prezentacja FIBARO - Inteligentny Budynek

Komentarze

Transkrypt

prezentacja FIBARO - Inteligentny Budynek
2
innowacja
h
Interfejs konfiguracyjny Fibaro
Interfejs Fibaro dla telefonów komórkowych
Interfejs Fibaro dla iPad’a
FIBARO to obecnie najdoskonalsze rozwiązanie
ogromna, iż nie jest w stanie zaprezentować tego
budynkowej oferowanej przez konkurencję.
w dziedzinie automatyki budynkowej dostępne
żaden folder, czy nawet książka. Z FIBARO ograni-
FIBARO to coś więcej niż system, to zaufany
na światowym rynku. Ze względu na mnogość
cza nas tylko wyobraźnia. Poniżej przedstawiamy
gospodarz w Twoim domu, osobisty manager,
zastosowań oraz złożoność całej aplikacji zdecy-
tylko elementarne kwestie i troszeczkę przybliży-
który zadba o Ciebie i otoczy opieką Twoją rodzi-
dowaliśmy się wydać ten folder by chociaż odro-
my co może czekać Was po zainstalowaniu Syste-
nę. FIBARO nie tylko zapewni Tobie komfort,
binę przybliżyć potencjał, jaki w nim drzemie.
mu Automatyki budynkowej FIBARO. FIBARO to
FIBARO ZMIENI CAŁE TWOJE ŻYCIE - sprawdź go,
Praktyczna ilość rozwiązań i zastosowań do
całkowicie odmienne podejście do inteli-
a już nic nie będzie takie jak wcześniej.
których możemy wykorzystać FIBARO jest tak
gentnych rozwiązań czy dziedziny automatyki
3
4
"Potrzeba matką wynalazków" - pomysł na
Zanim spółka FIBAR GROUP rozpoczęła jakiekol-
System FIBARO pojawił się w wyniku bezskute-
wiek prace nad budową systemu, przez kilka
cznych poszukiwań inteligentnego systemu
miesięcy testowane były wszystkie dostępne na
sterującego domem przez jednego z założycieli
światowym rynku technologie. Każda z nich
FIBAR GROUP. Wśród dostępnych na rynku ofert
została dokładnie „rozebrana” na czynniki pier-
technologia, stabilna, w czwartej fazie rozwoju,
nie było żadnej, która spełniałaby wszystkie
wsze, szczegółowo przetestowana, sprawdzona
przetestowana przez kilkaset niezależnych firm,
potrzeby poszukującego. Zrodził się więc
pod kątem awaryjności i możliwości integracji
dająca
pomysł, aby stworzyć własny system, który
oraz przyszłego rozwoju. Interesowało nas
w urządzenia peryferyjne oraz przede wszystkim
umożliwiałby kontrolę, sterowanie, monitoring
również to, czy dana technologia da zaimple-
bezpieczna. Niestety, nie była ona najtańsza.
i autonomiczną pracę wszystkich urządzeń
mentować się w istniejące instalacje w obiektach
Niemniej założenia opracowane przez FIBAR
elektronicznych w obiekcie I NIE TYLKO....
naszych potencjalnych Klientów. Odrzuciliśmy
GROUP miały to zmienić. Pomimo że samo
ponad 80 rozwiązań, które wymagały choćby
rozwiązanie technologiczne nie należy do
najmniejszych przeróbek w domowych instala-
najtańszych, progi cenowe miały pozostać na
cjach elektrycznych. Zostało zaledwie kilkanaście
takim poziomie, by system FIBARO był najtańszy
technologii, które były przystępne cenowo,
na rynku. Założenia biznesowe bardzo trudne,
a właściciele ich patentów oferowali profesjonal-
bowiem konkurencja oferuje urządzenia oparte
ną współpracę i solidne wsparcie techniczne.
o technologie ponad 10-ciokrotnie tańszą.
Z tych kilkunastu wybrana została jedna. Obe-
A FIBARO ma zbliżyć się do nich cenowo lub
cnie jest to absolutnie bezkonkurencyjna
nawet przebić....
wspaniałe
możliwości
integracji
5
6
System musi być bardzo elastyczny i jak już
FIBAR GROUP za pośrednictwem kilku kooperan-
dziecka, przy czym proces uczenia skrócony jest
wspomniano wcześniej, miał umożliwiać instala-
tów już w 2010 roku otrzymał prawa do posługi-
z 2 lat do zaledwie kilkudziesięciu minut. System
cję bez konieczności ingerencji w infrastrukturę
wania się tą technologią. Przy współpracy
bowiem, przyjmuje polecenia i rozwiązania
domu Klienta. Żadnych specjalnych kabli magi-
z wieloma specjalistami z różnych dziedzin
natychmiast, po czym zapamiętuje je na zawsze.
stralnych, żadnych skomplikowanych szkoleń dla
elektroniki, elektrotechniki, robotyki i auto-
Nie wymaga powtarzania czy utrwalania.
instalatorów, żadnych rozbudowanych rozdzielni
matyki, opracowano strategię budowy urządzeń.
