Nowoczesne technologie w profilaktyce jamy ustnej

Transkrypt

Nowoczesne technologie w profilaktyce jamy ustnej
2
HYGIENE TRIBUNE Polish Edition
Praktyka
Nowoczesne technologie
w proilaktyce jamy ustnej
ison (USA). Największe centrum
badawczo-techniczne dla marki
Oral-B znajduje się w Kronberg
w Niemczech. Działania Centrum Badawczego w Kronberg
skupiają się w 3 obszarachŚ badaniu potrzeb klientów, projektowaniu nowych technologii
oraz produktów i prowadzeniu
badań klinicznych, mających na
celu weryikację bezpieczeństwa
nych, w którym wzięło udział
ponad 50 osób, lekarzy dentystów oraz higienistek stomatologicznych, z Wielkiej Brytanii,
Żrancji, Niemiec, Holandii, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Norwegii, żrecji, Israela, Polski, Rosji, Ukrainy oraz Turcji. Polskę
reprezentowali mgr Anną Szymańska, Wieceprezes Polskiego
Towarzystwa źrgonomii Stoma-
Centrum Badawcze Kronberg
10-11 lutego br. w Centrum
Badawczym Instytutu Blend-a-med Oral-B w Krongerg
w Niemczech odbyło się sympozjum naukowe dotyczące nowoczesnych technologii w proilaktyce jamy ustnej oraz
wymiany doświadczeń, w tym
temacie, ekspertów z wielu
krajów Europy.
Sympozjum składało się z częci teoretycznej, interaktywnych
warsztatów oraz paneli dyskusyjnych. Uczestnicy spotkania mogli
tak e zobaczyć linie produkcyjne
oraz proces kontroli jako ci elektrycznych szczoteczek w technologii oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnej. W spotkaniu wzięło udział
ponad 50 lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych, z 14
krajów. Uczestnicy sympozjum
bardzo wysoko ocenili zawarto ć
merytoryczną oraz organizację
sympozjum.
Instytut Blend-a-med Oral-B
stanowi zaplecze naukowe oraz
techniczne dla marek Blend-a-med oraz Oral-B. Instytut został powołany z inicjatywy irmy Procter&żamble. Kluczowe
centra badawcze specjalizujące
się w badaniach klinicznych oraz
opracowywaniu
nowatorskich
technologii z zakresu higieny
i proilaktyki jamy ustnej znajdują
się w Kronberg (Niemcy), źgham
(Wielka Brytania) oraz w Ma-
Od lewej: dr hab. n. med. Sebastian Kłosek, dr Kate Fabrikant Professional and Scientiic Relations & Scientiic Exchange Manager EMEA Professional, Oral Health,
mgr Anna Szymańska.
AD
W
W
W
.P
T
OR
ALPT
i skuteczno ci opracowywanych
rozwiązań. Dział badań i rozwoju w Krongerg zatrudnia ponad
450 ekspertów, dział produkcyjny
zatrudnia ich blisko 150. Centra
Badawcze zarejestrowały blisko
1500 patentów w dziedzinie higieny jamy ustnej. Produkty linii
Oral-B dostępne są na całym
tologicznej oraz dr hab. n. med.
Sebastian Kłosek z Zakładu Periodontologii i Chorób Błony luzowej Jamy Ustnej UM w Łodzi,
specjalista periodontologii.
wiecie. Oprócz własnej kardy,
Instytut zrzesza ekspertów zewnętrznych w zakresie periodontologii, stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej,
implantologii i ortodoncji.
Przedstawiciele Centrum Badawczego przedstawili bie ące
badania prowadzone na terenie
Centrum, a tak e podzieli się pomysłami na przyszło ć. Pierwsza
czę ć dnia miała charakter teoretyczny. Dzielono się wiedzą,
omawiano skuteczne praktyki
i technologie. Następnie przybyli
go cie mieli okazję zobaczyć oraz
warsztatowo do wiadczyć zaple-
Pierwszy dzień sympozjum
po wiecony był wymianie wiedzy i do wiadczeń uczestników.
S . PL
To wła nie w Centrum Badawczym Kronberg, 10-11 lutego
2014 r., zorganizowało sympozjum dla ekspertów zewnętrz-
HYGIENE TRIBUNE Polish Edition
Praktyka
Sebastian Kłosek. „Bardzo ciekawym do wiadczeniem było to, e
w spotkaniu wzięli udział zarówno lekarze denty ci, jak i higienistki stomatologiczne. To du a
warto ć, e wspólnie podejmowali my tematy dotyczące proilaktyki“ – dodaje.
