Starogard Gdański, 03.03.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy

Transkrypt

Starogard Gdański, 03.03.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy
Starogard Gdański, 03.03.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na rezerwację powierzchni i
budowę stoiska firmowego na targach Bio International Convention 2014 w ramach
polskiego pawilonu. Targi odbywają się w terminie 23-26 czerwca w San Diego w USA.
Zakup dokonany jest w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży przemysłu
biotechnologicznego i farmaceutycznego - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału
przedsiębiorców w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013.
Tytuł Projektu: "Promocja Produktów Polpharmy na międzynarodowych imprezach
targowych i szkoleniach krajowych".
Oferta powinna obejmować następujący zakres:
Koszt zabudowy i powierzchni wystawienniczej na Targach Bio International Convention
2014.
Specyfikacja:
Projekt Stoiska
Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta
powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[email protected], lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres:
Polpharma Biologics, ul. Trzy Lipy 3 Bud.A, 80-172 Gdańsk
Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w GPNT,
Polpharma Biologics, Trzy Lipy 3, 80-172 Gdansk. Oferta powinna być ważna do dnia
31.03.2014 roku.
Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2014 roku do godz. 14:00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.
Nazwa
Waga - Ilość punktów
1
Cena
50
2
Projekt stoiska
20
3
Dotychczasowa współpraca
15
Doświadczenie w realizacji podobnych projektów
4
w USA
15
Razem
100
Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane
oferty.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w
oparciu
o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
Z poważaniem,