W każdej chwili jest gotowy i chętny do pracy,
elektrycznych, tylko prosta i szybka instalacja,
Inteligencja oraz autonomia w podejmowaniu
wykonując natychmiast wyuczone polecenia.
którą może wykonać każdy elektryk z uprawnie-
decyzji opiera się na paradoksalnie prostym
Aby inteligencja czy autonomia mogła zacząć
niami. Jedyną taką technologią dostępną na
schemacie, bazującym na bardzo skomplikowa-
funkcjonować, potrzebne są tak, jak w przypadku
rynku, która niebawem stanie się standardem,
nej sieci neuronowej. Autonomię i inteligencję
człowieka 3 elementy.
takim jak sieci WIFI jest technologia Z-WAVE.
systemu FIBARO porównać można do 2 letniego
( np: węch, wzrok, dotyk, słuch, itd. )
( np: ruchu, temperatury, wilgotności,
dymu, CO2, zalania, otwarcia drzwi, ... )
urządzenie, które płynnie reguluje
przepływ prądu
Centrala Systemu FIBARO
( np: ręka, noga, mowa )
urządzenie, które steruje
kierunkiem przepływu prądu
Dzięki tym elementom jesteśmy w stanie kontrolować 95% urządzeń w budynku.
urządzenie, które włącza/wyłącza
W przygotowaniu są już kolejne, umożliwiające integrację ze specjalistycznymi peryferiami,
jak sprzęt RTV czy AGD.
7
8
Głównym naszym założeniem było stworzenie
który dmucha od strony południowej i zraszacze
Nad tymi i wieloma innymi problemami praco-
prawdziwej, inteligentnej automatyki budynko-
nie są w stanie podlać pewnej części ogródka by
wał sztab analityków, których jedynym zadaniem
wej. Aby zrealizować ten cel musieliśmy przewi-
pompa sekwencyjnie zwiększała i zmniejszała
było przewidywanie tego typu sytuacji. System
dzieć niezliczoną ilość potencjalnych scenariu-
swoje ciśnienie. By w sytuacji, gdy w zamkniętym
FIBARO dzięki bezprzewodowej technologii
szy, tak aby system FIBARO samoistnie, bez
garażu za długo pracuje silnik naszego samocho-
Z-wave może współgrać z czujnikami ruchu,
naszej ingerencji odpowiednio reagował. By
du i stężenie CO2 niebezpiecznie wzrośnie,
temperatury, wilgotności, dymu, CO2, zalania,
podczas suszy włączało się częściej podlewanie,
system nie tylko włączał alarm, lecz od razu infor-
otwarcia drzwi, które od razu pojawiają się
a gdy działa podlewanie i na posesję wpuszcza-
mował o tym na tel. komórkowy domowników,
w naszej ofercie i są w pełni kompatybilne
my gości to pewna sekcja została odłączona, aby
uruchamiał wentylację, a w krytycznym momen-
z FIBARO.
ich nie ochlapać, natomiast gdy zerwie się wiatr,
cie otworzył bramę garażową.
Dostęp do technologii Z-WAVE posiada ok. 300
z firmy X z urządzeniem firmy Y. Dzięki temu
ny" system operacyjny. Taka polityka prowadzi
firm z całego świata. Każde z urządzeń, by
technologia Z-WAVE rozwija się w nieprawdopo-
jedynie do nagminnych problemów techni-
pojawiło się na rynku musi przejść bardzo rygo-
dobnie szybkim tempie. Proces certyfikacji daje
cznych i niezadowolenia Klienta. FIBAR GROUP
rystyczną i skomplikowaną procedurę testową
wszystkim gwarancję poprawnego działania.
podpisał porozumienie dotyczące współpracy
u właściciela technologii, następnie otrzymuje
Dzięki temu nie ma takiego problemu, jak
w zakresie wybranych urządzeń, dzięki czemu
certyfikat kompatybilności. Oznacza to, że mamy
w przypadku niektórych komputerów, gdzie do
mamy gwarancję najniższej ceny i pełnego
gwarancję prawidłowej współpracy urządzenia
każdego instalowany jest jeden tzw. "uniwersal-
wsparcia technicznego.
