SBt`"tffi

Transkrypt

SBt`"tffi
SBt'"tffi
Uchwała nrXXXil226l97
Rady Gminy w Goleszowie
z dnia S lipca 1997r.
w sprawie: upowaźnienia
pracownikasocjalnegoGminnegoośrodkaPomocy Społeczrej
w Goleszowiep.BożenyBadurado wydawaniadecy{i administracyjnych
w
zakresiewykonaniazadańżeconych.
Na podstawieart.39ust.3ustawyz dnia 8 marca 1990r.o samorządzieterytorialnym
(tekstjednolityz |996t.Dz.U.Nr 73 poz.74zpóźn. zm.)w ntiązkl z art.46ust.5i 5a ustawy
z t|nia29 listopadal990r' o pomocy społeczrej(tekstjednolityz |993r.Dz.U.Nr 13 poz-6Oz
pózl.m.) Rada Gminy w Goleszowie
uchwala
$l
Na wniosekkieror'"rrikaGminnegoośroclka
Pomocy Społeczrejw Goleszowiep.Krystyny
Klimus udzielió upowaźnienia
pracownikowisocjalnemuGOPS p.Bozenie Badura do
wydawania decyąii adminisfuacyjnych w zakresie wykonania zadń zleconych.
$2
Pani Bożena Badur.a działającna podstawie upoważlienia okeślonego w $ 1 niniejszej
uchwaĘ może wydawaó decy{e administracyjne w zakresie wykonania zadań zleconych tylko
w pl.z1padku nieobecnościkierownika GoPS.
$3
Wykonanie uchwaĘ pollnena się kierownikowi GOPS.
$4
Uchwaławchodziw Ącte z dniem podjęcia.

Podobne dokumenty