Oświadczenie Oświadczam, e biorę pełną odpowiedzialność za

Transkrypt

Oświadczenie Oświadczam, e biorę pełną odpowiedzialność za
Oświadczenie
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za samodzielne opuszczenie świetlicy szkolnej
i powrót dziecka ze szkoły.
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………..
Proszę o wypuszczenie dziecka o godzinie ………………….
…………………………………………..
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)
Oświadczenie
Oświadczam, że dziecko ……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez Rodziców:
…………………………………………………………………………………………………..,
(imiona i nazwiska rodziców)
inne, upoważnione osoby pełnoletnie:
…………………………………………………………………………………………………..,
(imiona i nazwiska innych, upoważnionych osób pełnoletnich)
…………………………………………..
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Podobne dokumenty