Rozstrzygnięcie postępowania

Transkrypt

Rozstrzygnięcie postępowania
Zamawiający:
Instytut Adama Mickiewicza
Ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
Postępowanie nr 12/IAM/2014/4
Warszawa, dnia 20.05.2014r.
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług
sekretaryjno - recepcyjnych” zostało rozstrzygnięte.
Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert – 1

Liczba ofert wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych – 0

Wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium:
Cena 60%
Kompetencje Wykonawcy 40%
Wpłynęła oferty firmy:
Anna M. Duda
Ul. Koszykowa 24 m. 20, 00-553 Warszawa
nr oferty
1
Cena brutto oferty za jeden
miesiąc świadczenia usług 60%
27.675,00 zł
60 pkt
Kompetencje Wykonawcy 40%
40,00 pkt.
Suma uzyskanych pkt. w kryteriach
100,00 pkt
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Anna M. Duda, Ul. Koszykowa 24 m. 20, 00-553 Warszawa
Cena oferty brutto za jeden miesiąc: 27.675,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy
sześćset siedemdziesiąt pięć złotych)
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz jest to jedyna oferta złożona w
niniejszym postępowaniu.
Informacje o zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą:
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp.
Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Instytut Adama Mickiewicza
Dariusz Sobkowicz
1

Podobne dokumenty