9
FIBARO z założenia miał być prostym systemem
To zadanie niezwykle trudne. Bo jak zainstalować
w instalacji. To założenie „świeciło” cały czas nad
system bez takich przeróbek? Jak zainstalować
głowami naszych projektantów i elektroników.
urządzenia odpowiedzialne za włączanie, rozja-
Aby zrealizować tą koncepcję, oczywistym było
śnianie światła tak, by nic nie zmieniać? Jak stero-
dla nas, iż nie należy przeprowadzać setek
wać np. grzejnikiem, który ma moc 2,5kW?
metrów, czy nawet kilometrów kabli, aby system
Do tego przecież potrzebne są elementy zdolne
zadziałał. Urządzenia wykonawcze i czujniki
przenieść olbrzymią moc.
muszą dać się zintegrować w sposób bezinwazyjny w obecną infrastrukturę budynku Klienta,
nie zmuszając go przy tym do uszkadzania ścian,
przerabiania rozdzielni, wymiany włączników itd.
10
Przez to bardzo wygórowane założenie niejeden
przyzwyczajeń jest instalacja modułów wyko-
mało miejsca. Projektując moduły od początku
z naszych elektroników nie przespał nocy. Po
nawczych za klawiszami (włącznikami), w pusz-
założyliśmy, że muszą się zmieścić w najpłytszych
wielu tygodniach analiz doszliśmy do wniosku,
kach instalacyjnych, które Klient ma już w domu.
puszkach instalatorskich. Przecież Klient nie
że jedynym rozsądnym rozwiązaniem, całkowicie
Takie rozwiązanie umożliwia w sposób banalny
będzie ich wymieniał, bowiem kłóci się
nie wpływającym na instalację, nie wymagają-
podłączenie elementów automatyki budynko-
z podstawowym założeniem - żadnych prze-
cym od Klienta jakichkolwiek przeróbek, a jedno-
wej. Jest jednak najtrudniejsze do wykonania,
róbek w domu Klienta.
cześnie nie zmieniającym jego obecnych
bowiem w puszcze jest bardzo, ale to bardzo
to
11
O ile prototypy urządzeń powstały dość szybko
cznym, powodując tym samym niestabilność
i działały bezawaryjnie, o tyle wystąpił problem
urządzeń. Do separacji wysokich i niskich napięć
ich bardzo sporego rozmiaru. Miniaturyzacja
dodatkowo musieliśmy stosować filtry, które
elementów wykonawczych pochłonęła najwię-
zajmowały jeszcze więcej miejsca. Aby wspiąć się
cej czasu. Cała elektronika układana była z chirur-
na szczyt i zapewnić pełne bezpieczeństwo
giczną precyzją na wielowarstwowych płytkach
zainstalowaliśmy jeszcze jednorazowy bezpiecz-
PCB. Najmniejsza odchyłka skutkowała natych-
nik, który zajmuje ponad 0,5 cm2.
miastowymi interferencjami i szumem elektry-
12
Wymiar każdego modułu systemu Fibaro to tylko:
15mm wysokości, 40mm szerokości, 36mm długości
Zmieszczą się w każdą instalatorską puszkę.
To obecnie NAJMNIEJSZE urządzenia tego typu NA ŚWIECIE!
Daje dodatkową możliwość sterowania innym
Jako jedyne urządzenie na rynku, bez dodatko-
Potrafi obsługiwać 2 niezależne obwody, czy
obwodem i można pod niego podłączyć 2 klawi-
wych sensorów, dokładnie zna położenie rolety,
sterować napięciem innym niż jest sam zasilany.
sze, dzięki niemu możemy kontrolować inne
otwarcia okna, markizy, itd.
Może pracować z dwoma obwodami obciążalny-
urządzenie w sieci. Posiada również funkcję
mi do 1,5kW* lub jednym o mocy do 3kW.**
Włącznika / Wyłącznika.
( *model FGS-221 **model FGS-211 )
13
14
Odpowiadając na to pytanie musimy uświado-
wyborów, ograniczając komfort podejmowania
nakłada na nas olbrzymie ograniczenia, wymu-
mić sobie różnorodność technik budowlanych
decyzji, czy też zawężając wybór przycisków
szając budowę specjalnej infrastruktury, czy
wykorzystanych w dzisiejszym i "wczorajszym"
ściennych, kontrolerów, sposobów sterowania,
gigantycznych rozdzielni, jakie często należy
budownictwie. Wydaje się bowiem prawie
nie wspominając przy tym o często bardzo ogra-
zainstalować przed jego wstępnym uruchomie-
niemożliwym
wszystkich
niczonych możliwościach takiego systemu.
