TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Studia na kierunku technika

Transkrypt

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA Studia na kierunku technika
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
Studia na kierunku technika rolnicza i leśna są dwustopniowe. Na obu poziomach studiów można
realizować jedną ze specjalności, a mianowicie inżynierię rolniczą i leśną, inżynierię rolnospożywczą. Po 3,5-letnich studiach pierwszego stopnia, kończących się pracą dyplomową i egzaminem
inżynierskim, absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają trzy semestry.
Kończą się pracą magisterską oraz uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
Przedmioty i tok studiów
W czasie trwania studiów realizowane są przedmioty:
• podstawowe z zakresu matematyki, fizyki, chemii, grafiki inżynierskiej,
• kierunkowe z zakresu mechaniki technicznej i konstrukcji maszyn, materiałoznawstwa,
elektroniki i elektrotechniki, automatyki, techniki cieplnej, produkcji rolniczej i leśnej,
technologii żywności, pojazdów rolniczych i leśnych, maszynoznawstwa rolniczego, leśnego i przetwórstwa spożywczego, eksploatacji maszyn, organizacji produkcji rolniczej
i leśnej, zarządzania i rachunku kosztów,
• specjalistyczne:
– Na specjalności inżynieria rolnicza i leśna: maszyny do prac ziemnych, diagnostyka urządzeń
rolniczych, doradztwo rolnicze, odnawialne źródła energii, maszyny leśne, technologie przetwórstwa surowca drzewnego, magazynowanie i transport, komputerowe wspomaganie projektowania,
samojezdne kombajny rolnicze.
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
– Na specjalności inżynieria rolno-spożywcza: inżynieria procesowa, urządzenia do przetwórstwa
pasz i zbóż, urządzenia chłodnicze i grzewcze, urządzenia suszarnicze, urządzenie do przetwórstwa owoców i warzyw, magazynowanie i transport, maszyny do pakowania, maszyny do przetwórstwa mleka.
Około 30% przedmiotów, z bogatej oferty dydaktycznej, studenci wybierają sami współdecydując
o programie odbywanych studiów.
Praktyki
Po pierwszym roku studenci odbywają 4-tygodniową praktykę warsztatową w zakładach naprawczych lub fabrykach sprzętu rolniczego. Po roku trzecim realizują 4-tygodniową praktykę eksploatacyjną mającą na celu zapoznanie się z przebiegiem poszczególnych procesów technologicznych
w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Zatrudnienie i praca
Absolwenci kierunku Technika Rolnicza
i Leśna mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach usług technicznych na rzecz
rolnictwa, w zakładach naprawczo-produkcyjnych obsługi rolnictwa, w autoryzowanych serwisach pojazdów samochodowych
i specjalistycznych samobieżnych pojazdów
rolniczych, w sektorze transportu drogowego, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, w bazach zaopatrzenia i zbytu,
w placówkach naukowo-badawczych i biurach projektowych przemysłu maszyn
i sprzętu rolniczego i leśnego oraz w administracji terenowej.