Prezentacja 1 - Infostrategia

Transkrypt

Prezentacja 1 - Infostrategia
Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej – usługi w sieci
Współpraca z operatorami
Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Porządek prezentacji
Usługi
Współpraca z operatorami
Na etapie budowy sieci
Na etapie eksploatacji sieci
Finansowanie rozbudowy sieci
Usługi - agenda
Model zarządzania siecią
Operator dla operatorów
Model hierarchiczny sieci
Usługi
Propozycje dla LLU, BSA, WLR
Propozycje dla ISP
Operator dla operatorów
Zarządza powstałą infrastrukturą
Nie obsługuje uŜytkowników końcowych
Sprzedaje na równych zasadach usługi
wszystkim chętnym operatorom
Model sieci
Sieć szkieletowa – węzły DWDM
Sieć dystrybucyjna – węzły dystrybucyjne
Technologia mieszana w zaleŜności od medium
xWDM w przypadku pozyskiwania włókien
xWDM lub włókna we własnym na odcinkach budowanych
Na warstwie optycznej sieć pakietowa IP/MPLS
Usługi
Na warstwie optycznej
Lambda
Włókna na odcinkach własnych
MoŜliwość zestawienia kanału optycznego
w dowolnej relacji
Na warstwie IP/MPLS
VPN L2, VPN L3
Dostęp do sieci Internet przez IXP
Dostęp do miejsca na masztach (Podkarpacka
Radiowa Sieć Szerokopasmowa
Usługi (2)
W sieci będą istniały punkty styku z innymi
operatorami
Operatorzy będą mogli dzięki temu być obecni na
terenie objętym SSPW poprzez wykupienie usługi
pomiędzy PS a inną miejscowością objętą siecią
Lokalni ISP mają dostęp poprzez SSPW do wielu
operatorów obecnych w PS
Propozycje dla operatorów rynku lokalnego
MoŜliwość pojawienia się w nowych obszarach
Budowa własnej pętli abonenckiej
Budowa nowych węzłów LLU, BSA, WLR
MoŜliwość świadczenia usług mniejszym ISP
Budowa POP
SprzedaŜ usług hurtowych w PS
Propozycja dla ISP
MoŜliwość łączenia własnych sieci
MoŜliwość dostępu do wielu dostawców Internetu w
PS
MoŜliwość dostępu do wielu dostawców treści w PS
MoŜliwość agregacji popytu i hurtowego zakupu
usługi w PS
Współpraca (etap budowy) - Agenda
Określenie potrzeb w zakresie uŜytkowania sieci Regulacje
UE w sprawie budowy sieci
IRU - wieloletnia dzierŜawa
korzyści dla inwestora
korzyści dla dysponenta
moŜliwości finansowania własnych inwestycji
Regulacje UE
Tworzenie sieci w rejonach
infrastrukturę i zmonopolizowanych
ubogich
w
Unikanie dublowania infrastruktury
MoŜliwość pozyskiwania zasobów istniejących w
modelu IRU na minimum 20 lat (warunek
kwalifikowalności kosztów)
Równy i otwarty dostęp dla wszystkich operatorów
IRU
IRU - Indefeasable Right od Use
Nieodwołalne prawo uŜytkowania
Wieloletni model dzierŜawy zasobów sieci
Kanalizacji
Obiektów sieci
Włókien optycznych
Jednorazowa opłata za góry za cały okres
uŜytkowania (lub modele mieszane)
IRU - korzyści dla inwestora
MoŜliwość pozyskania zasobów na wiele lat w bardzo
krótkim czasie (time to market)
Jednorazowa opłata za zasób za okres np. 20 lat jest
niŜsza od kosztów budowy własnej infrastruktury
Koszt ten jest kosztem inwestycyjnym (CAPEX)
MoŜe być amortyzowany
IRU - korzyści dla dysponenta
Jednorazowa opłata za zasób za okres np. 20 lat
skraca czas zwrotu inwestycji
Jednorazowy bardzo wysoki zastrzyk gotówki
Uzyskane środki moŜna przeznaczyć na rozwój w
innych obszarach sieci
Nawet jeśli dysponent nie posiada w danej chwili
zasobów, a posiada prawo drogi (kanalizacja, maszty)
moŜe je w krótkim czasie wybudować uzyskując w
krótkim czasie zwrot inwestycji
IRU - źródło finansowania inwestycji
PRZYKŁAD
posiadamy wolny otwór w kanalizacji
planujemy budowę OTK w istniejącej kanalizacji
Koszt budowy 1 km kabla 72J
kabel
20 000 zł (bez rabatu)
montaŜ 12 000 zł (instalacja + spawy)
Sprzedając 2 pary włókien w modelu IRU za kwotę 32
000 zł za okres 20 lat stajemy się właścicielami 68
wolnych włókien
Współpraca (etap eksploatacji) - Agenda
ObniŜenie bariery inwestycyjnej
Zasady korzystania z sieci
Sposoby przyłączania do sieci
Punkty styku
Finansowanie budowy sieci dostępowych
ObniŜanie barier inwestycyjnych
Realizowany projekt SSPW ma przybliŜyć węzły
optyczne do klienta końcowego
Budowa pętli abonenckiej pozostaje w gestii
operatorów usług, którzy mogą rozpocząć
działalność na nowych rynkach poprzez:
budowę własnej pętli abonenckiej
korzystanie z umów LLU
Rynek pętli abonenckiej otwiera się na nowych
obszarach dla wielu operatorów - konkurencja
Model zarządzania siecią
Właściciel sieci - Województwo Podkarpackie
Operator - wybrany podmiot, który
utrzymuje i konserwuje sieć
rozbudowuje sieć
świadczy usługi hurtowe operatorom
ponosi koszty
Klienci - przedsiębiorcy telekomunikacyjni
Podział zadań
Punkty styku
Planowane są 2, 3 główne punkty styku
Wymiana ruchu międzyoperatorskiego
Punkty styku do globalnej sieci IP
Nie ma przeciwwskazań do uruchomienia
lokalnych PS w pozostałych miejscowościach
regionu
Sposoby przyłączania
Lokalizacje – wszystkie węzły sieci
Rodzaje interfejsów
Na poziomie optycznym – uzgodnienie rodzaju
interfejsu
Na poziomie lambdy – uzgodnienie zasięgu i
rodzaju interfejsu
Na poziomie IP/MPLS – FE, GE
Finansowanie - RPO
MoŜliwość finansowania rozbudowy (np. ze środków UE) z
inicjatywy gmin lub powiatów
Inicjatywy planowane, jak równieŜ zrealizowane przez władze
lokalne na szczeblu powiatu oraz na szczeblu gminy, mają
moŜliwość wsparcia inwestycji skierowanych m.in. na