niem. Nie należy zapominać, że INTELIGENTNY
rozwiązań tak, by sprostać wszystkim wymaga-
W efekcie zmieniają nasze życie w piekło i staje-
DOM to przede wszystkim komfort, wygoda,
niom i zaoferować system w pełni uniwersalny,
my się niewolnikiem systemu oferującego
i bezpieczeństwo. Jednak co to za wygoda jeżeli
a zarazem profesjonalny. Dlatego też inne firmy
pseudo inteligencję lub po prostu instalując nam
system inteligentnego budynku zmusza nas za
z branży automatyki budowlanej, inteligentnych
zwykłe zdalne sterowanie. 95% ludzi na początku
każdym razem do kontaktu z serwisem, gdy
domów, itp, oferując swoje usługi i produkty,
nie ma nawet pełnej świadomości, jaki potencjał
chcemy zmienić taką błahostkę, jak choćby
naruszają infrastrukturę budynków, prowadząc
drzemie w systemie automatyki. Patrząc jak
godzinę włączania podlewania ogrodu? Jakież to
w ścianach setki metrów lub wręcz kilometrów
w obrazek w instalatora lub doradcę z firmy X,
bezpieczeństwo, jeżeli w przypadku zaistnienia
dodatkowych przewodów, zmuszając nas Klien-
czy Y, nieświadomie podejmujemy decyzję,
pożaru najpierw spali się centrala, która już nie
tów do niekoniecznie dobrze przemyślanych
której często później żałujemy. System bowiem,
wyda poleceń do pozostałych elementów?
dopasowanie
do
15
16
Jak wspominaliśmy wcześniej moduły FIBARO
chroniony jest pięcioma patentami w Europie
Ponadto projektując system FIBARO położyliśmy
można podłączyć na już istniejących instalacjach
i USA. Jako jedyne urządzenie tego rodzaju
ogromny nacisk na jak najmniejszą ingerencję
elektrycznych, bez konieczności przeprowadza-
pracuje w instalacjach starego typu, w których
w przyzwyczajenia naszych Klientów. Jeżeli masz
nia jakichkolwiek zmian w budynku. Opierając
nie ma napięcia w puszkach włącznikowych, gdy
w domu włączniki starego typu (tzw. bistabilne)
nasz system na najstabilniejszej bezprzewodo-
oświetlenie jest wyłączone... on sam jednak zasila
zaznacz tę opcję w centrali, a system będzie
wej technologii Z-wave zbudowaliśmy platformę
się i pracuje bez zarzutu :) Dzięki wykorzystaniu
interpretował polecenia w sposób "analogowy".
doskonałą. Technologię tą wykorzystuje już
technologii Z-wave mamy gwarancję, iż każde
Nie musisz instalować żadnych paneli dotyko-
ponad 300 producentów z całego świata, więk-
urządzenie kupione w przyszłości, posiadające
wych (chyba, że chcesz). System współpracuje
szość z nich produkuje inne urządzenia, a dzięki
inny certyfikat Z-wave będzie działało z syste-
z wszystkimi mono i bistabilnymi włącznikami.
procesowi certyfikacji, którego wymaga właści-
mem FIBARO. Wyjątek stanowią urządzenia
Masz lampkę nocną i chcesz ją podłączyć do
ciel technologii wszystkie są ze sobą kompatybil-
specjalistyczne stosowane w medycynie, prze-
systemu - żaden problem, zainstaluj moduł
ne. Produkty FIBARO przeszły setki, o ile nie tysią-
myśle farmaceutycznym i zbrojeniowym. Tego
FIBARO za gniazdem sieciowym. Aktualnie
ce testów zanim zostały wprowadzone na rynek.
typu urządzenia ze względów bezpieczeństwa
dostępne są moduły współpracujące z obciąże-
Urządzenia oferowane dzisiaj są szczytem techni-
wymagają dedykowanego oprogramowania od
niem do 3kW !
ki na skalę światową. Sam ściemniacz systemu
producenta do współpracy z naszym systemem.
Instalacja naszych urządzeń nie trwa dłużej niż 3 minuty:
V
V
V
V
V
wyjęcie klawiszy odpowiedzialnych za włączanie światła
odłączenie ich od przewodów
podłączenie modułu FIBARO
przyłączenie klawiszy
przykręcenie włącznika
Następnie w centrali Home Center w zakładce
Centrala wykrywa nowe urządzenie, podajemy
Gdy przeprowadzimy się do innego domu,
DODAJ/USUŃ URZĄDZENIE, klikamy „DODAJ”,
jego nazwę i instalacja całkowicie dobiegła
możemy całą automatykę po prostu zabrać ze
wciskamy trzykrotnie klawisz, za którym zainsta-
końca. Dzięki takiej prostocie instalacja automa-
sobą, tak jak meble czy pozostałe wyposażenie,
lowany jest moduł FIBARO.
tyki budynkowej jest naprawdę łatwa i tania.
nie pozostawiając śladu, że cokolwiek było tam
FIBARO zainstaluje każdy elektryk z uprawnie-
instalowane.
niami.
