Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju

Komentarze

Transkrypt

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju
INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA
W dniu 26 sierpnia 2016 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne1.
Obowiązuje następujące ostrzeżenie meteorologiczne1 1 stopnia dotyczące upału:
– województwo lubuskie – od godz. 14:00 dnia 26.08.2016 r. do godz. 18:00 dnia 28.08.2016 r.;
Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do
17°C.
Dorzecze Wisły1
Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na
Supraśli. Stan niski obserwowano na środkowej i dolnej Wiśle, na Skawie, Nidzie, Wieprzu, Radomce, Pilicy,
Biebrzy, Pisie, Omulwi, Bugu i Nurcu oraz lokalnie na górnej Wiśle, na Przemszy, Sole, Rabie, Białej Tarnowskiej,
Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Narwi, Liwcu i Bzurze.
Dorzecze Odry1
Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie
na Bystrzycy i Noteci. Stan średni obserwowano na Osobłodze, Kwisie, Gwdzie i Drawie oraz lokalnie na Odrze,
Małej Panwi, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci.
Rzeki Przymorza1
Stan wody rzek Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na
Pasłęce i Łynie. Stan niski obserwowano na Słupi.
W dniu 26 sierpnia 2016 r. (na godz. 11:00 CET) stan ostrzegawczy zanotowano na 1 stacji wodowskazowej
w dorzeczu Odry.
Stacja wodowskazowa
Rzeka
Województwo
Białośliwie
Noteć
wielkopolskie
Stan
wody
[cm]
282
Zmiana
stanu
[cm]
-3
Stan
ostrz.
[cm]
280
Stan
alarm.
[cm]
330
Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.
Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach
Na obszarze administrowanym przez RZGW nie notuje się przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych
w regionie wodnym Górnej Odry i regionie wodnym Małej Wisły.
Sytuacja hydrologiczna na terenie RZGW w Gliwicach jest stabilna, kontrolowana na bieżąco.
Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
Stany wód na wodowskazach środkowej Odry układają się w strefie stanów niskich i średnich. Stany wód na
wodowskazach na dopływach w regionie wodnym Środkowej Odry układają się w strefie stanów niskich i
średnich, lokalnie wysokich.
RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych sytuację na rzekach.
Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza
„IMGW- PIB"
1
Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie
Stany wody na wodowskazach Odry granicznej układają się w strefie stanów niskich, w Widuchowej – na granicy
stanów średnich i niskich. Stany wody w ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim układają się w strefie
stanów średnich. Stany wody na odcinku wybrzeża morskiego oscylują w strefie stanów średnich. Stany rzek
Przymorza Zachodniego układają się w strefie stanów średnich, w Resku (Rega), Białogórzynie (Radew), w Starym
Krakowie – niskich.
Na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie sytuacja monitorowana jest na bieżąco.
Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu
W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Warty nie wystąpiły opady deszczu.
Stany wód układają się obecnie w strefie stanów niskich i średnich. Stany wysokie występują na Kanale Mosińskim
(wodowskaz Kościan), Noteci (wodowskaz Nakło-Zachód) i Gwdzie (wodowskaz Ptusza). Na Noteci na
wodowskazie Białośliwie przekroczony jest stan ostrzegawczy.
Na Warcie stany niskie występują na niemal całej jej długości, jedynie powyżej zbiornika Poraj układają się w
dolnej strefie stanów średnich. Na tym odcinku stany wody są stabilne z niewielkimi wahaniami. Poniżej zbiornika
Poraj i powyżej zbiornika Jeziorsko stany wody na Warcie i dopływach są stabilne z niewielkimi wahaniami i
niewielkimi spadkami na Widawce. Na tym odcinku na Warcie prognozowane są stabilne stany wody w strefie
niskich z niewielkimi spadkami. Poniżej zbiornika Jeziorsko do ujścia Prosny stany wody na Warcie są stabilne
z niewielkimi wahaniami i spadkami na wodowskazach Ląd i Pyzdry, natomiast na dopływach stany wody są
stabilne, miejscowo ze spadkami (wodowskaz Poddębice na Nerze). Wyjątkiem jest wodowskaz Lutomiersk na
Nerze gdzie odnotowano wzrost stanów wody. Na stany wody na Nerze ma wpływ piętrzenie realizowane na
jazach poniżej wodowskazów. Na tym odcinku na Warcie prognozowane są stabilne stany wody w strefie niskich
z niewielkimi spadkami. Od ujścia Prosny do ujścia Noteci stany wody na Warcie i dopływach są stabilne
z niewielkimi wahaniami z wyjątkiem większych wahań na Wełnie w przekroju Kowanówko. Na tym odcinku na
Warcie prognozowane są stabilne stany wody w strefie niskich. Na odcinku od ujścia Noteci do Kostrzyna n. Odrą
odnotowano spadki stanów wody. W kolejnych dniach prognozowane są dalsze, niewielkie spadki stanów wody.
Na Prośnie i jej dopływach stany wody układają się w dolnej strefie średnich i niskich. Stany wody są stabilne z
wyjątkiem części górnej (wodowskazy Gorzów Śląski i Mirków) i wodowskazu Dębe na Swędrni gdzie w ciągu
minionej doby odnotowano niewielkie spadki stanów.
Na Noteci stany wody układają się głównie w dolnej strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich
(wodowskaz Ptusza na Gwdzie oraz wodowskaz Nakło-Zachód) oraz ostrzegawczych (wodowskaz Białośliwie).
Stany wody są stabilne, odcinkowo odnotowano niewielkie spadki stanów wody (wodowskaz Nakło Zachód,
Białośliwie i Drezdenko). Na dopływach Noteci stany wody są stabilne z wahaniami i spadkiem na Gwdzie w
przekroju Piła. Na odcinku dolnym Noteci (wodowskazy Gościmiec i Santok) prognozowane są spadki stanów
wody. Dla potrzeb żeglugi na Noteci realizowane jest piętrzenie na obiektach RZGW w Poznaniu.
Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia oscyluje na poziomie NPP natomiast na
szczytowym pomiędzy poziomem minimalnym a normalnym.
Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu sytuacja monitorowana jest na bieżąco.
Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie
W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej Wisły opady nie wystąpiły.
Podobnie do dnia wczorajszego stany wody w rzekach i potokach regionu wodnego Górnej Wisły nadal układają
się w strefie stanów średnich i niskich. W ciągu minionej doby obserwowano spadki i stabilizację stanów wody.
Wzrost stanu wody, wywołany spływem wód, odnotowano jedynie w ujściowym odcinku Sanu.
W okresie najbliższej doby dla regionu wodnego Górnej Wisły nie przewiduje się opadów deszczu.
Sytuacja hydrologiczna w obszarze działania RZGW Kraków jest kontrolowana na bieżąco.
Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie
Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie
stanów niskich i średnich.
W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie nie zaobserwowano opadu o
sumie dobowej powyżej 20 mm.
W ciągu najbliższej doby w Regionie nie prognozuje się opadów.
W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozowane są: od Zawichost do Puław spadki stanu wody, od Puław do
Warszawy wzrosty stanu wody, od Warszawy do Włocławka spadki stanu wody, w strefie stanów niskich, lokalnie
średnich.
W ciągu najbliższej doby na Narwi i Bugu spodziewana jest stabilizacja oraz spadki stanu wody na ogół w strefie
stanów niskich, lokalnie średnich.
Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.
Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku
Aktualnie na wodowskazach Wisły od Ujścia Wisły do wodowskazu Tczew stany średnie, powyżej od wodowskazu
Grudziądz stany niskie. W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany
średnie. W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego stany średnie i wysokie.
Pozostałe rzeki regionu wodnego Dolnej Wisły: przeważają stany średnie i wysokie, miejscami tylko niskie.
RZGW w Gdańsku na bieżąco monitoruje sytuację.
2. SYTUACJA NA ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH
Dane ze zbiorników retencyjnych z dnia 26.08.2016 r.
Zbiorniki retencyjne - ogółem
Sytuacja na dzień 26.08.2016 r. na godz.600 (UTC) 800 LT
1
2
RZGW w Gliwicach
3
4
5
6
7
8
9
*Rezerwa
pow.
wymagana
[mln m3]
Aktualna
rez. pow.
[mln m3]
Rezerwa
do
wykorz. %
6
7.0
6-5
8
6-4
9
8/7*100
118,1
161,3
43,2
65,2
151
1,8
2,5
4,1
1,6
2,2
142
0,3
8,0
8,0
11,2
3,2
3,1
97
0,2
0,0
39,9
39,2
46,3
7,1
6,3
88
1,1
1,1
5,3
8,6
20,4
2,9
15,0
526
0,5
0,0
10,4
12,6
17,6
5,1
7,0
139
11,3
11,4
12,0
0,6
0,7
118
57,7
78,0
82,9
6,2
26,5
427
25,5
26,7
29,2
2,5
3,6
143
Zbiorniki
rzeka
Odpływ
śr.
[m3/s]
Dopływ
śr.
[m3/s]
Poj.
aktualna
[mln m3]
* Poj.
norm.
[mln m3]
* Poj. Przy
Max PP
[mln m3]
1
2
3
4
5
0,6
1,0
96,8
0,3
0,2
0,7
Zb. Goczałkowice ****
(Wisła)
Zb. Wisła-Czarne
(Wisła)
Zb. Łąka
(Pszczynka)
Zb. Kuźnica Warężyńska
(Przemsza)
Zb. Przeczyce
(Przemsza)
Zb. Kozłowa Góra
(Brynica)
Zb. Pogoria III
(Pogoria)
Zb. Dzierżno Duże
(Kłodnica)
Zb. Pławniowice
(Toszecki Potok)
2,0
2,6
10
11
12
13
14
15
RZGW we Wrocławiu
16
17
18
19
20
21
22
23
24
RZGW w Poznaniu
25
0,5
0,4
8,4
9,5
12,3
2,8
4,1
149
0,6
0,6
20,6
22,1
23,5
1,4
2,6
189
4,0
2,8
15,2
16,5
21,7
5,2
6,5
124
4,0
4,0
11,6
12,9
16,3
3,4
4,7
139
10,0
5,0
47,5
44,6
130,5
85,9
82,9
97
20,0
15,1
39,3
50,9
124,7
73,8
85,5
116
0,8
0,2
13,3
23,6
38,1
14,5
24,8
171
15,0
0,5
37,3
63,3
77,0
13,7
39,7
289
0,2
0,1
6,9
10,0
11,4
1,4
4,4
328
0,1
0,1
8,7
12,9
16,8
3,9
8,1
210
10,0
3,8
68,2
80,0
92,6
12,6
24,4
194
0,4
0,1
8,4
10,9
14,8
3,9
6,4
165
5,8
5,3
23,1
24,0
50,0
26,0
26,9
103
3,0
2,0
9,0
9,7
12,1
2,4
3,1
131
3,6
3,2
6,7
7,0
16,8
9,8
10,1
103
0,2
0,2
5,5
6,0
8,0
2,0
2,5
125
26
Zb. Jeziorsko (Warta)
22,0
17,6
130,7
142,8
202,0
59,2
71,4
121
27
Zb. Poraj (Warta)
3,0
3,0
12,9
13,0
20,8
7,4
7,9
106
28
Jez. Gopło (Noteć)
1,2
-
3,1
-
21,7
7,7
18,6
242
0,6
-
9,2
36,3
42,6
6,3
33,4
529
7,7
5,1
0,7
1,3
1,3
0,0
0,6
5,1
7,1
20,0
22,6
27,2
4,6
7,2
157
7,1
5,3
56,0
56,7
96,1
39,5
40,2
102
7,5
3,0
98,3
107,9
141,7
33,9
43,5
128
1,4
0,8
7,1
14,2
23,8
9,6
16,7
174
2,0
2,0
28,1
32,5
42,5
10,0
14,5
145
1,6
1,6
7,2
7,4
13,7
6,3
6,6
105
29
30
31
RZGW w Krakowie
Zb. Dzierżno Małe
(Drama)
Zb. Rybnicki **
(Ruda)
Topola
(Nysa Kłodzka)
Kozielno
(Nysa Kłodzka)
Otmuchów
(Nysa Kłodzka)
Nysa
(Nysa Kłodzka)
Słup
(Nysa Szalona)
Mietków
(Bystrzyca)
Dobromierz
(Strzegomka)
Bukówka
(Bóbr)
Turawa
(Mała Panew)
Sosnówka
(Czerwonka)
Pilchowice **
(Bóbr)
Złotniki **
(Kwisa)
Leśna **
(Kwisa)
Lubachów **
(Bystrzyca)
32
33
34
35
36
Zb. Pakość (Mała
Noteć)
Zb. Czaniec
(Soła)
Zb. Porąbka
(Soła)
Zb. Tresna
(Soła)
Zb. Dobczyce
(Raba)
Zb. Chańcza
(Czarna)
Zb. Klimkówka
(Ropa)
Zb. Besko
(Wisłok)
37
38
39
40
41
42
43
44
RZGW w Warszawie
45
46
47
48
49
50
51
Zb. Czchów **
(Dunajec)
Zb. Rożnów **
(Dunajec)
Zb. Czorsztyn **
(Dunajec)
Zb. Solina **
(San)
Zb. Zesławice ***
(Dłubnia)
Zb. Brody Iłżeckie
(Kamienna)
Zb. Wióry
(Świślina)
Zb. Sulejów
(Pilica)
Zb. Włocławek*****
(Wisła)
Zb. Dębe*****
(Narew)
Zb. Siemianówka ***
(Narew)
Zb. Nielisz ***
(Wieprz)
Zb. Domaniów ***
(Radomka)
Zb. Cieszanowice ***
(Luciąża)
Zb. Miedzna ***
(Wąglanka)
90,0
94,0
3,7
8,0
8,0
0,0
3,8
84,0
64,0
103,4
110,7
160,7
34,0
52,3
154
27,7
27,6
160,5
168,6
231,9
63,3
71,4
113
8,6
11,2
396,2
422,0
472,0
50,0
75,8
152
0,4
0,4
0,7
0,3
0,3
0,9
2,0
2,0
4,8
6,7
7,6
0,9
2,8
318
0,5
0,5
16,5
16,0
34,7
18,9
18,1
96
11,0
12,7
72,0
75,1
84,3
9,2
12,4
134
-
rzędna
wody
górnej:
57,23 m
n.p.m.
423,0
423,0
365,2
369,9
453,6
127,0
127,0
88,7
90,0
96,0
-
rzędna
wody
górnej:
78,98 m
n.p.m.
2,1
1,4
52,7
64,8
79,1
14,3
26,4
184
3,0
6,9
17,0
20,6
28,5
8,0
11,4
144
0,9
1,0
5,9
9,9
14,4
4,5
8,5
189
0,2
0,2
4,4
7,3
9,1
1,8
4,7
268
0,3
0,1
2,2
2,6
3,8
1,2
1,6
133
SUMA:
725,9
1016,5
ŚREDNIA:
140
* wartości stałe
** Zbiorniki energetyczne
*** Zbiorniki administrowane przez WZMiUW
**** Ujęcie wody pitnej
*****zbiornik przepływowy
"rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek
(m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3
" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m m.p.m.): Min PP: 78,52,
NPP: 79,02 MaxPP: 79,22
Sytuacja na zbiornikach retencyjnych w poszczególnych RZGW:
Monitorowane zbiorniki położone na obszarach administrowanych przez RZGW pracują w normalnym trybie
eksploatacji. Zbiorniki posiadają rezerwy powodziowe wymagane bądź większe od wymaganych instrukcjami
gospodarki wodnej, z wyjątkiem zbiorników: Łąka (97%), Otmuchów (97%), Wióry (96%) i Kuźnica Warężyńska
(88%). Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Urządzenia zrzutowe są sprawne.
Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej
uwzględnia prognozy pogody.
* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach
Rezerwa powodziowa na zbiornikach zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach jest w pełni
zachowana poza zbiornikiem Kuźnica Warężyńska (88%).
Wszystkie zbiorniki w Zarządzie RZGW w Gliwicach zostały dopuszczone przez OTKZ do działania. Zgodnie
z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże i Przeczyce posiadają obniżony poziom piętrzenia. Kanał Gliwicki
otwarty dla żeglugi.
Sytuacja w regionie wodnym Górnej Odry po stronie czeskiej:
Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe
(100%). Sytuacja hydrologiczna jest stabilna.
Źródło informacji - portal Povodi Odry, stan na 26.08.2016 r., godz. 08:30 CEST.
* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu
Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich.
Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Pojemność na zbiorniku Otmuchów jest sukcesywnie obniżana
do II NPP. Zbiorniki suche nie piętrzą wody. Poldery nie piętrzą wody.
* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu
Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 119,68 m n.p.m. (32 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika
wynosi 17,6 m3/s, a średni odpływ z ostatniej doby wynosi 22,0 m3/s. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi
275,37 m n.p.m. (13 cm poniżej NPP), średni dopływ wynosi 3,0 m3/s, a średni odpływ z ostatniej doby wynosi 3,0
m3/s. Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,41 m n.p.m. (244 cm niższa od NPP), odpływ średni ze
zbiornika wynosi 1,2 m3/s. Na jeziorze Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,53 m n.p.m. (15 cm niższa od NPP),
odpływ średni ze zbiornika wynosi 0,6 m3/s.
Obecnie zbiorniki administrowane przez RZGW w Poznaniu (Jeziorsko, Poraj, Pakość, jezioro Gopło) dysponują
łącznie pojemnością powodziową wynoszącą 131,2 mln m3. Gdyby zaszła taka konieczność istnieje możliwość
wykorzystania dodatkowo rezerwy forsowanej wynoszącej łącznie 32,36 mln m3.
* Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie
Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie jest stabilna. Aktualnie
zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej.
* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie
Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Łączna aktualna pojemność powodziowa na
zbiornikach administrowanych przez RZGW w Warszawie wynosi 33,3 mln m3. Rezerwa powodziowa na
zbiornikach jest w pełni zachowana poza zbiornikiem Wióry (96%).
Na Zbiorniku Włocławek na godz. 6:00 UTC odpływ był równoważony dopływem i wynosił ok. 420 m3/s. Na
Zbiorniku Dębe na godz. 6:00 UTC odpływ był równoważony dopływem i wynosił ok. 130 m3/s.
Pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez WZMiUW, znajdujących się na obszarze RZGW
w Warszawie wynosi 52,6 mln m3.
Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach znaczących dla ochrony przeciwpowodziowej wynosi
1016,5 mln m3, natomiast średnia aktualna rezerwa powodziowa do wykorzystania wynosi 140% wymaganej
rezerwy powodziowej.
