MONITOR POLSKI

Transkrypt

MONITOR POLSKI
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.
Poz. 324
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca
Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232,
z późn. zm.2)) ogłasza się, że średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca,
osiągnięta w 2013 r. z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6 tej ustawy, wyniosła:
1)
dla gmin – 10,74 zł;
2)
dla powiatów – 2,53 zł.
Minister Środowiska: M.H. Grabowski
1)
2)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248,
poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47 i 457.

Podobne dokumenty