17
Interfejs konfiguracyjny Fibaro
Podczas testów dziesiątek systemów, analiz
Poprzez
się
System FIBARO jest wolny od powyższych wad.
rozwiązań technicznych, sposobów zarządza-
w skomplikowane struktury interfejsu na tychże
Nasze motto to: Klient nie może być niewolni-
nia innymi systemami odkryliśmy nie dziesiątki,
panelach, by osiągnąć dany cel, aż do absurdal-
kiem systemu, to system ma być dla niego - nie
ale setki bezsensownych czynności, które musi
nych i wydumanych kwestii konfiguracyjnych.
odwrotnie ! Ponadto tworząc FIBARO postawili-
wykonać osoba korzystająca z takiego systemu.
Gdy użytkownik zapragnie zmienić nazwę np:
śmy na jak największą kompatybilność z telefo-
Począwszy od każdorazowego spaceru do
lampki w salonie z „ściana” na „kinkiet”
nami komórkowymi różnych producentów.
ściany, na której zainstalowane bywają panele
kontaktować się z serwisem.
dotykowe, za pośrednictwem których chcemy
coś włączyć / wyłączyć.
18
wielopoziomowe
zagłębianie
musi
Telefon bowiem masz prawie zawsze przy sobie,
HTC i innych. Cały czas pracujemy nad aplikacja-
systemem z wszystkich telefonów posiadających
a teraz dzięki niemu możesz mieć przy sobie cały
mi na nowe modele telefonów. Aby zaspokoić
przeglądarkę internetową. Jeżeli masz wątpliwo-
DOM. System FIBARO składa się z wielu elemen-
Klientów posiadających nietypowe modele,
ści, czy Twój telefon będzie współpracował
tów. Ich częścią są aplikacje pracujące na telefo-
mające nawet bardzo mały udział w rynku, opra-
z
nach typu iPhone, NOKIA, LG, SAMSUNG, SONY,
cowaliśmy specjalną stronę do zarządzania
dostawcę.
systemem,
zapytaj
swojego
lokalnego
19
FIBARO do komunikowania się z ludźmi używa dwóch
interfejsów:
- Zewnętrznego - za pośrednictwem, którego z systemu
korzysta się na co dzień.
- Konfiguracyjnego - za pośrednictwem, którego ustala
się lokalizację poszczególnych urządzeń, nazw pomieszczeń, inteligencję systemu.
Tak jak interfejs konfiguracyjny wykorzystywany jest
sporadycznie lub prawie wcale, tak już interfejs zewnętrzny to element do ciągłego porozumiewania się. Dlatego
musi być wręcz doskonały (ciężko się przecież rozmawia
z obcokrajowcem gdy nie znamy jego języka ;)
20
Dołożyliśmy wszelkich starań, by ta część syste-
uspokajać, przyjemnie się kojarzyć i być po
wszystkim współpraca z profesjonalną firmą z
mu była dla Państwa odpowiednia. Podstawowy-
prostu ładny i czytelny. Podczas pracy nad inter-
dziedziny paneli dotykowych pozwoliła stworzyć
mi założeniami pracy nad interfejsem było: czas
fejsem zewnętrznym poprosiliśmy o pomoc kilku
szablon, na którym rozpoczęto testy użyteczno-
nauki obsługi nie może przekroczyć czasu nauki
specjalistów z zakresu budowy i optymalizacji
ści. Szablon przekazano grupie kontrolnej, na tej
obsługi pilota od standardowego zestawu RTV.
teleinformatycznych systemów w relacjach
podstawie dokonywano poprawek i udoskona-
Korzystanie z FIBARO za pośrednictwem tego
człowiek-maszyna. Do pracy dołączyło też wielu
leń, cały czas współpracując ze specjalistami
interfejsu ma być bardzo szybkie - Interfejs ma
analityków z zakresu webusability oraz przede
poszczególnych dziedzin.
21
Etap końcowy prac nad interfejsem zamyka
możliwość dowolnej kreacji interfejsu, jeśli
zespół grafików dopieszczając aspekty wizualne
chodzi o aspekt graficzny. Każdy może zamówić
tak, by były czytelne, a zarazem miłe dla oka.
lub samemu dostosować wygląd wedle swoich
Oczywiście mamy świadomość że są różne gusta
upodobań.
naszych Klientów dlatego też pozostawiliśmy
22
Ponadto interfejs umożliwia, bez ingerencji
Interfejs systemu FIBARO umożliwia ponadto
w grafikę, wgrywanie dodatkowych zestawów
tworzenie indywidualnych skrótów do wybra-
ikon dla pomieszczeń, urządzeń, scen, itd. Można
nych
też
natychmiast.
zmieniać
układ
poszczególnych
ikon
akcji
tak,
by
były
one
dostępne
i przemieszczać je tak, by te z których
korzystamy najczęściej były zawsze pod ręką.
