oferta likwidacyjna nr 2/12 – przetarg ofert

Transkrypt

oferta likwidacyjna nr 2/12 – przetarg ofert
WL.214.10.12
OFERTA LIKWIDACYJNA NR 2/12 – PRZETARG OFERT
Straż Miejska Wrocławia działając w oparciu decyzję Komendanta zawartą w Protokole
Komisji Likwidacyjnej nr 19/2012 informuje, że w dniu 25 października 2012r. o godz.
11:00 w pokoju nr 2 przy ul. Gwarnej 5/7 we Wrocławiu przeprowadzona zostanie
sprzedaż w trybie przetargu dwóch zestawów komputerowych o parametrach:
1. Zestaw pierwszy - procesor Intel Celeron 2,14GHz, pamięć RAM 768 MB, napęd
FDD i CD-ROM, dysk twardy 40GB, karta sieciowa i dźwiękowa na płycie głównej,
monitor LCD Anbonn, klawiatura. Obraz na monitorze okresowo faluje poza tym
zestaw jest sprawny. Brak systemu operacyjnego.
Cena wywoławcza 160 zł
2. Zestaw drugi - procesor AMD Duron 800 MHz, pamięć RAM 512 MB, napęd FDD i
CD-ROM, HDD 10GB, karta sieciowa i dźwiękowa, monitor LCD Anbonn,
klawiatura. Obraz na monitorze okresowo faluje poza tym zestaw jest sprawny.
Brak systemu operacyjnego.
Cena wywoławcza 130 zł
Wszelkie informacje dotyczące oferowanych zestawów można uzyskać pod nr tel. 713 700
261.
Zainteresowanych zakupem prosimy o udział w przetargu poprzez złożenie jednej pisemnej
oferty
Oferta winna zawierać następujące dane:
1/ imię, nazwisko , dokładny adres zamieszkania oferenta (a w przypadku podmiotu jego
nazwę, siedzibę oraz dodatkowo nr NIP)
2/ nr telefonu kontaktowego
2/ cenę oferowaną (cena ofertowa nie może być niższa niż cena wywoławcza)
3/oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
4/ oświadczenie oferenta, że odbierze zakupiony środek na własny koszt w terminie 7 dni
od daty sprzedaży
Oferent uczestniczący w przetargu jest związany złożoną ofertą przez okres 14 dni od daty
otwarcia ofert.
Oferty w zamkniętych (zaklejonych) kopertach należy składać w terminie do
dnia 25 października 2012r. do godz. 10:00 osobiście w pokoju nr 2 przy
ul. Gwarnej 5/7 we Wrocławiu.
Oznaczenie koperty:
Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
OFERTA na zakup zestawu komputerowego
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2012r. . O godz.11:00 w pokoju
nr 2 przy ul. Gwarnej 5/7 we Wrocławiu.