Fachowa naprawa wałów

Komentarze

Transkrypt

Fachowa naprawa wałów
DOSTAWCY
Fachowa naprawa wałów
przy zastosowaniu teflonowych pierścieni uszczelniających PTFE (politetrafluoroetylen)
W każdym warsztacie pod­
czas napraw silników spali­
nowych, są stosowane, znane
powszechnie, radialne pier­
ścienie uszczelniające wału.
W nowych silnikach, dotychczas stosowa­
• Jest bardzo ważne, aby tulejka ochronna
ne pierścienie sprężynkowe, są zastępowane
była zdejmowana dopiero przy montażu pier­
pierścieniami teflonowymi.
ścienia PTFE, w żadnym wypadku wcześniej!
Wrażliwa warga uszczelniająca nie może być
Przy naprawach mają zastosowanie zarów­
no pierścienie PTFE pojedyncze, jak i ze zinte­
dotykana palcem, wyginana, ponieważ może
to wpłynąć na jej funkcję uszczelniającą.
growaną obudow ą ze stopów metali lekkich.
W tym drugim przypadku musi być w ym ie­
• Zanim
niona kompletna obudowa z wbudowanym
starannie sprawdzić powierzchnię wału pod
pierścieniem teflonowym.
zamontujemy
pierścień,
musimy
kątem jej zarysowań i innych uszkodzeń. Jeżeli
Nowoczesne silniki Diesla, jak też i silniki
stwierdzimy uszkodzenia powierzchni wału,
benzynowe stawiają pierścieniom uszczelnia­
muszą one zostać bezwzględnie usunięte, naj­
jącym wysokie wym agania z uwagi na znacz­
lepiej przez fachowy warsztat, wyspecjalizowa­
nie wyższe prędkości obrotowe wału oraz
ny w naprawach wałów.
wyższe temperatury oleju silnikowego.
Do tego dochodzi także fakt, że okresy mię­
• Ważne: Montaż pierścieni PTFE tylko na su­
dzy przeglądami technicznymi ustawicznie
cho! W żadnym wypadku nie stosować oleju
się wydłużają, przez co stosowany nowoczes­
silnikowego i innych środków smarujących!
ny olej silnikowy (z chemicznymi dodatkami)
oddziałuje bardziej agresywnie na materiał
• Tulejka ochronno-montażowa powinna być
uszczelniający pierścieni.
tak wycentrowana na wale, aby było możliwe
bezproblemowe nałożenie pierścienia na wał.
Materiał stosowany dotychczas w pierście­
niach uszczelniających w ałów obrotowych,
(rys.3, Elring).
kauczuk fluorowy (FKM), może tylko w ogra­
niczonym zakresie sprostać w ym aganiom sta­
wianym przez nowoczesne silniki.
Z IN TE G R O W A N Y Z O B U D O W Ą PIERŚCIEŃ U S ZC Z E LN IA JĄ ­
CY PTFE W R A Z Z TU LE JK Ą M O N T A ŻO W Ą
Specjalnie do nowoczesnych silników spa­
linowych został zaprojektowany nowy pier­
ścień uszczelniający wału, wykonany z poli-
ZALECENIA MONTAŻOWE :
tetrafluoroetylenu (PTFE) materiału zwanego
popularnie teflonem.
• Prosimy stosować się do ogólnych zaleceń i
W przeciwieństwie do dotychczas stosowa­
instrukcji montażowych producenta silników.
nych pierścieni uszczelniających z kauczuku
fluorowego, wyposażony on jest w zdecydo­
• Najczęściej pierścień uszczelniający teflo­
wanie szerszą, sztywną wargę uszczelniającą
pierścień
nowy jest zaopatrzony w tulejkę plastikową
uszczelniający z teflonu jest odporny na dzia­
do ochrony wrażliwej na uszkodzenia mecha­
łanie wysokich temperatur, także nowoczesne
niczne wargi uszczelniającej. Ponadto tulejka
oleje silnikowe, oraz odznacza się niewielkimi
zapewnia zachowanie geometrycznej formy
stratami tarciowymi, tym samym oferując do­
wargi uszczelniającej oraz optymalne dopaso­
• Przy nasuwaniu, bądź wciskaniu pierście­
skonałe uszczelnienie. W taki też sposób speł­
wanie jej do powierzchni wału. Tulejka w w ie­
nia na wał, stosujemy odpowiednie narzędzia
nia on wszystkie wymagania nowoczesnych
lu przypadkach jest stosowana jako tulejka
montażowe pamiętając o tym, aby montować
rozwiązań konstrukcyjnych silników (rys.1 i
montażowa.
go równomiernie, bez zbędnych obciążeń
bez sprężynki
metalowej. Nowy
MONTAŻ TEFLONOWEGO PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO
uderzeniowych. W
rys. 2, Elring)
przeciwnym
przypadku
istnieje niebezpieczeństwo, że sztywna warga
uszczelniająca zostanie uszkodzona i nie uzy­
skany skutecznego uszczelnienia wału.
• Zanim uruchomimy silnik, należy odczekać
od 2 do 6 godzin, aby warga uszczelniająca
mogła docisnąć i odpowiednio dopasować
się do powierzchni wału.
• Stwierdzono, że przy przestrzeganiu po­
wyższych zaleceń montażowych, ten wysoSTAN D AR D O W Y PIERŚCIEŃ
(B U D O W A TYPU A S W )
78
Wiadomości
U SZCZELNIAJĄC Y
PTFE (TEFLO N O W Y)
U SZCZELNIAJĄC Y
PIERŚCIEŃ
kosprawny pierścień PTFE, spełnia najlepiej
swą funkcję uszczelniającą.

Podobne dokumenty