ANTYK ogólna charakterystyka epoki

Transkrypt

ANTYK ogólna charakterystyka epoki
Pobrano z http://magda.of.pl
ANTYK
ogólna charakterystyka epoki
Antyk (inaczej staroŜytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów
najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca
epoki staroŜytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego.
Pismo (alfabetyczne) istnieje od ok. XIII w. p.n.e. Od tego czasu powstawała Biblia,
najstarszy zabytek piśmienniczy tak wielkich rozmiarów. W staroŜytnej Grecji podstawę
tematyczną literatury stanowi mitologia, podobnie jak Biblia istniejąca w przekazach ustnych
od czasów niepiśmiennych. Na mitologii opierają się dzieła Homera: "Iliada" i "Odyseja" z
VIII - VII w p.n.e.
Rozkwit literatury antycznej przypada na okres świetności staroŜytnej Grecji i Rzymu
(tzn. VIII w. p.n.e. - II w. n.e