Sygn. akt X Ns 77/11 - Sąd Rejonowy w Toruniu

Transkrypt

Sygn. akt X Ns 77/11 - Sąd Rejonowy w Toruniu
Sygn. akt X Ns 77/11
OGŁOSZENIE
Dnia 16 grudnia 2011 r.
Sąd Rejonowy w Toruniu w Wydziale X Cywilnym w sprawie z wniosku Gminy
Miasta Toruń - Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu o zezwolenie na złożenie przedmiotu
świadczenia do depozytu sądowego
podaje do wiadomości co następuje:
postanowieniem z 23 września 2011 r. (sygn. akt X Ns 77/11) tutejszy Sąd zezwolił
wnioskodawcy Gminie Miasta Toruń - Miejski Zarząd Dróg w Toruniu na wpłacenie do
depozytu sadowego:
−
kwoty 19.635,66 zł. (dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych
sześćdziesiąt sześć groszy) tytułem środków finansowych stanowiących
odszkodowanie przyznane Johnowi Przemysławowi Hamerskiemu tytułem utraconego
na rzecz Gminy Miasta Toruń prawa własności 1/3 części nieruchomości położonej w
Toruniu, przy ul. Mickiewicza 67, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 183, z
obrębu 8, o powierzchni 0,0204 ha, Kw nr TO1T/00016577/0.
Jednocześnie Sąd Rejonowy w Toruniu w Wydziale X Cywilnym wzywa następców
prawnych Johna Przemysława Hamerskiego, którzy należycie wykażą swoje następstwo
prawne, do odebrania wyżej wymienionego przedmiotu świadczenia, złożonego do depozytu
sądowego.

Podobne dokumenty