23
Podczas prac nad centralą postawiliśmy również
Można ją przenosić z miejsca na miejsce.
przez centralę, nadania mu nazwy i przypisania
na pierwszym miejscu prostotę jej konfiguracji.
Dla komfortu instalatora dokładamy nawet
do pomieszczenia. Interfejs centrali nie jest tak
Ważne też było dla nas bezpieczeństwo. Dlatego
baterię* by mógł swobodnie przemieszczać się
atrakcyjny jak interfejs zewnętrzny ze względu na
też podczas instalacji centrala zawsze musi
z nią po budynku. Samo dodawanie urządzeń
to, że nie taki jest jego cel.
znajdować się w bezpośrednim zasięgu dodawa-
ogranicza się do wykrycia dowolnego modułu
nego urządzenia.
Interfejs konfiguracyjny Fibaro
* wybrane modele
24
Home Center wersja black
FIBARO jak pisaliśmy powyżej jest kompatybilny
Klienci posiadający inne rozwiązania będą mogli
rozpoznany przez FIBARO, dzięki czemu czujniki
ze wszystkimi certyfikowanymi urządzeniami.
je swobodnie rozbudowywać za pośrednictwem
w istniejącym systemie alarmowym mogą zostać
Niemniej, aby uzyskać więcej obecnie pracujemy
modułów FIBARO. W fazie ostatnich testów
wykorzystane do budowania inteligencji FIBARO,
nad bramkami między-systemowymi, by współ-
znajduje się też moduł umożliwiający pełną
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ponadto
pracował z systemami opartymi o inne popular-
integrację z większością systemów alarmowych,
FIBARO do zdalnego zarządzania nie wymaga
ne technologie. Pragniemy do końca 2011 roku
przewodowych i bezprzewodowych. Po zainsta-
połączenia VPN, ani stałego adresu IP.
dopracować tak integrację, by był kompatybilny
lowaniu
z większością systemów na rynku, dzięki czemu
w budynku klienta zostanie automatycznie
takiego
modułu
istniejący
alarm
25
26
Centrala systemu FIBARO pobiera dane meteorologiczne, za pośrednictwem których dostosowuje szereg kolejno zaplanowanych działań,
tworząc odpowiednią temperaturę dla Twoich potrzeb i porannych
przyzwyczajeń.
Temperatura wszędzie jest już odpowiednia. Dom budzi nas włączając
pierwsze nuty naszego ulubionego radia, stopniowo podnosząc głośność.
Delikatnie podnoszą się rolety, wpuszczając do naszej sypialni naturalne
światło. W porze zimowej system włącza oświetlenie do 30%, przystosowując stopniowo nasz wzrok.
Wstajemy. Dom wyczuwając nasilony ruch w sypialni, odpowiednio
oświetla nam drogę do łazienki i kuchni.
Zaprojektuj swoją własną pobudkę tak, jak lubisz i przy której
z ochotą wstaniesz do pracy, nawet w pochmurny dzień. Wykorzystaj nieograniczone możliwości FIBARO, zapewniając sobie komfort
Wanna napełnia się gorącą wodą, a w kuchni uruchamia się ekspres do
kawy. Zostaje włączony TV na kanał z wiadomościami - nie ma to jak
najnowsze informacje ze świata.
i wygodę podczas codziennych, porannych czynności.
Okna delikatnie uchylają się, wpuszczając podmuch świeżego powietrza
do naszego domu.
27
28
Czujka dymu wysyła sygnał do Centrali FIBARO o zagrożeniu pożarem
w Twoim domu.
System
błyskawicznie
podejmuje
wszystkie
procedury
awaryjne,
informując Ciebie o zaistniałym niebezpieczeństwie.
Zostaje uruchomiony system alarmowy, po czym oświetlenie w całym
domu przechodzi w tryb migania, aby zaistniałe zagrożenie było jak najbardziej widoczne dla odpowiednich służb i sąsiadów.
W całym budynku system FIBARO otwiera okna dachowe, rolety, garaż
i zamki w drzwiach.
Godzina 1:03:13:025
Dopływ gazu zostaję zablokowany. Jednocześnie system wentylacyjny
został uruchomiony na 100 % mocy.
W sytuacjach krytycznych najważniejszym czynnikiem, bardzo często ratującym
nam życie, jest błyskawiczna reakcja na zaistniałe zagrożenie. FIBARO w przeciągu kilku sekund rozpozna zagrożenie, poinformuje o niebezpieczeństwie po
Termostaty i regulatory klimatyzacji natychmiast odłączają się zapobiegając
rozprzestrzenianiu się dymu.
czym włączy wszystkie procedury alarmowe zapobiegając tragedii.
Ostrzeżenia i instrukcję ewakuacyjne odtwarzane są we wszystkich
urządzeniach audio-wideo.