3. ŻEGLOWNOŚĆ RZEK I STAN URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH
Na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach:
Wszystkie śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi.
Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie RZGW:
http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/szlakizeglowne/komunikaty.
Na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu:
W dniu 27.08.2016 r. w godz. 08:00-20:00 w kanale portowym w Bytomiu Odrzańskim oraz na przyległym
odcinku Odry między km 413+000-417+000 będą się odbywały imprezy związane z „VI zlotem łodzi motorowych i
miłośników rekreacji wodnej”.
Budowa przystani w miejscowości Siedlisko km 421 rzeki Odry. RZGW we Wrocławiu informuje, że
w miejscowości Siedlisko km 421 rzeki Odry trwają prace hydrotechniczne przy budowie przystani prowadzone
przez zestaw złożony z pchacza „Piżmak” i promu z koparką. Obiekty te mogą się również przemieszczać się
między Bytomiem Odrzańskim (km 416+500) a miejscem budowy. Wszystkie statki przechodzące przez wskazany
odcinek i w pobliżu miejsca prowadzonych prac proszone są o zachowanie wzmożonej uwagi i ostrożności.
W rejonie Ośrodka Szkolenia Wodnego „Osobowice” między mostem Poznańskim, a śluzą Rędzin w dniach
10–26.08.2016 r. odbywać się będą ćwiczenia wojskowe z użyciem sprzętu pływającego. Wszystkie jednostki
nawigujące w rejonie ćwiczeń proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie pilnej uwagi na
ewentualne sygnały ćwiczących jednostek.
Trwa przebudowa mostu drogowego w Cigacicach (droga S3) km 469+850 rzeki Odry. W związku z powyższym
powyżej i poniżej obiektu wystawiono dodatkowe znaki nawigacyjne B.7 (nakaz nadania sygnału dźwiękowego)
oraz B.8 (nakaz zachowania szczególnej ostrożności). Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem
zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowana się do wystawionego
oznakowania.
W dniu 25.08.2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 na odcinku Odry w km 242+100 (przy punkcie pomiaru
stanu wody w Trestnie) będą prowadzone ćwiczenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Załogi wszystkich
jednostek przechodzących przez wskazany kilometr zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożność,
wzmożonej obserwacji i bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowani i sygnalizacji jednostek
zabezpieczających.
Przystań pasażerska na zimowisku Osobowice I Według informacji otrzymanej od firmy „TOPACZ INVESTMENT”
Sp. z o.o. przejęła ona akwen i nabrzeża dawnego zimowiska barek OSOBOWICE I oraz deklaruje możliwość
cumowania na tym obiekcie jednostek pasażerskich zawijających do Wrocławia. W sprawie szczegółowych
informacji dot. warunków postoju jednostek prosimy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem przystani.
Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej spółki.
Zasady śluzowania przez stopień wodny Brzeg Dolny oraz nawigacji do Ścinawy – prośba o wcześniejsze
powiadamianie zamiaru przejścia tego odcinka. Ze względu na zmienną sytuacje hydrologiczną poniżej stopnia
wodnego BRZEG DOLNY, RZGW we Wrocławiu zwraca się z prośbą do wszystkich załóg statków oraz armatorów,
którzy planują rejsy w dół lub w górę Odry z koniecznością nawigacji na odcinku od Brzegu Dolnego do Ścinawy
wraz z przejściem przez śluzę Brzeg Dolny, o wcześniejsze powiadamianie Nadzoru Wodnego Brzeg Dolny lub do
Działu Utrzymania Wód i Obiektów d. Centrum Operacyjnego o takim zamiarze. Przekazana informacja powinna
zawierać planowany termin przejścia, gabaryty jednostki - szczególnie maksymalne zanurzenie i dane kontaktowe.
Pozwoli nam to na lepszą koordynacje ruchu jednostek na tym odcinku, szczególnie w sytuacji konieczności
sztucznego zasilana Odry swobodnie płynącej. Telefony kontaktowe: Nadzór Wodny Brzeg Dolny tel.: 71-31-95340 kom. 504-134-119; Śluza 71-31-95-529; Dział Utrzymania Wód i Obiektów d. Centrum Operacyjne 71-32-80587.
Most nad śluzą w Brzegu Dolnym - zawiadamiamy, że dla potrzeb remontowych jazu, nad śluzą w Brzegu Dolnym
został przerzucony most tymczasowy. W związku z powyższym prosimy wszystkich armatorów oraz kapitanów
wszystkich jednostek o możliwie wczesne zgłaszanie do Nadzoru Wodnego w Brzegu Dolnym zamiarów przejścia
przez ten obiekt z podaniem gabarytów wysokościowych. Umożliwi to sprawne przygotowanie śluzy
i ewentualne podniesienie mostu (co wg deklaracji wykonawcy wymaga kilku godzin prac). Nadzór Wodny
w Brzegu Dolnym tel. 71-319-53-40, kom. 504-134-119.
