruntu z zaliczeniem na poczet należności wartości prawa użytkowania
wieczystego. Opłatę można wnieść jednorazowo lub w ratach wraz z oprocentowaniem
od niespłaconej kwoty.
Opłatę skarbową uiszcza się, w kasie tut. Urzędu, piętro I lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Nowy Targ, nr rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. Oddział w Nowym Targu.
3. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 1.29 przy:
- ul. Bolesława Wstydliwego 14, w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530,
2. W formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP,
3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
4. Sposób i termin załatwienia sprawy:
2 miesiące od zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów.
5. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23).
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.).
3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 373 i 524)
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.
1774 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783
z późn. zm.).
6. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 91/12 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmienione
Zarządzeniem nr 153/12 z dnia 7 maja 2012 r.
6. Tryb odwoławczy:
Wojewoda Małopolski za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji
7. Informacje dodatkowe:
Data sporządzenia:
18.03.2016 r.
Sporządził:
Barbara Turek - Sięka
Data zatwierdzenia:
18.03.2016 r.
Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Krzysztof Sanek

Podobne dokumenty