Informacja techniczna

Transkrypt

Informacja techniczna
WC-POWDER
PROSZEK DO CZYSZCZENIA WC
Sk∏ad:
WC-POWDER zawiera < 5% wybielaczy na bazie tlenu, tenzydy anionowe.
Pozosta∏e sk∏adniki: Aktywnie dzia∏ajàce, czyszczàce sole, Êrodki buforujàce,
komponenty zapachowe. WartoÊç pH: 1,4 (w czasie stosowania, roztwór).
Dzia∏anie:
Szczególna kombinacja substancji czynnych zapewniajàca doskona∏y efekt
czyszczenia bez potrzebny stosowania szczotki. Rozpuszcza wapieƒ, kamieƒ
moczowy i brud a˝ do kolanka odp∏ywowego. Pieniàc si´ i musujàc dociera do
trudno dost´pnych miejsc. Posiada przyjemny zapach.
Zakres zastosowania:
Muszle WC, pisuary i bidety.
Sposób u˝ycia:
Wsypaç bezpoÊrednio do kolanka odp∏ywowego muszli WC, odczekaç, aby preparat zadzia∏a∏, a nast´pnie sp∏ukaç. W przypadku bardzo silnych zabrudzeƒ
pozostawiç bez sp∏ukiwania przez noc, po czym dopiero sp∏ukaç.
Szczególne wskazówki:
Unikaç kontaktu z tekstyliami, marmurem i emaliami. Koƒcówk´ opakowania
przetrzeç wilgotnym r´cznikiem. Rozsypany produkt zamieÊç. Opakowania
przechowywaç szczelnie zamkni´te w suchym miejscu z dala od dzieci.
Ekologia:
Zastosowane w produkcie sk∏adniki ulegajà biodegradacji. Dok∏adne informacje
mo˝na uzyskaç indywidualnie. Opró˝nione z resztek opakowania dostarczyç na
odpowiednie wysypisko.
Uwagi o bezpieczeƒstwie:
Xi
Produkt dra˝niàcy
Zawiera: wodorosiarczan(VI) sodu.
Przestrzegaç ogólnych zasad bezpieczeƒstwa i higieny. Przed przerwà i po
zakoƒczeniu pracy umyç r´ce. Przechowywaç z dala od napojów, ˝ywnoÊci
i karmy dla zwierzàt.
Ryzyko powa˝nego uszkodzenia oczu. Chroniç przed dzieçmi. Zanieczyszczone oczy przemyç natychmiast du˝à iloÊcià wody i zasi´gnàç porady lekarza. Usuwaç produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nosiç okulary
lub ochron´ twarzy. W razie po∏kni´cia niezw∏ocznie zasi´gnij porady lekarza
– poka˝ opakowanie lub etykiet´.
Art. Nr 04785
1000 g / 10 pojemników w kartonie
PRODUKT PRZEZNACZONY DO U˚YTKU PROFESJONALNEGO
Nr atestu PZH:
H˚/01964/06/2005

Podobne dokumenty