Drogę ucieczki domowników kieruje specjalnie skonfigurowane oświetlenie, które prowadzi ich do wyjścia.
29
30
System wykrywa porę wieczorną poprzez malejące natężenia światła na
zewnątrz. Włącza oświetlenie ogrodowe oraz fontannę.
FIBARO wykrywa Twój samochód zbliżający się do posesji.
Podnosi natężenie oświetlenia w ogrodzie i na podjeździe do 100%.
Otwiera bramę wjazdową oraz bramę garażową. Włącza światło w garażu.
Czujnik CO2 w garażu, jeżeli wykryje duże stężenie włącza wentylator, który
wydmuchuje spaliny na zewnątrz. W przypadku przekroczenia stężenia CO2
zagrażającemu życiu domownika, brama garażowa zostanie otwarta do
momentu wywietrzenia pomieszczenia.
Alarm zostaje rozbrojony. Jeżeli na dworze jest ciemno wszystkie rolety
zostają zamknięte, zostaje włączone światło w pomieszczeniach gdzie jest
Po długim dniu w pracy zasługujesz na odpoczynek. Jedyne
wykryty ruch. TV zostaje włączony na ulubiony kanał domownika.
o czym marzysz to powrót do domu. Poinformuj system FIBARO,
żeby oczekiwał Twojego przybycia zapewniając Ci odpowiedni
Uruchamia się scena PODLEJ OGRÓD. Oświetlenie w ogrodzie ustawia się
do poziomu 50%. Zostają wysunięte zraszacze i podlewają ogród.
klimat, komfort i wygodę.
Przychodzi sąsiad obejrzeć z Tobą mecz. Transmisja rozmowy jest przeprowadzona przez Twój telefon, który łączy się z domofonem. Gdy otwierasz
furtkę oświetlenie w ogrodzie wzrasta do 100% i wyłączają się zraszacze.
31
Wszystkie urządzenia FIBARO projektowaliśmy
znacznie wydłużyć ich działanie i zmniejszyć
z myślą o oszczędności energii, zarówno tej
ilość odpadów wyrzucanych do środowiska.
zużywanej na potrzeby własne jak i tej, które
Moduły FIBARO projektowane były tak, by dać
zużywają urządzenia przez FIBARO kontrolowa-
użytkownikowi możliwość stosowania dowolne-
ne. Nasze podzespoły zasilane są przez zasilacze
go typu lamp, np. świetlówek kompaktowych,
o możliwie największej, bo aż dziewięćdziesięcio
czy LEDów. Większość systemów wymusza
procentowej sprawności. Aby zaoszczędzić
stosowanie żarówek, które mają znacznie mniej-
energię, wszystkie komunikaty radiowe ograni-
szą efektywność, a jednocześnie zużywają
cza się do minimum, a urządzenia zasilane bate-
znaczenie więcej energii.
ryjnie wprowadzane są w stan uśpienia, by
32
Mało tego, całkowicie innowacyjne oprogramo-
ogrzewania lub klimatyzacji do rzeczywistego
urządzeń elektrycznych, które pobierają energię
wanie systemu
zapotrzebowania. FIBARO ostrzega i reaguje na
w stanie wstrzymania.
energii
sytuacje, które mogą narazić na niepotrzebną
i przejrzystemu interfejsowi FIBARO
i kosztów eksploatacji budynku. FIBARO raportu-
stratę energii, np. ogrzewanie pomieszczenia
możliwość pełnego wglądu w stan aktywności
je o ważnych zdarzeniach, które mają miejsce w
przy otwartym oknie. Zapobiega jednoczesnej
naszych urządzeń odpowiedzialnych za oświe-
systemie oraz ukazuje
stan wszystkich jego
pracy klimatyzacji i ogrzewania, nie oświetla
tlenie, czy poziom temperatury. System FIBARO
podzespołów. FIBARO mierzy aktualne zużycie
ogrodu w słoneczny dzień, jak również nie podle-
został stworzony, by w jak największym stopniu
energii elektrycznej**, gazu, czy wody. Ponadto
wa go, gdy pada deszcz. Podczas naszej
zmniejszyć zużycie energii w Twoim domu.
dopasowuje
nieobecności
możliwość
FIBARO daje użytkownikowi
zmniejszenia
również
zużycia
harmonogram
pracy
* zależy od indywidualnych ustawień w systemie przez użytkownika
** wybrane modele
wyłączy
zasilanie
Dzięki intuicyjnemu
mamy
wszystkich
33
34
System FIBARO został zaprojektowany tak, by
z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
bezprzewodowo, co umożliwia instalowanie ich
spełniał wszystkie normy związane z ochroną
Co więcej, produkty FIBARO, zgodnie z dyrekty-
bez konieczności prowadzenia dodatkowych
środowiska.
