umowa o świadczenie usług muzycznych

Transkrypt

umowa o świadczenie usług muzycznych
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MUZYCZNYCH
Zawarta w dniu ..............................w ……………., pomiędzy „DJ-em MASTEREM”,
reprezentowanym przez .......................................................................................... zamieszkałym
w ....................................................................................................... zwanym dalej Zleceniobiorcą,
a ................................................................................................................................... zamieszkałym
w......................................................................................................... zwanym dalej Zleceniodawcą.
Pkt.1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zapewnienie oprawy muzycznej
…………………….., które odbędzie się dnia .............................. w ..................................................
Początek imprezy godz. ................................................. Planowane zakończenie godz. ...................
dnia następnego.
Pkt.2
Za oprawę muzyczną w/w imprezy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę .......................zł.
( słownie: ..........................................)
Dla zapewnienia wykonania zlecenia Zleceniodawca w dniu podpisania niniejszej umowy wypłaci
Zleceniobiorcy zaliczkę w wysokości 100 zł. Rozliczenie nastąpi podczas wypłaty wynagrodzenia
po zakończonej oprawie muzycznej.
Pkt.3
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i miejsca dla DJ-A MASTERA do
rozstawienia sprzętu muzycznego oraz wskazania miejsca poboru energii elektrycznej.
Zleceniodawca odpowiada za zniszczenie sprzętu muzycznego przez osoby bawiące się.
Ponosi On koszty naprawy lub jeśli naprawa jest niemożliwa kupna takiego samego sprzętu.
Pkt.4
Zleceniobiorca nie odpowiada za przerwy powstałe w czasie przyjęcia spowodowane brakiem dostaw
energii elektrycznej.
Pkt. 5
Zleceniobiorca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio, oświetlenie dyskotekowe oraz bogatą
dyskografię.
Pkt.6
Zleceniobiorca, w razie niemożliwości wywiązania się z niniejszej umowy jest zobowiązany
zapewnić Zleceniodawcy oprawę muzyczną o przybliżonym standardzie i w tej samej cenie.
Pkt.7
Zleceniodawca jako organizator zobowiązany jest zgłosić imprezę w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS oraz
uiścić odpowiednią opłatę za odtwarzanie utworów muzycznych w czasie jej trwania (jeżeli dotyczy).
Pkt.7
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Pkt.8
W kwestiach niezawartych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
....................................................
Podpis Zleceniodawcy
.................................................
Podpis Zleceniobiorcy

Podobne dokumenty