oświadczenie wynagrodzenie przelew

Transkrypt

oświadczenie wynagrodzenie przelew
………………………………..……
Miejscowość i data
Oświadczenie
o przelewaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Ja ..............................................., zam. ................................................................
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przekazywanie mojego wynagrodzenia za pracę
otrzymanego z tytułu pracy w ................................................................................
na moje konto osobiste nr .....................................................................................
w Banku ...............................................................................................................
………………………………..……
Podpis pracownika

Podobne dokumenty