2006-05 - Przegląd Budowlany

Transkrypt

2006-05 - Przegląd Budowlany
SPIS TREŚCI
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. M. Abramowicz
mgr inż. arch. W. Korzeniewski
prof. dr hab. inż. K. Jaworski
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
mgr inż. J. Tworek
Rada Programowa:
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Mieczysław Król
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Sekretarz
dr inż. Anna Halicka
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Roman Gąćkowski
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko
dr inż. Andrzej B. Nowakowski
dr inż. Henryk Raszka
prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko
prof. dr hab. inż. Adam Zybura
Okładka: Supersam w Warszawie
Ogłoszenia krajowe i zagraniczne
– zamówienia i przesyłki kierować
na adres redakcji.
Cena 1 egz. 15,00 zł
Prenumerata i sprzedaż:
tel./faks (22) 826-67-00, tel. (22) 828-27-20
Przygotowanie DTP:
Fabryka Promocji tel. (22) 448-57-56
Druk i oprawa:
AB DRUK
ul. Główna 90, Kolonia Zawada
Tomaszów Mazowiecki
tel. (44) 734-00-22
RYNEK BUDOWLANY
2 Od Przewodniczącego PZITB Wiktora Piwkowskiego
CENY ROBÓT BUDOWLANYCH
3 Indeksacja cen robót budowlanych w gospodarce rynkowej – Jerzy Kubiszewski
KONFERENCJE
7 XXI Ogólnopolska Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji
Gliwice – Szczyrk 2006”
8 V Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo w energetyce” – Złotniki Lubańskie
9 Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologia i zarządzanie w budownictwie” – Karłów
10 Konferencja Naukowo-Techniczna „Renowacja Budynków i Modernizacja
Obszarów Zabudowanych” – Zielona Góra 2006
AKTUALNOŚCI
12 Nowa córka Baumitu • HOCHTIEF Polska wykonawcą trzech nowych projektów
• Przystanek Politechnika KCK • International Business Center – II etap budowy
• Najnowocześniejszy stadion piłkarski w Polsce • Budimex Dromex zrealizuje
pięciogwiazdkowy hotel w Dźwirzynie • W Bytomiu powstanie obwodnica
ARTYKUŁY PROBLEMOWE
EKSPLOATACJA - MODERNIZACJA
14 Umiejętność podejścia do rewitalizacji obszarów miejskich – Tadeusz Biliński
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE
19 Podstawy budownictwa energooszczędnego – Wojciech Dubas
KONSTRUKCJE - ELEMENTY - MATERIAŁY
26 Mechanizm zniszczenia kompozytów betonowych przy ściskaniu w aspekcie
teorii naprężeń krytycznych – Grzegorz Golewski, Tomasz Sadowski
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
34 Eurolan 3 K i Eurolan 2 marki Deitermann – Piotr Kolankiewicz
36 Wykonanie izolacji części podziemnych budynku – Zdzisław Wawryszczuk
37 Uważaj czym izolujesz – Krzysztof Łajar
38 Płyty warstwowe EURO-therm – Dawid Leszczyński
40 EPSTAL – innowacja w zbrojeniu konstrukcji żelbetowych
ZARZĄDZANIE - ORGANIZACJA
42 Ekonomiczno-matematyczny model oceny projektu z uwzględnieniem ryzyka
– Abdullah Al.-Selwi, Jacek Przybylski
45 Wybrane zagadnienia prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych
– Edyta Plebankiewicz, Agnieszka Dziadosz
FORUM
RELACJA
50 XIII Targi Budownictwa INTERBUD
NASZE SPRAWY
51 Oferta edukacyjna na rok akademicki 2006/2007 Wojskowej Akademii Technicznej
52 Konkurs na najlepsze prace dyplomowe Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej – Paweł Szponder
54 III Wystawa Budowlana w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy – Jan Górski,
Waldemar Słomczyński, Andrzej Smok, Zdzisław Tyborowski
55 IX edycja Konkursu „Pracodawca Roku 2005 w Budownictwie” rozpoczęta
56 Listy do redakcji – Mieczysław Wolski
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów,
zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów.
Nie ponosi też odpowiedzialności za treść
reklam zamieszczonych na łamach czasopisma.
Nakład do 15 000 egz.
PRZEG L Ą D B U D O W L A N Y 5/2006
PRZEGLĄD BUDOWLANY 5/2006
Redakcja:
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-67-00, tel.: (22) 828-27-20
Internet: http:/www.przegladbudowlany.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelna:
Agnieszka Stachecka-Rodziewicz
Marketing i reklama:
Grażyna Furmańczyk
Sekretariat: Hanna Zapaśnik
Korekta: Jacek Grzybowski
Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-86-34
www.przegladbudowlany.pl
nasza nowa, lepsza strona >>
1