Raport bieżący nr 49/2007 Data

Transkrypt

Raport bieżący nr 49/2007 Data
Raport bieżący nr 49/2007
Data sporządzenia
5-07-2007
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego PROJPRZEM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych
PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że otrzymała wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, zgodnie z którym
zarejestrował zmiany statutu PROJPRZEM S.A., które zostały dokonane przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 25.05.2007 roku. Sąd zatwierdził m. in. zmianę polegającą na dostosowaniu
struktury kapitału zakładowego do zmian wynikających z wcześniej dokonanych na wniosek
akcjonariuszy konwersji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Kapitał zakładowy
spółki składa się z 552.750 akcji imiennych uprzywilejowanych i 5.471.250 akcji zwykłych na
okaziciela. Łączna liczba głosów na WZA wynosi 7.682.250.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
5-07-2007 Henryk Chyliński – Prezes Zarządu
5-07-2007 Władysław Pietrzak – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty