segregacja i recykling oraz produkcja towarów nadających się do

Transkrypt

segregacja i recykling oraz produkcja towarów nadających się do
OCHRONA ŚRODOWISKA – TO DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO WŁAŚCIWEGO
WYKORZYSTANIA ORAZ ODNAWIANIA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW
ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
Wraz ze wzrostem liczby ludności na Ziemi i rozwojem przemysłu, wzrosła liczba zanieczyszczeń
w środowisku.
Obecnie tzw. zanieczyszczenia sztuczne, które w przeciwieństwie do naturalnych, są spowodowane
działalnością człowieka, stały się problemem rangi ogólnoświatowej.
Negatywny wpływ na kondycje przyrody, ekosystemy oraz klimat na Ziemi mają:
rozwój przemysłu;
rozwój komunikacji;
budowa osiedli mieszkaniowych i dróg (lądowych oraz wodnych);
rozwój rolnictwa;
wycinanie lasów;
nadmierna eksploatacja złóż naturalnych (paliw kopalnych, rud metali, surowców skalnych);
nadmierna eksploatacja dziko żyjących roślin i zwierząt (w tym kłusownictwo, nierozważne
łowiectwo i połów ryb, zrywanie chronionych roślin, handel zwierzętami egzotycznymi);
 niszczenie naturalnych siedlisk lub wprowadzanie w nich zmian.







Wraz z rozwojem miast i przemysłu,
źródłem zanieczyszczenia stała się rosnąca ilość ścieków
domowych, przemysłowych i rolniczych.
Wysoki stopień zanieczyszczenia wód ściekami
doprowadził do wyczerpania się ich zdolności do
samooczyszczania. W konsekwencji w wodach znajdują się
nawozy z pól i detergenty z gospodarstw domowych i
zakładów przemysłowych.
Wprowadzanie szkodliwych
substancji do powietrza, wód i
gleb stanowi bezpośrednie
zagrożenie zdrowia ludzi
Przemysł i gospodarka są odpowiedzialne za rosnącą ilość odpadów, które zalegając na wysypiskach
uwalniają trujące substancje do wód i gleb. Wyjściem z tej sytuacji jest budowanie spalarni do utylizacji
śmieci. Jednak głównym sposobem przeciwdziałania zanieczyszczeniom odpadami jest ich
segregacja i recykling
oraz produkcja towarów nadających się do ponownego użytku.

Podobne dokumenty