rozbudowę infrastruktury sieci szerokopasmowych programami
unijnymi szczebla wojewódzkiego, jak równieŜ krajowego
Specyfikując dla województwa podkarpackiego, został
przygotowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego oraz Komisję Europejską Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007-2013
RPO – oś priorytetowa 3
e-usługi publiczne o wymiarze regionalnym i lokalnym (w tym e-zdrowie, e-edukacja);
e-usługi w administracji publicznej – m.in. elektroniczny obieg dokumentów, podpis
elektroniczny;
budowa i wdraŜanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i/lub
lokalnym;
tworzenie geograficznych
regionalnego i lokalnego;
Systemów
Informacji
Przestrzennej
dla
poziomu
budowa i/lub rozbudowa lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych
współdziałających z siecią szerokopasmową na poziomie regionalnym i/lub
krajowym;
tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu;
budowa i/lub rozbudowa lokalnych bądź regionalnych sieci teleinformatycznych przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii, np.: transmisja satelitarna, radiowa;
rozbudowa i/lub wyposaŜenie centrów zarządzania sieciami lokalnymi i regionalnymi.
RPO – beneficjenci
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne;
szkoły wyŜsze;
zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony;
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i
placówki;
partnerzy społeczni i gospodarczy, tj.: organizacje pozarządowe, jednostki
naukowe;
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych;
przedsiębiorcy.
Finansowanie - PO IG
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na
lata 2007-2013 ma na celu wspieranie szeroko
rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach
POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie
wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia
biznesu oraz jednostek naukowych, świadczących
przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a
takŜe wsparcie systemowe, zapewniające rozwój
środowiska
instytucjonalnego
innowacyjnych
przedsiębiorstw.
PO IG - lokalizacja działań
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki.
DZIAŁANIE 8.1
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
DZIAŁANIE 8.2
Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B
DZIAŁANIE 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
DZIAŁANIE 8.4
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Działanie 8.4 - „ostatnia mila”
Działanie ma na celu stworzenie moŜliwości bezpośredniego
dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do
Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej
(dostarczanie Internetu bezpośrednio do uŜytkownika)
poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców
zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na
których prowadzenie tej działalności na zasadach
rynkowych jest nieopłacalne finansowo.
Działanie to wspiera realizację działań 8.1, 8.2 i 8.3.,
zapewniając moŜliwość szerokopasmowego dostępu do
Internetu na terenach, gdzie inwestycje w tej dziedzinie nie
występowały lub były niewystarczające. Z tego względu za
wartość dodaną projektu będzie uznawane jego połączenie
z odpowiednim projektem realizowanym przez właściwą JST
w ramach działania 8.3.
Działanie 8.4 – rodzaje projektów
W ramach tego działania przewiduje się projekty
polegające
na
dofinansowaniu
budowy
dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej
stworzonej pomiędzy najbliŜszym lub najbardziej
efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą
(-ami) docelową (-ymi).
Na obszarze gminy moŜe być realizowany więcej
niŜ 1 projekt tego typu.
Działanie 8.4 – beneficjenci
mikro, mali i średni przedsiębiorcy; organizacje
pozarządowe non-profit;
organizacje pozarządowe non-profit.
Maksymalna wielkość dofinansowania: 85%
Termin naboru wniosków: 16 luty 2009 – 17
kwietnia 2009
Instytucja WdraŜająca:
Programy Europejskie
Władza
WdraŜająca
SSPW – Aspekty prawne – istotne elementy umowy z OI
Przedmiot umowy
Oddanie operatorowi infrastruktury do uŜywania na czas oznaczony zespołu
składników majątkowych składających się na infrastrukturę teleinformatyczną,
częściowo przygotowaną do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
obejmującą w szczególności kanalizację teletechniczną, przewody,
światłowody, maszty, studnie, węzły telekomunikacyjne, opisane szczegółowo
w specyfikacji technicznej/protokole inwentaryzacji itp.
Obowiązki województwa
Oddanie operatorowi infrastruktury do uŜywania na czas oznaczony
przedmiotu umowy
Obowiązki Operatora Infrastruktury
UŜywanie przedmiotu umowy zgodnie z jego społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki.
Zachowanie przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania w stanie nie
pogorszonym, w szczególności wykonywanie wszelkich czynności związanych
z jego utrzymaniem, konserwacją i naprawami oraz ponoszenie kosztów z tym
związanych.
Ankiety
Zapraszamy do wypełnienia
ankiet dla operatorów
http://www.infostrategia.pl/sspw
Kontakt
http://www.infostrategia.pl/sspw
telefon: 012 294 73 36
fax: 012 411 15 87
e-mail: [email protected]
Koniec
Dziękuję za uwagę
Chętnie odpowiem na wszelkie
pytania i wątpliwości