NOWA WIEŻA WIDOKOWA I WIATA EDUKACYJNA WE

Transkrypt

NOWA WIEŻA WIDOKOWA I WIATA EDUKACYJNA WE
Wdzydzki Park Krajobrazowy
NOWA WIEŻA WIDOKOWA I WIATA EDUKACYJNA WE WDZYDZKIM PARKU
KRAJOBRAZOWYM
Długo czekały Wdzydze żeby pokazać swoje piękno. Stało się to dzięki zbudowanej i oddanej do użytku 25
czerwca br., wieży widokowej i wiacie edukacyjnej. Konstrukcja z drewna modrzewiowego o wysokości 35,60
metra, z tarasami widokowymi na 10, 20 i 30 metrach to budowla robiąca wrażenie, a zarazem dająca
uczestnikom gwarancję bezpieczeństwa.
Z górnego tarasu na pierwszy „rzut oka” widać piękno krajobrazu: bezkresne wody, lasy bez końca, układ
zabudowy wsi Wdzydze i dalszych okolic. Patrząc przez lunetę, która została zamontowana na górnym tarasie,
sięgamy znacznie „głębiej”. Zespół Jezior Wdzydzkich pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i
turystycznym jest akwenem unikalnym na skalę krajową, będącym wizytówką i atrakcją Kaszub. Cztery jeziora:
Radolne, Gołuń, Jelenie i Wdzydze, zwane „Kaszubskim Morzem” tworzą krzyż o rozpiętości 9 na 11 km, o
powierzchni 1455,6 ha i maksymalnej głębokości 72 m. Znajduje się na nich 10 wysp: Ostrów Wielki, Glonek,
Ostrów Mały, Mielnica, Sidły, Sorka, Przerośla, Ceronek (na jeziorze Wdzydze), Ostrówek (na jeziorze Jelenie),
Trzepcyn ( na jeziorze Gołuń). Wyspy są ostoją chronionych gatunków ptaków wodno-błotnych, takich jak
szlachar, nurogęś, gągoł, perkoz dwuczuby, brodziec piskliwy, gęgawa, cyranka, cyraneczka, czernica,
krzyżówka, łabędź niemy (zimą krzykliwy), kormoran, czapla siwa. Nad wodami szybują bieliki. Na wyspach mają
swoje siedliska rzadkie, dla naszego regionu i nie tylko, rośliny m.in.: lilia złotogłów, nasiężał pospolity, kruszczyk
błotny, lepiężnik kutnerowaty, goździk kartuzek. Jeziora wraz z wyspami są objęte formą ochrony przyrody Natura
2000. Dalszych informacji można zaczerpnąć z tablic edukacyjnych znajdujących się przy wieży i w wiacie.
Unikatową i wyjątkową przestrzeń Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego jak i całego regionu należy znać lub
starać się poznać. Jako służba parku prowadzimy zajęcia i warsztaty edukacyjne. Już w tydzień po otwarciu
wieży i wiaty edukacyjnej miały tam miejsce zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży. Ponadto na prelekcjach,
mapach i innych publikacjach przedstawiamy wartości tego obszaru. Wdzydze każdego roku są odwiedzane
przez tysiące turystów. Niebezpieczeństwem dla flory i fauny jest duża presja turystyczna w miejscach lęgowych
ptaków jak i miejscach występowania chronionej roślinności. Przyjmując turystów informujemy o bogactwie
przyrodniczym terenu oraz prosimy o zachowanie czystości.
Wieża widokowa z zapleczem edukacyjnym we Wdzydzach Kiszewskich, na obszarze Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego powstała w ramach zrealizowanego przez Park projektu „Ochrona wartości przyrodniczych
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez uporządkowanie ruchu turystycznego”. Celem przedsięwzięcia jest
promocja i ochrona różnorodności przyrodniczej flory i fauny poprzez zmniejszenie antropopresji (negatywnego
oddziaływania człowieka), jak również poznanie poprzez edukację ekologiczną terenu Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego. Projekt sfinansowany został ze środków: Fundacji EKOFUNDUSZ, WFOŚ iGW, PTTK, WPK.
strona 1/2
strona 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)