remont opaski

Transkrypt

remont opaski
KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Remont opaski
Warszawa ul. Bolecha 32
ZGN Administracja KOŁO
Warszwa ul. Ciołka 33
ogólno - budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
CPV45260000 -7
Marek Myk - inspektor nadzoru d/s budowlanych
5,07.2012 r.
II kw 2012
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie:
% R+S
% R+S+Kp(R+S)
:
zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data zatwierdzenia
5,07.2012 r.
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Charakkerystyka
Remont opaski polegający na rozbiórce zniszczonej wykonanie nowej i montażu elementów pref. ścieków z pod rur spustowych
-2-
Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGNWOLA
Bolecha 32-Remont opaski
Lp. Podstawa
1 KNR 4-01
0212-01
2 KNR 4-01
0213-01
3 KNR 2-31
0606-03
4 KNR 4-01
0108-16
5 KNR 4-01
0108-13
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - taras
(6+3.5+7)*0.5*0.05
j.m.
m3
m3
Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej m2
warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
(6+3.5+7)*0.5
m2
Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
3+3+1
-3-
Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGNWOLA
Razem
0.41
RAZEM
0.41
8.25
RAZEM
8.25
7.00
RAZEM
7.00
0.41
RAZEM
0.41
0.41
RAZEM
0.41
m
m
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
każdy nast. 1 km - d0 29 km
Krotność = 29
0.41
m3
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórki elementów dachu
na odległość do 1 km
0.41
Poszcz
m3
m3
Bolecha 32-Remont opaski
KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp.
Podstawa
1 KNR 4-01 021201
2 KNR 4-01 021301
Opis
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - taras
Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
3 KNR 2-31 0606- Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na
03
podsypce cementowo-piaskowej
4 KNR 4-01 0108- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz16
bieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - d0 29 km
Krotność = 29
5 KNR 4-01 0108- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz13
biórki elementów dachu na odległość do 1 km
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie:
-4-
Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGNWOLA
jedn.obm.
m3
Koszt jedn
Ilość
0.41
m2
8.25
m
7.00
m3
0.41
m3
0.41
Wartość