Wzór oferty na zakup nieruchomości

Transkrypt

Wzór oferty na zakup nieruchomości
UWAGA! Pola zaznaczone kolorem szarym muszą być prawidłowo wypełnione.
.............................................., dnia ………………………. r.
……………………………………………..
(imię i nazwisko lub nazwa)
……………………………………………..
(adres)
Proszę uzupełnić poniższe numery, o ile spoczywa na oferencie obowiązek i uzyskania:
PESEL
NIP
REGON
……………………………………………..
(telefon)
(Nr rachunku bankowego)
Nadleśnictwo Zwierzyniec
ul. Zamojska 6
22-470 Zwierzyniec
OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka ………………… położona w …………………………………………………….
gmina ………………………………………… oferuję cenę ……………………… zł (słownie
……………………………………………………….…………………………………….. zł). Zapłaty
dokonam
w
formie
…………………………………………
Sprzedawaną
nieruchomość
zamierzam wykorzystać na cele ………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby przeprowadzenia przetargu.
…………………………………………..
(czytelny podpis oferenta)
Załączniki:
1. ……………………………………

Podobne dokumenty