Wyłączenie z eksploatacji dalbowisk - w związku z prowadzonymi pracami związanymi z modernizacją
Wrocławskiego Węzła Wodnego zostały wyłączone z eksploatacji miejsca postojowe (dalbowiska) na Odrze
Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszczańskiej.
Nowe przystanie na Górnej Odrze Wrocławskiej RZGW we Wrocławiu zawiadamia, że według informacji
uzyskanej od zarządcy obiektu Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, nowo wybudowanie przystanie:
pasażerska (Bulwar M. i L. Kaczyńskich przy Urzędzie Wojewódzkim) oraz nabrzeże cumownicze – przystań
turystyczna (Bulwar K. Dunikowskiego) zlokalizowane na lewym brzegu Górnej Odry Wrocławskiej poniżej mostu
Grunwaldzkiego i mostu Pokoju są dostępne dla krótkich postojów jednostek sportowo - turystycznych
nieprowadzących działalności komercyjnej. Pozostałe jednostki np. zawodowe statki pasażerskie, towarowe,
techniczne itp. muszą swój ewentualny postój uzgodnić z MCS tel. 71 733 40 60. Przystanie nie są nadzorowane.
Prace hydrotechniczne przy mostach warszawskich we Wrocławiu - RZGW we Wrocławiu informuje, że pod
mostami Warszawskimi we Wrocławiu – prowadzone są prace remontowe z użyciem sprzętu pływającego.
Wszystkie jednostki nawigujące na odcinku między śluzami Zacisze i Różanka proszone są o zachowanie
szczególnej ostrożności, informowanie się u operatorów śluz o ewentualnych ograniczenia przejścia pod
mostami oraz nawiązanie łączności radiowej z jednostkami pracującymi pod mostami.
Otwarta jest żegluga na Głównym Szlaku Odry skanalizowanej oraz na Odrze swobodnie płynącej, jak również
na fragmencie Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu.
Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu w komunikatach ogólnych:
http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne.
Na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie:
W związku z awarią mostu „Cłowego” w Szczecinie, od 17.06.2016 r. do odwołania ograniczona jest żegluga na
rz. Regalicy w km 737+600. Tymczasowy ruch żeglugowy obywa się prawym (wschodnim) przęsłem
żeglugowym, przęsła lewe (zachodnie) oraz środkowe ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia katastrofy
budowlanej, są niedostępne dla żeglugi. Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW
w Szczecinie pod adresem: http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html.
Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu:
Nowe: do dnia 17.09.2016 r. przedłużone zostają prace związane z budową mostu w ramach realizacji zadania pn.
"Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25" na odcinku rzeki Noteci górnej w km 65+250
na połączeniu wodnym rzeka Warta – Kanał Bydgoski. Szlak jest otwarty dla żeglugi.
Nowe: Ze względu na organizowaną imprezę pn. ZAWODY AMATORSKIE NA SKUTERZE WODNYM SEA - DOO
SPARK w dniu 26.08.2016 r. w godz. 14:00-17:00 zostaje zamknięty dla ruchu żeglugowego odcinek drogi wodnej
rzeki Warty w Gorzowie Wlkp. od km 55+750 (most kolejowy) do km 56+350 (most staromiejski).
Ze względu na silny rozrost roślinności, w tym rzęsy wodnej na Kanale Górnonoteckim, Kanale Bydgoskim oraz
Dolnej Skanalizowanej Noteci na odcinku Nakło – Ujście zwiększyły się utrudnienia w ruchu
żeglugowym. Szczególnie trudne warunki występują na Kanale Bydgoskim na odcinku od km 26+000 do km
28+000, gdzie niemożliwa jest żegluga dla małych jednostek sportowo-turystycznych.
Otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne z następującymi wyłączeniami:
– od dnia 18.08.2016 r. do odwołania śluza Antoniewo (km 121+780 GSN) jest zamknięta dla ruchu żeglugowego,
w związku z awarią wrót śluzy,
– od dnia 08.07.2016 r. do odwołania śluza Okole (km 14+800 Kanału Bydgoskiego) jest zamknięta dla ruchu
żeglugowego, w związku z koniecznością usunięcia awarii zasuwy napełniania śluzy,
– w związku z planowanym remontem śluz Łabiszyn, Antoniewo i Frydrychowo od dnia 01.09.2016 r. zostanie
zamknięta dla ruchu żeglugowego droga wodna na odcinku Łabiszyn (km 116+080 Noteci górnej) - Frydrychowo
(km 125+090 Kanału GSN); szlak żeglugowy pozostanie zamknięty do końca sezonu żeglugowego 2016.
