Zapytanie o cenę nr 3/03/2011-ZSU

Transkrypt

Zapytanie o cenę nr 3/03/2011-ZSU
Białobrzegi, dn. 25.03.2011 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
ul. śeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
Tel. 48 613 31 94
Fax. 48 613 27 10
Zapytanie o cenę nr 3/03/2011-ZSU
(zakup i dostawa gadŜetów promocyjnych - balon reklamowy)
I . Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
ul. śeromskiego 86 26-800 Białobrzegi
Nip: 798-116-82-79; REGON: 000198692
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa balonu reklamowego
promującego projekt „Innowacja Edukacyjna – Zdrowie, Sport, Uroda”
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Opis przedmiotu :
Balon reklamowy stacjonarny z poliestru (materiał wzmocniony)
powlekany PCV, gotowy do zamontowania, odporny na warunki
atmosferyczne, z oświetleniem w środku . Pełne oprzyrządowanie typu
wentylator zasilający ( 220V ) zamontowany wewnątrz, odciągi, pałatka,
torba transportowa, śledzie lub haki, linki, instrukcja uŜytkowania.
Wysokość balonu ok. 2 m., kolor balonu Ŝółty - farba zastosowana do
nadruku odporna na warunki atmosferyczne nie powodująca
stwardnienia tkaniny po nadruku.
Na balonie mają być umieszczone logotypy Unii Europejskiej, Kapitału
Ludzkiego z nazwą projektu z napisem współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo
patrona szkoły .
III. Termin wykonania zamówienia:
a) termin rozpoczęcia : 04.04.2011 r.
b) termin zakończenia : 15.04.2011 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
W ofercie naleŜy zawrzeć fotografię lub rysunek gadŜetu, cenę brutto, okres
obowiązywania stałej ceny oraz informację o moŜliwości podpisania umowy.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na
adres : [email protected], faksem na nr 48 613 27 10 lub teŜ dostarczona
osobiście do siedziby biura projektu 26-800 Białobrzegi ul. śeromskiego 86,
pokój 22 do dnia 01.04.2011 r. do godz. 1200.
VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny waŜnych ofert na podstawie następujących
kryteriów:
1. najniŜsza cena,
VII. Informacje dotyczące wyboru oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:
www.zspbialobrzegi.edu.pl
VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje udziela Pani Matysiak Iwona pod numerem telefonu
48 613 27 10 oraz adresem email: zsp[email protected]
IX. Forma przetargu:
Zapytanie o cenę.
Dyrektor Szkoły
Koordynator projektu
„Innowacja Edukacyjna – Zdrowie, Sport, Uroda”
Iwona Matysiak

Podobne dokumenty