„Cieszymy się, e w spotkaniu
w Kronberg uczestniczyli tak e
eksperci z Polski. Mamy nadzieję,
e pozwoliło ono zgłębić badania
naukowe dotyczące mechanicznej kontroli bioilmu i zobaczyć
proces opracowywania nowych
technologii oraz produktów z perspektywy producenta. Bardzo
istotna była równie mo liwo ć
poszerzenia sieci kontaktów naukowych i praktycznych z kolegami z innych krajów” – podkre la
lek. dent. Beata żolan, Dyrektor
ds. Naukowych Instytutu Blend-a-med Oral-B w Polsce.
HT
cza naukowego oraz technicznego
Centrum Badawczego Kronberg.
Ta czę ć spotkania miała charakter bardzo interaktywny.
AD
Bio-EmulationTM Colloquium
„Najciekawsza dla mnie okazała się pracownia analizy d więków, w której poprzez analizę poziomu gło no ci urządzenia bada
się skuteczno ć pracy szczoteczki
elektrycznej w technologii oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnej oraz
poszukuje się wad prototypów
szczoteczek. Z du ym zainteresowaniem obserwowałem tak e
usuwanie bioilmu przez specjalnie zaprojektowane do tego roboty
oraz analizę efektywno ci szczoteczki elektrycznej za pomocą
obrazów w zwolnionym tempie”
– mówi dr hab. n. med. Sebastian
Kłosek.
„Bardzo zainteresował mnie
wykład Żridusa van der Weijdena,
experta z ACTA, który zainspirował mnie do głębszego zainteresowania się tematyką dotyczącą
metod szczotkowania oraz badaniami przeprowadzonymi w tej
dziedzinie” – dodaje Anna Szymańska.
Pierwszego dnia odbył się
tak e panel dyskusyjny, w trakcie którego uczestniczy spotkania
mieli okazję podzielić się własnymi do wiadczeniami, spostrzeeniami oraz potrzebami, które
pozytywnie mogłyby wpływać
na pracę lekarzy dentystów oraz
higienistek. „Ogromną zaletą tego
spotkania była mo liwo ć rozmowy o problemach stomatologicznych w ró nych krajach, wymiana
wiedzy i do wiadczeń. Tak du o
przecie w proilaktyce i periodontologii jest do zrobienia. Okazało się, e problemy te istnieją
nie tylko w Polsce, ale są obecne
we wszystkich krajach źuropy”
– stwierdza dr hab. n. med. Sebastian Kłosek.
Drugi dzień sympozjum
uczestnicy spędzili w fabryce
w Marktheidenfelg, gdzie zobaczyli proces produkcji szczoteczek
elektrycznych Oral-B oraz zapoznali się z pracą działu kontroli jako ci produktów. Kontynuowano
tematy podejmowane pierwszego
dnia, m.in. znaczenie kontroli jako ci i bezpieczeństwa produktów
do higieny jamy ustnej.
„Z pewno cią wykorzystam
wiele z tego, co zobaczyłem
i usłyszałem Kronberg w swojej
codziennej pracy ze studentami”
– podsumowuje dr hab. n. med.
3
The Santorini Experience
June 21-22, 2014, Santorini Greece
Go ahead and treat yourself to a world class dental colloquium
at a top 10 vacation destination! Be part of the Bio-Emulation movement.
Mentors
Pascal Magne
Michel Magne
Francesco Mangani
Francesca Vailati
Gaetano Calesini
Jason Smithson
Claudio Pisacane
Emulators
Panos Bazos
Gianfranco Politano
Gil Tirlet
Javier Tapia Guadix
David Gerdolle
Leandro Pereira
Sascha Hein
Lucas Zago Naves
Andrea Fabianelli
Stephane Browet
Giancarlo Pongione
Registration information:
June 21-22, 2014, Greece
The Venue will be held at
the Petros M. Nomikos Conference Centre, Fira
Colloquium fee: € 799
Details on www.TribuneCME.com
contact us at tel.: +49 341 48474 302
email: [email protected]
Tribune America LLC is the ADA CERP provider. ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals
in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors,
nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.