Komunikaty
żeglugowe oraz aktualne
warunki nawigacyjne
http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe
dostępne
są
pod
adresem:
Na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie:
Nowe: w dniu 10.09.2016 r. w godz. 11:00-14:00 na odcinku Wisły od km 75+450 (ujście rzeki Rudawy) do km
76+450 (Most Dębnicki) zostanie częściowo zamknięty szlak żeglowny, w związku z organizowanymi przez Klub
Sportowy ,,Nadwiślan” regatami kajakowymi ,,Błękitna Wstęga Wawelu” i IX Memoriał Sorego. Regaty zostaną
przeprowadzone wzdłuż lewego brzegu Wisły w km 75+450-76+450 w odległości nie większej niż 30 m od lewego
brzegu, tak aby wolny szlak żeglowny pozostał przy brzegu prawym.
W dniu 17.09.2016 r. w godz. 9:00-13:00 na odcinku Wisły od km 68+000 do km 76+000 nastąpi całkowite
zamknięcie szlaku żeglownego, w związku z organizowaną przez Klub Sportowy AZS AWF Kraków imprezą
pn. "Długodystansowe Mistrzostwa Polski w wioślarstwie".
W związku z niskim poziomem wody na Wiśle, w dniu 08.08.2016 r. został uruchomiony przez Engie Energia
Polska S.A. w Połańcu, elastyczny próg piętrzący w km 223+635 rzeki Wisły, co powoduje brak możliwości
przepłynięcia jednostek o wymiarach większych niż: 8 m długości, 2,20 m szerokości i 4 m wysokości oraz
głębokości zanurzenia 1,20 m. Mniejsze jednostki pływające, spełniających powyższe kryteria, mogą zostać
przewiezione, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyżurnym Inżynierem Ruchu Engie Energia Polska S.A.
(tel. 15 865 61 66).
W związku z usunięciem awarii na SW Kościuszko RZGW w Krakowie informuje, że od dnia 05.08.2016 r. zostaje
przywrócone śluzowanie w trybie normalnym, tj. od świtu do zmroku.
Szczegółowe informacje publikowane są na stronie RZGW Kraków pod następującym adresem internetowym:
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=35
3&lang=pl.
Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie:
Nowe: na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnych ujęć wody. Roboty
prowadzone są w dni powszednie od godz. 6:00 do 22:00 przy ujęciu UU2 – km 507+450 rzeki Wisły, brzeg prawy,
przy udziale pogłębiarki oraz zespołu do prac podwodnych.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w pobliżu rejonu
prowadzenia prac. Dodatkowo informujemy, że załoga biorącej udział w pracach pogłębiarki „Sawa" prowadzi
stały nasłuch na kanale 8.
W związku z rozpoczęciem budowy tymczasowej przegrody piętrzącej na Wiśle w km 425+950 wystąpią trudności
w żegludze na Wiśle w rejonie budowy.
W dniu 16.08.2016 r. rozpoczeły się prace na moście w ciągu drogi krajowej nr 16 w miejscowości Augustów nad
Kanałem Augustowskim przy śluzie Przewięź. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność
podczas przejścia jednostek pod mostem.
W związku z pracami remontowymi prowadzonymi na śluzie Żerań od dnia 06.08.2016 r. śluzowanie będzie
możliwe wyłącznie w poniższych terminach (do odwołania):
 w każdą sobotę - w godzinach od 7:30 do 10:30 i od 12:30 do 14:30,
 w każdy poniedziałek - w godzinach od 7:00 do 9:00.
W uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej Giżycku wyznaczono strefę zakazu wytwarzania falowania
i ograniczenia prędkości na jeziorze Tałty w pobliżu miejscowości Stare Sady i Tałty.
W związku z niskimi stanami wód na rzece Narew, z powodu braku możliwości zapewnienia odpowiedniej
głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 56+000 do 108+000 rzeki Narew zostaje zamknięty od dnia
15.06.2016 r. do odwołania.
W dniu 01.06.2016 r. w związku ze stale obniżającym się poziomem wody w rzece Narwi, z powodu braku
możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 108+000 do 248+500 rzeki
Narwi został zamknięty do odwołania.
W związku z niskimi przepływami na rzece Wiśle nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości
tranzytowe na odcinku od km 498+000 do 511+000 i od km 515+000 do 551+000 rzeki Wisły. Żegluga na tych
odcinkach odbywa się na własną odpowiedzialność.
Szlak żeglowny na Wiśle od km 295+200 do km 674+850 jest otwarty. Poza zbiornikiem Włocławek droga wodna
nie spełnia wymagań klasy 1b.
Utrudnienia w żegludze spowodowane rozrostem roślinności występują na odcinku 1 km od śluzy Stopnia
Włocławek do wyjścia z awanportu dolnego to znaczy w km 674+850 – 675+850 szlaku żeglownego
Od dnia 13.06.2016 r. w związku z niskimi stanami na rzece Wiśle oraz ich spadkową tendencją, skutkującymi
brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 674+850
do 684+000 rzeki Wisły (tj. od Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy RZGW w Warszawie) pozostaje
zamknięty do odwołania.