urządzenia systemu
wą WEEE (ang. Waste of Electrical and Electronic
kabli magistralnych, a co za tym idzie zużycie
FIBARO zostały wykonane zgodnie z zaleceniami
Equipment) oznakowane są dedykowanym
miedzi jest znacznie mniejsze.
unijnej dyrektywy RoHS (ang. Restriction
of
znakiem dotyczącym zakazu wyrzucania urzą-
z dumą przedstawia system FIBARO, system
Hazardous Substances). Wskazana dyrektywa
dzeń elektrycznych do kosza wraz z odpadami
całkowicie proekologiczny!
ma na celu zmniejszenie ilości niebezpiecznych
komunalnymi. Moduły FIBARO dzięki najno-
substancji,
wszej technologii Z-wave komunikują się
Wszystkie
przenikających
do
środowiska
FIBAR Group
35
Poniższa funkcjonalność będzie dostępna w trzecim kwartale 2011 roku.
Obecnie przechodzi procedurę testową.
36
Kontrolę z każdego TV wyposażonego w złącze
Oglądanie i zarządzanie prywatną biblioteką
Przechodzisz do kuchni, czujnik wykrywa Twoją
HDMI. Wyobraź sobie, że wieczorem oglądasz
video. Gdziekolwiek znajduje się Twój telewizor
obecność i radio kuchenne dalej odtwarza tą
film, dzwoni dzwonek do drzwi, film zostaje
masz dostęp do ulubionych materiałów video.
samą muzykę. Co więcej! W sytuacji kryzysowej
zatrzymany, światło w salonie zapala się na 30%,
Słuchanie ulubionej muzyki w dowolnym
np: pożaru, wszystkie urządzenia audio nadadzą
a przed domem na 100%. W okienku na TV
pomieszczeniu, dzięki bezinwazyjnemu multi-
określony komunikat, by chronić Twoją Rodzinę.
widzisz obraz z kamery przed domem. Chwytasz
roomowi audio. Wyobraź sobie, że wchodzisz
telefon - tam widzisz zbliżenie obrazu, rozma-
do salonu i włącza się Twoja ulubiona muzyka.
wiasz i otwierasz furtkę za pomocą jednego
kliknięcia z telefonu.
37
FIBARO zapewnia dostęp do szerokiej bazy
danych usługodawców, umożliwia to natychmiastowe reakcje przy jakiejkowiek
awarii
zaistniałej w domu. W przypadku wycieku wody
z pralki system automatycznie udostępni listę
Integracja z największymi sklepami internetowy-
najbliżej zlokalizowanych hydraulików wraz z ich
mi. Robisz cyklicznie zakupy, tracisz masę czasu
danymi
natychmiast
stojąc w kolejkach do kasy? Wykorzystaj ten czas
możesz wykorzystać do wezwania fachowca.
dla swojej Rodziny. FIBARO kupi, zapłaci i poinfor-
Usługi FIBARO nie tylko znajdują swoje zastoso-
muje o dostarczeniu Twoich zakupów, gdy tylko
wanie podczas sytuacji awaryjnych, lecz również
pojawi się kurier.
kontaktowymi,
które
dają Ci dostęp do szerokiej bazy usług codziennych takich jak: restauracje, kino, teatr, czy taxi.
38
W FIBARO sam zdefiniujesz sceny, skonfigurujesz
FIBARO to system stworzony w POLSCE...
inteligencję i zależności wedle określonych
przez Polaków i dla Polaków. Nie myśl, że musi
zdarzeń, bez potrzeby wzywania specjalisty.
być drogi. Co prawda, nie produkujemy go
Zrobisz to błyskawicznie, a gdy coś Ci się nie
w Chinach, lecz w fabryce pod Warszawą,
spodoba lub po prostu zmienisz zdanie, w domu
z czego zresztą jesteśmy dumni, jednak mimo
lub pracy przekonfigurujesz system w kilkanaście
wszystko według danych z marca 2011 roku, jest
sekund. Zobacz jakie to proste...
najtańszy na rynku.
39
Twój dom, Twoja wyobraznia
Producent
®
FIBAR GROUP Sp. z o. o.
ul. Lotnicza 1
60-421 Poznań
www.fibargroup.com
Dystrybutor regionalny

Podobne dokumenty

INTELIGENCJA BUDYNKÓW

INTELIGENCJA BUDYNKÓW z Systemem Fibaro. Z tego powodu interfejs zewnętrzny musi być doskonały i posługiwać się językiem zrozumiałym dla jego użytkownika. Ciężko przecież rozmawia się z obcokrajowcem, gdy nie znamy jego...

Bardziej szczegółowo

Katalog FIBARO

Katalog FIBARO z dziedziny elektroniki, elektrotechniki, robotyki

Bardziej szczegółowo