Od dnia 07.06.2016 r. w związku z niskimi stanami wody i braku możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości
tranzytowej, szlak żeglowny od km 2+000 do 224+000 na rzece Bug zostaje zamknięty do odwołania.
W zlewni Narwi otwarte pozostają następujące szlaki żeglowne:
 Narew od km 22+000 do 56+000 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych,
 Jezioro Zegrzyńskie – szlak główny biegnący od ujścia Kanału Żerańskiego w górę Narwi, szlak zachodni
i wschodni – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych,
 Kanał Żerański od km 8+600 do 17+200 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjnoeksploatacyjnych.
Wymienione szlaki żeglowne nie są przystosowane do żeglugi nocnej.
Od dnia 20.05.2016 r. śluzowanie jednostek rekreacyjnych na śluzie Stopnia Wodnego we Włocławku odbywa się
tylko w wyznaczonych godzinach.
W związku z niskim poziomem opadów w okresie wiosennym w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich oraz
w konsekwencji utrzymującymi się niskimi stanami wody na rzece Pisa, ta droga wodna nie spełnia wymagań klasy
Ia.
Od dnia 24.02.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. jest przebudowany most drogowy nad Kanałem Jeglińskim, gm. Pisz.
W związku z planowanym remontem Kanału Niegocińskiego, niewielkim zmianom ulegnie terminarz otwierania
i zamykania drogowego mostu obrotowego w Giżycku na Kanale Giżyckim na rok 2016, w km 62,27 drogi wodnej
Pisz – Węgorzewo.
Od dnia 01.10.2016 r. do 30.11.2017 r. będzie prowadzony remont Kanału Niegocińskiego w związku z tym
będzie on zamknięty dla jednostek pływających.
Szczegółowe informacje dostępne są również od adresem: http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlakizeglowne/komunikaty-nawigacyjne.
Na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku:
Rzeka Wisła – zamyka się dla żeglugi odcinek rzeki Wisły od km 733+800 (most kolejowy) do km 735+200 (most
drogowy im. Józefa Piłsudskiego) w Toruniu w celu przeprowadzenia pokazów lotniczych o nazwie „Bella Skyway
Festival” w dniach:
 26.08.2016 r. godz. 19.30 – 22.30
 27.08.2016 r. godz. 19.30 – 22.30
Rzeka Nogat – w związku z zawodami sportowymi w dniu 04.09.2016 r. od godz. 5:30 do 11:30 zamyka się dla
żeglugi odcinek drogi wodnej rzeki Nogat w Malborku od km 18+210 (most drogowy) do km 19+200 (kładka dla
pieszych).
Ze względu na wzrost stanów wody w Wiśle z dniem 05.08.2016 otwiera się żeglugę na Wiśle od km 684
(Korabniki) do 918 (Palczewo). Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas uprawiania żeglugi,
ponieważ pomimo zmiany poziomu wody, lokalnie nadal występują istotne utrudnienia, ze względu na brak
głębokości tranzytowej zgodnej z klasą drogi wodnej. Pozostałe szlaki żeglowne są dostępne dla żeglugi
i oznakowane. Przypominamy o konieczności stosowania przez jednostki śluzowane odbijaczy wykonanych
z tworzyw sztucznych, odbijaczy plecionych lub drewnianych, w ilości odpowiedniej do długości jednostki, z uwagi
na możliwość uszkodzenia śluz. Jednocześnie informujemy, że nie będą śluzowane jednostki bez odbijaczy lub
z odbijaczami gumowymi.
Rzeka Szkarpawa – informujemy, że od dnia 27.07.2016 r. prowadzony jest remont klapy na stanowisku górnym
śluzy Gdańska Głowa. Remont odbywać się będzie bez wyłączania śluzy z użytkowania, zatem prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności podczas śluzowań.
Rzeka Nogat - w związku z zawodami wędkarskimi zamyka się dla żeglugi szlak żeglowny:
 w dniach 24 do 25 września od km 0+400 do km 14+500 (odc. Biała Góra-Szonowo)
 w dniach 24 do 25 września od km 23+950 do km 38+590 (odc. Rakowiec-Michałowo)
Rzeka Martwa Wisła – w związku z planowanym remontem i przebudową urządzeń węzła wodnego Przegalina,
informujemy, że w okresie marzec – listopad 2017 śluza będzie nieczynna.
Szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie RZGW Gdańsk:
http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47
Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej
(RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:
Paweł Tkacz
Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy
Departament Planowania i Zasobów Wodnych
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Podobne dokumenty